| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Przez umowę najmu miejsca garażowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy miejsce garażowe do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Pobierz bezpłatny wzór.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak………................……... dnia………....……
(miejscowość)                       (data)


Umowa najmu miejsca garażowego


Zawarta pomiędzy:

……………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym w …………….. (miejscowość), przy ulicy ………………. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …….......……………… (seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a

……………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym w …………….. (miejscowość), przy ulicy ………………. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …….......………………(seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsc garażowego nr ............ przynależnego do lokalu ….……................……… (numer lokalu) przy ulicy ……….................…….. (nazwa ulicy  i numer domu) w …………….. (miejscowość).

§ 2

1.    Wynajmujący oddaje do używania miejsce garażowe nieruchomość którym mowa w par. 1, a najemca miejsce  tę przyjmuje w najem.

2.    Wynajmowane miejsce garażowe  przeznaczona zostanie na postój samochodu osobowego należącego do najemcy albo osób przez niego upoważnionych.

§ 3

1.    Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w kwocie …..................…. zł (słownie ……...........……..) w terminie do .............. każdego miesiąca, przelewem na konto wynajmującego o numerze …………………. .

2.    Czynsz może być waloryzowany nie częściej raz do roku o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na koniec każdego roku.

§ 4

1.    Najemca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących korzystania z miejsc garażowych obowiązujących na terenie ………………………………. (wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia)

2. Najemca nie jest uprawniony do oddania miejsca garażowego do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

§ 5

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

-    zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,

-    oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,

-    używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową.

§ 6

1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.

2.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

3.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.………….......………………                                                                …….........……...…………
NAJEMCA                                                                                             WYNAJMUJĄCY

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa najmu miejsca garażowego

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »