REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9234 - Harris Corporation/L3 Technologies)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 11)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE 11 lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE 22)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9172 - Liberty House Group/ArcelorMittal Divestment Businesses)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9347 - OEP/WP Group)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9288 - CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 maja 2019 r. - Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Bahrajnu i Egiptu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9238 - INEOS/Ashland Global (Composites Business and Butanediol Manufacturing Facility))

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2018 r. w odniesieniu do projektu decyzji dotyczącej sprawy M.8792 - T-Mobile NL/Tele2 NL - Sprawozdawca: Belgia

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - T-Mobile NL/Tele2 NL (Sprawa M.8792)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 27 listopada 2018 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8792 - T-Mobile NL/Tele2 NL) (notyfikowana jako dokument C(2018) 7768)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9307 - Onex/AEG/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/678, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/672 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 maja 2019 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-420/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2019 r. - Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Komisja Europejska, Węgry, Republika Grecka, Rumunia, Republika Słowacka (Odwołanie - Prawo instytucjonalne - Inicjatywa obywatelska - Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 - Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej - Artykuł 4 ust. 2 lit. b) - Warunek, zgodnie z którym proponowana inicjatywa nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie traktatów - Ciężar dowodu - Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna - Artykuł 174 TFUE - Inicjatywa obywatelska „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” - Zgłoszenie do rejestracji - Odmowa Komisji)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA