REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emerytury z KRUS po waloryzacji: co z dodatkami, jak sprawdzić czy kwoty brutto, netto są naliczone prawidłowo

Od 1 marca 2024 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r.
Od 1 marca 2024 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r.
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Emerytury z KRUS są podobnie jak emerytury z ZUS waloryzowane od 1 marca. Jednak waloryzacją w KRUS rządzą nieco inne zasady. Ponadto waloryzacji podlegają różne dodatki i świadczenia dodatkowe, ale nie wszystkie. Oto wszystko co trzeba wiedzieć o waloryzacji emerytur rolniczych i innych świadczeń z KRUS.
rozwiń >

Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. żywności, energii, czy gazu).

REKLAMA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwaloryzowała emerytury i renty rolnicze w 2024 r. w sposób polegający na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1 602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia – dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Minimalna emerytura rolnicza: ile wynosi po waloryzacji

Od 1 marca 2024 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r. 

Jeżeli świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. 1 780,96 zł) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty 1 780,96 zł, ale nie każde.

Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Zasady waloryzacji emerytur rolniczych i innych świadczeń z KRUS

REKLAMA

Emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników podlegają corocznie waloryzacji w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych, tj. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu podwyższonej  kwoty emerytury podstawowej przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego  świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty.

Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane obok emerytury lub renty rolniczej oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent rolniczych podlegają podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

KRUS waloryzuje emerytury i renty z urzędu, czyli bez konieczności zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną, i informuje o podwyższeniu świadczenia (decyzja).

KRUS zwaloryzował emerytury i renty rolnicze - co jeszcze

Od 1 marca 2024 r. wzrosły również:

 •  rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty 1 780,96 zł,
 • świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty 336,36 zł.

Ponadto niektóre świadczenia uległy ponownemu obliczeniu z urzędu. Są to następujące świadczenia z KRUS.

REKLAMA

W przypadku pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego razem z rentą rodzinną (w tym „zagraniczną” do której prawo przysługuje w oparciu o polskie okresy ubezpieczenia lub  „pro-rata”) lub z emeryturą/rentą rolniczą z tytułu niezdolności do pracy „pro-rata” przyznaną z zastosowaniem umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, łączna wysokość tych świadczeń nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych tj. 1 780,96 zł.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych podlega ponownemu przeliczeniu z urzędu w taki sposób, aby łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym, nie przekroczyła kwoty 3 415,50 zł miesięcznie.

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 2 419,33 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500  zł miesięcznie.

Nowe kwoty dodatków i dodatkowych świadczeń z KRUS po waloryzacji 2024

Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 330 zł 07 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i  do  samodzielnej egzystencji – 495 zł 11 gr,
 • dodatek kombatancki – 330 zł 07 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 330 zł 07 gr,
 • ryczałt energetyczny – 299 zł 82 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 49 zł 51 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 620 zł 36 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 330 zł 07 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz  osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 330 zł 07 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.263 zł 73 gr. 

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej trzynastki.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.

Zasiłki z KRUS 2024: te nie zmieniły się mimo waloryzacji

Od 1 marca nie uległą zmianie wysokość:

 • zasiłku pogrzebowego (4.000,00 zł),
 • zasiłku chorobowego (20,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w związku z wypadkiem przy pracy lub rolniczą chorobą zawodową (1.033,00 zł za każdy 1% uszczerbku),
 • zasiłku macierzyńskiego (1.000,00 zł miesięcznie).

Ile można dorobić do emerytury rolniczej od 1.03.2024

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7.540 zł 36 gr. W  związku z tym od 1 marca 2024 r. zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.278 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 9.802 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty).

Przychody między kwotą 5 278 zł 30 gr a 9 802 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 757 zł 08 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 890 zł 63 gr. 

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych i okresowych emerytur rolniczych. 

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Takie osoby mogą zarobkować bez ograniczeń. 

Dla przykładu. Rencista były rolnik, w wieku 50 lat pobiera rentę rolniczą. Wskaźnik wymiaru części składkowej wynosi 0,15. Wskaźnik wymiaru części uzupełniającej wynosi 0,95.

Wg stanu na 29 luty 2024 r. wysokość renty rolniczej wynosiła 1 588,44 zł brutto. Po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała renta rolnicza w kwocie 1 445,44  zł.

Od 1 marca 2024 r. renta zostanie podwyższona do kwoty 1 780,96 zł. (tj. część składkowa – 240,43 zł + część uzupełniająca – 1 522,72 zł = 1 763,15 zł < 1.780,96 zł). Do wypłaty, po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta rolnicza w wysokości 1620,96 zł.

Inny przykład. Rencista, były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Według stanu na 29 luty 2024 r. wysokość renty rolniczej wynosiła 2 072,92 zł brutto. Po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała renta rolnicza w kwocie 1 885,92  zł.

Od 1 marca 2024 r. renta wzrośnie do kwoty 2 324,15 zł (tj. część składkowa - 961,72 zł +  część uzupełniająca – 1 362,43 zł = 2 324,15 zł). Do wypłaty, po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta rolnicza w wysokości 2 115,15 zł.

Na koniec dodajmy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2024 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2024 r. z wyrównaniem od marca 2024 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Redaktor Infor.pl i Dziennik.pl płynie dla psów ze schroniska. Co to za akcja?

Piotr Nowak, prowadzący codzienny Przegląd Prasy i portali na Infor.pl nie jest obojętny na los zwierząt. Aby zwrócić uwagę na potrzeby zwierzaków ze schroniska w Sosnowicach przepłynie dystans 5 km wpław. Zdradzamy szczegóły akcji. 

Mieszkania oddane do użytku, w budowie i pozwolenia na budowę. Najnowsze dane GUS o budownictwie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu bieżącego roku oddano do użytkowania łącznie 15,9 tys. mieszkań. To oznacza spadek o 23,7% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Szczególnie dotknięte tym spadkiem było budownictwo indywidualne, które zanotowało aż 45,2% spadek rok do roku.

Przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu – w jakim przypadku

Kodeks pracy zawiera szereg przepisów zapewniających ochronę ciężarnym pracownicom. Jednym z takich uprawnień jest przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu. Kiedy pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy?

2222,60 zł, czyli o 227,50 zł więcej będzie wynosiło to świadczenie. Od 1 czerwca, dla osób przed 30 rokiem życia.

Od 1 czerwca 2024 r. osoby przed 30 rokiem życia będą mogły liczyć na większe wsparcie. 2222,60 zł, czyli o 227,50 zł więcej niż do końca maja 2024 r. będzie wynosił bon stażowy, do którego mają pierwszeństwo.

REKLAMA

Od 1 czerwca 2024 r. o ponad 200 zł wzrosną stawki premii stażowych

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu. Od 1 czerwca wzrosną stawki premii stażowych wypłacanych przez starostów w związku z promocją zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia i kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu. Ile dokładnie?

Obowiązki pracodawcy podczas upałów. W tych sytuacjach możesz pracować krócej

To oczywiste, że praca w upale jest trudna. Wysokie temperatury mogą mieć wpływ nie tylko na wydajność pracowników, ale i bezpieczeństwo. Jakie działania powinien podjąć pracodawca, żeby zapewnić odpowiednie warunki pracy podczas upałów? Na co mogą liczyć pracownicy?

Osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Prezydent podpisał ustawę

Osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Prezydent podpisał ustawę, która wdraża dyrektywę UE dotyczącą wymogów dostępności produktów i usług.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

REKLAMA

AI w Polsce do 2030 roku jak 4,9 mln osób. Wartość produkcyjna: 90 mld USD rocznie [prognoza]

Wśród beneficjentów AI znajdzie się Polska, która może zyskać nawet 90 mld dolarów rocznie. Polska znalazła się na siódmym miejscu wśród gospodarek z UE, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii o najwyższej rocznej zdolności produkcyjnej wytworzonej dzięki wsparciu tej technologii - wynika z raportu firmy EY. Podano, że AI pozwoli osiągnąć w Polsce wartość produkcyjną odpowiadającą pracy 4,9 mln osób.

Obchody urodzin Hitlera. Ruszyła rozprawa odwoławcza

W poniedziałek, w Sądzie Okręgowym w Rybniku, rozpoczęła się odwoławcza rozprawa dotycząca obchodów urodzin Adolfa Hitlera, które miały miejsce w Wodzisławiu Śląskim w 2017 roku. Wcześniej, sześciu uczestników tego zgromadzenia zostało skazanych na zawieszone kary więzienia przez sąd rejonowy w Wodzisławiu.

REKLAMA