| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek rodzinny > Jakie kryterium dochodowe należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny

Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego jest warunek kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje dochód rodziny osobę nie przekracza kwoty 504 zł. Co bierze się pod uwagę ustalając dochód rodziny.

Jakie jest kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Kogo zaliczamy do rodziny

Jak wspomniano na wstępie przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Kryterium tym jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się, pod warunkiem że nie przekracza 504 zł. miesięcznie. Kogo z członków rodziny bierze się pod uwagę ustalając dochód rodziny? Rodzina dla celów zbadania dochodu rodziny oznacza następujących członków rodziny:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz
 • dziecko, które ukończyło 25 rok życia, ale legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne).

Natomiast do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Zobacz także: Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego

Co uwzględnia się przy dochodzie rodziny

Ustawa o świadczeniach rodzinnych podaje definicję dochodu. Dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny przysługujący żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny przysługujący kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego rolników,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane między innymi od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą,
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa między innymi w celu udziału w konflikcie zbrojnym, misji pokojowej,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy między innymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia,
  • kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie,
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,
  • świadczenia wynikające z wykonywania mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granica Rzeczypospolitej Polskiej,
  • renty ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • zaliczkę alimentacyjną,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Fot. Fotolia
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Fot. Fotolia

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »