| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.

§ 6

1. Realizacja budowy rozpoczyna się od dnia .......................... r.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać i oddać Zleceniodawcy obiekt budowlany stanowiący przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia ................................., z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

3. W przypadku przekroczenia przez Zleceniobiorcę wyżej określonego terminu Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, lecz nie więcej niż 10%. Jeśli szkoda wyrządzona Zleceniobiorcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przewyższy wysokość kar umownych o jakich mowa wyżej, może on dochodzić od Zleceniobiorcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście poniesionymi stratami.

4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się w przypadku:

– klęski żywiołowej,

– wprowadzenia stanu wojennego,

– wystąpienia strajku generalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

uniemożliwiających Zleceniobiorcy terminowe wywiązanie się z niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca ustanawia kierownika budowy:

kierownik ds. budowlanych ...................................... posiadający niezbędne uprawnienia stosownie do art. 42 prawa budowlanego.

6. Zleceniobiorca na podstawie niniejszej umowy wykonuje roboty na własną odpowiedzialność. Winien on przy tym przestrzegać zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa i wymogów administracyjnych. Do niego należy kierowanie realizacją jego świadczenia umownego, jak również zachowanie porządku w miejscu pracy. Ma on obowiązek stałego utrzymywania terenu budowy w czystości, usuwania gruzu i odpadów, a po zakończeniu budowy obiektu uprzątnięcia placu budowy.

7. Jeśli Zleceniobiorca ma wątpliwości co do przewidzianego sposobu wykonania lub powinien je mieć jako przedsiębiorstwo specjalistyczne, winien o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie Zleceniodawcę – o ile to możliwe jeszcze przed rozpoczęciem robót. Jeśli Zleceniobiorca nie dokona powyższego powiadomienia, nie ma prawa powołać się na ewentualne zaniedbania Zleceniodawcy, gdy spowoduje to wadliwość wykonanych przez niego robót.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany wszelkie wykonane roboty oraz przekazane mu do wykonania przedmioty chronić przed uszkodzeniem aż do odbioru.

§ 7

Przejście własności i podział ryzyk

1. Elementy budowlane i materiały należące do Zleceniobiorcy, które zostaną użyte do wzniesienia obiektu względnie realizacji inwestycji budowlanej i są przeznaczone do tego by stały się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą z chwilą ich dostarczenia na teren budowy i zapłaty na własność Zleceniodawcy.

2. Wyposażenie placu budowy, urządzenia itp., którymi Zleceniobiorca posługuje się przy realizacji robót budowlanych, które nie są przeznaczone do pozostawienia również po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pozostają własnością Zleceniobiorcy lub jego podwykonawców.

3. Niezależnie od uregulowania przejścia własności Zleceniobiorca jest zobowiązany chronić przed wszelkimi szkodami i dozorować dostarczone przedmioty, elementy budowlane i materiały na równi z obiektem budowlanym.

4. Ryzyko przypadkowe utraty dostarczonych przedmiotów i wykonanych robót budowlanych, pomimo przejścia własności, aż do chwili odbioru końcowego ponosi Zleceniobiorca.

§ 8

Wypowiedzenie przez Zleceniodawcę

1. Zleceniodawca ma prawo aż do momentu całkowitego zakończenia realizacji świadczenia umownego w każdym czasie wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, przy czym może uczynić to jedynie wówczas gdy Zleceniobiorca wykonuje roboty w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, bądź też opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do harmonogramu przekracza 30 dni.

Dla kontynuowania robót Zleceniodawca może skorzystać za odpowiednią opłatą z urządzeń, rusztowań i innego wyposażenia znajdującego się na placu budowy, jak również z dostarczonych materiałów i części budowlanych.

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia umowy.

3. Zleceniobiorca może żądać obmiaru robót i odbioru wykonanego świadczenia niezwłocznie po wypowiedzeniu, jest on zobowiązany do wystawienia faktury za wykonane roboty, zaś Zleceniodawca zapłaci za nią w terminie określonym w § 13 ust. 4.

4. Po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia Zleceniobiorca winien natychmiast lub w terminie określonym w wypowiedzeniu zaprzestać wykonywania robót, z wyjątkiem robót, które w wypowiedzeniu określone zostaną jako te, które Zleceniobiorca powinien dalej realizować. Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek zakończyć wszelkie umowy z podwykonawcami.

Zleceniobiorca jest również zobowiązany do wycofania swojego personelu oraz swojego wyposażenia z placu budowy oraz opuszczenia terenu budowy pozostawiając go w stanie uporządkowanym, czystym i zabezpieczonym.

Zleceniobiorca ma obowiązek na polecenie Zleceniodawcy przekazać mu do daty zakończenia stosunku umownego przygotowane elementy budowlane, również te poza placem budowy. O ile jest to prawnie dopuszczalne, Zleceniobiorca jest zobowiązany na pisemne żądanie Zleceniodawcy do przeniesienia na Zleceniodawcę wszelkich roszczeń wynikających z umów zawartych pomiędzy Zleceniobiorcą a jego podwykonawcami oraz roszczeń z tytułu materiałów urządzeń i zainstalowanego przez podwykonawców wyposażenia.

Ponadto należy przekazać Zleceniodawcy wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty sporządzone lub przygotowane przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców do dnia zakończenia stosunku umownego w związku z niniejszym przedsięwzięciem budowlanym, o ile nie podlegają one ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej Zleceniobiorcy lub jego podwykonawców.

5. W przypadku wypowiedzenia z powodu naruszenia postanowień niniejszej umowy, dotychczasowe roboty rozliczane są w oparciu o ceny ustalone w niniejszej umowie.

6. W przypadku o jakim mowa wyżej w § 8 ust. 1 Zleceniodawcy przysługuje pełne odszkodowanie za poniesione w tej sytuacji szkody, w tym wynikłe z nieterminowego zakończenia budowy obiektu.

§ 9

Wypowiedzenie przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

a) Zleceniodawca nie wykona czynności, do której jest zobowiązany i przez to Zleceniobiorca przez więcej aniżeli 7 dni nie może wykonać świadczenia.

b) Zleceniodawca nie dokonuje wymaganej zapłaty z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero wtedy, gdy Zleceniobiorca wyznaczy Zleceniodawcy odpowiedni termin na wykonanie umowy i oświadczy, że po bezskutecznym upływie tego terminu umowa zostanie wypowiedziana. Termin ten nie może wynosić mniej niż 21 dni.

3. Dotychczasowe świadczenia będą rozliczane na podstawie cen ustalonych w niniejszej umowie.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK