| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Przez umowę najmu miejsca garażowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy miejsce garażowe do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Pobierz bezpłatny wzór.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak………................……... dnia………....……
(miejscowość)                       (data)


Umowa najmu miejsca garażowego


Zawarta pomiędzy:

……………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym w …………….. (miejscowość), przy ulicy ………………. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …….......……………… (seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a

……………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym w …………….. (miejscowość), przy ulicy ………………. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …….......………………(seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsc garażowego nr ............ przynależnego do lokalu ….……................……… (numer lokalu) przy ulicy ……….................…….. (nazwa ulicy  i numer domu) w …………….. (miejscowość).

§ 2

1.    Wynajmujący oddaje do używania miejsce garażowe nieruchomość którym mowa w par. 1, a najemca miejsce  tę przyjmuje w najem.

2.    Wynajmowane miejsce garażowe  przeznaczona zostanie na postój samochodu osobowego należącego do najemcy albo osób przez niego upoważnionych.

§ 3

1.    Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w kwocie …..................…. zł (słownie ……...........……..) w terminie do .............. każdego miesiąca, przelewem na konto wynajmującego o numerze …………………. .

2.    Czynsz może być waloryzowany nie częściej raz do roku o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na koniec każdego roku.

§ 4

1.    Najemca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących korzystania z miejsc garażowych obowiązujących na terenie ………………………………. (wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia)

2. Najemca nie jest uprawniony do oddania miejsca garażowego do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

§ 5

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

-    zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,

-    oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,

-    używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową.

§ 6

1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.

2.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

3.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.………….......………………                                                                …….........……...…………
NAJEMCA                                                                                             WYNAJMUJĄCY

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa najmu miejsca garażowego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wiktor Sarota

InFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK