| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Praca małoletnich > Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

Ochotnicze Hufce Pracy na mocy ustawy są instytucjami rynku pracy. Są to państwowe jednostki budżetowe, nad którymi nadzór sprawuje minister właściwy do spraw pracy

 Wojewódzki komendant OHP

Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania.

W szczególności wojewódzki komendant OHP:

 1) realizuje zadania OHP na terenie województwa;

 2) realizuje politykę kadrową i płacową w podległych mu jednostkach;

 3) dysponuje przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

 4) sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP;

 5) ustala kierunki działalności wojewódzkiej komendy OHP na terenie województwa;

 6) inicjuje, opracowuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

 7) w ramach określonych przez Komendanta Głównego OHP limitów środków Funduszu Pracy zawiera umowy z pracodawcami o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także realizuje wnioski pracodawców w tym zakresie;

 8) sporządza plany pracy i plan finansowy wojewódzkiej komendy OHP i przesyła do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego OHP;

 9) zatwierdza plany pracy centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania oraz hufców pracy;

 10) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów pracy i planów finansowych;

 11) określa obszar działania centrów edukacji i pracy młodzieży na terenie województwa;

 12) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami i partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy oraz dyrektorami centrów kształcenia i wychowania.

Ponadto wojewódzki komendant OHP:

 1) tworzy - za zgodą Komendanta Głównego OHP - centra edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy;

 2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność OHP na terenie województwa;

 3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

 4) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania oraz hufców pracy.

Wojewódzki komendant OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wojewódzkiej komendy OHP oraz pracowników podległych mu jednostek OHP.

Centra kształcenia i wychowania

Centra kształcenia i wychowania, które są ponadwojewódzkimi jednostkami OHP, realizują w szczególności zadania w zakresie:

 1) prowadzenia rekrutacji do centrów kształcenia i wychowania młodzieży z terenu całego kraju we współdziałaniu z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;

 2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

 3) prowadzenia warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników OHP;

 4) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wchodzącą w konflikt z prawem;

 5) przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;

 6) prowadzenia świetlic środowiskowych dla młodzieży ze środowiska lokalnego;

 7) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry OHP;

 8) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania odpowiada za całokształt działalności centrum. W szczególności:

 1) realizuje zadania OHP oraz politykę kadrową i płacową w centrum kształcenia i wychowania, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

 2) ustala kierunki działania centrum kształcenia i wychowania;

 3) sporządza plan pracy i plan finansowy centrum kształcenia i wychowania i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

 4) inicjuje, opracowuje i realizuje programy i projekty na rzecz młodzieży, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

 5) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów pracy i planów fiansowych;

 6) współpracuje z wojewódzkim komendantem OHP oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania:

 1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność centrum kształcenia i wychowania;

 2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

 3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych centrum kształcenia i wychowania.

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników centrum kształcenia i wychowania.

Zobacz również: Praca wakacyjna: gdzie może pracować dziecko?

Centra edukacji i pracy młodzieży

Centra edukacji i pracy młodzieży, będące ponadpowiatowymi jednostkami OHP na terenie województwa, realizują w szczególności zadania w zakresie:

 1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;

 2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników OHP;

 3) organizowania szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, w szczególności z wykorzystaniem modułowych programów szkolenia zawodowego;

 4) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

 5) prowadzenia pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy;

 6) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:

 a) poradnictwa indywidualnego,

 b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, samozatrudnienia,

 c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,

 d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,

 e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

 7) przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków;

 8) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;

 9) organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży;

 10) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;

 11) współpracy z urzędami pracy, placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku pracy.

Zadania te są realizowane w szczególności przez mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy oraz kluby pracy, będące wewnętrznymi formami organizacyjnymi centrów edukacji i pracy młodzieży.

Ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy

Ośrodki szkolenia i wychowania realizują w szczególności zadania w zakresie:

 1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania z terenu województwa i powiatu;

 2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

 3) zapewnienia uczestnikom OHP całodobowej opieki wychowawczej;

 4) realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych;

 5) organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez uczestników OHP;

 6) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi lub faktycznymi uczestników OHP w procesie ich wychowania i kształcenia.

Hufce pracy, będące podstawowymi jednostkami OHP, realizują w szczególności zadania w zakresie:

 1) prowadzenia rekrutacji młodzieży ze środowisk lokalnych do hufców pracy;

 2) wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;

 3) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

 4) organizowania imprez kulturalno-oświatowych, kół zainteresowań, zajęć klubowych oraz innych form spędzania wolnego czasu;

 5) współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla uczestników OHP;

 6) współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

Ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy mogą prowadzić:

 1) usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla uczestników OHP;

 2) świetlice środowiskowe i poradnictwo oraz informację zawodową dla młodzieży ze środowisk lokalnych;

 3) warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla uczestników OHP.

Uczestnicy OHP na każdym etapie kształcenia mogą korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego, świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP.

 Europejski Fundusz Społeczny i wymiana międzynarodowa

Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W latach 2007-2013, zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, OHP są nadal głównym projektodawcą w zakresie realizacji usług na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym.

Ochotnicze Hufce Pracy pozyskują środki finansowe na realizację swoich programów nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Programu „Młodzież”, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Realizowane programy są przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym i oświatowym oraz praktyk zawodowych. Umożliwiają one młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju.

Komenda Główna OHP koordynuje i nadzoruje współpracę z zagranicą, inicjuje kontakty z organizacjami spoza granic kraju, podejmuje negocjacje, pomaga w opracowywaniu programów i wniosków. Świadczy pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów.

Zobacz serwis: Praca małoletnich

Czytaj także

Ekspert:

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Młodzież objęta opieką Ochotniczych Hufców Pracy, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych może warunkowo uczęszczać do szkół dla dorosłych.
Młodzież objęta opieką Ochotniczych Hufców Pracy, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych może warunkowo uczęszczać do szkół dla dorosłych.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK