REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-399/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Czeska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 - Przemieszczanie odpadów - Odmowa zapewnienia przez Republikę Czeską odbioru mieszaniny TPS-NOLO (Geobal) przemieszczonej z tego państwa członkowskiego do Polski - Istnienie odpadu - Ciężar dowodu - Dowód)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-428/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. - Meta Group Srl/Komisja Europejska (Odwołanie - Klauzula arbitrażowa - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 - 2013) - Kwoty dochodzone od Komisji w ramach wykonania umów dotacji - Pozostające do uregulowania saldo całkowitej kwoty przyznanego wnoszącej odwołanie wkładu finansowego - Odpowiedzialność umowna)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-437/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Artykuł 45 TFUE - Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 - Artykuł 7 ust. 1 - Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową - Prawo do corocznego płatnego urlopu uzależnione od stażu pracy pracownika u pracodawcy - Jedynie częściowe uwzględnienie wcześniejszych okresów zatrudnienia u innych pracodawców - Prawo socjalne - Rozbieżności między systemami i ustawodawstwami państw członkowskich)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-449/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel (Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. i) i j) - Zwolnienie dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym - Kształcenie powszechne lub wyższe - Pojęcie - Kurs nauki jazdy prowadzony przez szkołę nauki jazdy)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-557/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y. (Odesłanie prejudycjalne - Prawo do łączenia rodzin - Dyrektywa 2003/86/WE - Artykuł 16 ust. 2 lit. a) - Artykuł 17 - Cofnięcie dokumentu pobytowego członka rodziny obywatela państwa trzeciego - Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi - Dyrektywa 2003/109/WE - Artykuł 9 ust. 1 lit. a) - Utrata tego statusu - Oszustwo - Brak wiedzy o oszustwie)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-635/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem - Niderlandy) - E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Polityka imigracyjna - Prawo do łączenia rodzin - Dyrektywa 2003/86/WE - Wyłączenia z zakresu stosowania dyrektywy - Artykuł 3 ust. 2 lit. c) - Wyłączenie osób kwalifikujących się do ochrony uzupełniającej - Rozszerzenie przez przepisy krajowe zakresu prawa do łączenia rodzin poprzez objęcie nim wspomnianych osób - Właściwość Trybunału - Artykuł 11 ust. 2 - Brak dokumentów urzędowych potwierdzających istnienie więzi rodzinnych - Wyjaśnienia uznane za niewystarczająco wiarygodne - Ciążący na władzach państw członkowskich obowiązek podjęcia dodatkowych działań - Granice)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-647/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen - Szwecja) - Skatteverket/Srf konsulterna AB (Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 53 - Świadczenie usług wstępu na imprezy edukacyjne - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-666/17 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2019 r. - AlzChem AG/Komisja (Odwołanie - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie - Ogólne domniemanie poufności dokumentów związanych z postępowaniem dochodzeniowym w dziedzinie pomocy państwa - Zakres)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-695/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin käräjäoikeus - Finlandia) - Metirato Oy, w upadłości/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2010/24/UE - Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń - Artykuł 13 ust. 1 - Artykuł 14 ust. 2 - Przeprowadzane przez organy współpracującego państwa członkowskiego przymusowe odzyskiwanie wierzytelności wnioskującego państwa członkowskiego - Postępowanie w przedmiocie żądania zwrotu odzyskanych kwot do masy upadłości spółki mającej siedzibę we współpracującym państwie członkowskim - Strona pozwana takiego postępowania - Ustalenie)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-724/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus - Finlandia) - Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Artykuł 101 TFUE - Naprawienie szkody spowodowanej przez zabroniony tym postanowieniem kartel - Ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody - Następstwo podmiotów prawnych - Pojęcie „przedsiębiorstwa” - Kryterium ciągłości gospodarczej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-21/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt - Szwecja) - Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag (Odesłanie prejudycjalne - Znak towarowy Unii Europejskiej - Pojęcie „kształtu” - Kształt zwiększający znacznie wartość towaru - Dwuwymiarowy znak towarowy - Graficzny znak towarowy będący również utworem w rozumieniu prawa autorskiego - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) - Rozporządzenie (UE) 2015/2424)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

C-134/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgia) - Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Odesłanie prejudycjalne - Systemy zabezpieczenia społecznego - Świadczenia z tytułu inwalidztwa - Artykuły 45 i 48 TFUE - Swobodny przepływ pracowników - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Odrębne systemy świadczeń w zależności od państwa członkowskiego - „Uprzedni okres niezdolności do pracy” - Czas trwania - Przyznanie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy - Sytuacja niekorzystna dla pracowników migrujących)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-174/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège - Belgia) - Jean Jacob; Dominique Lennertz/État belge (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Równe traktowanie - Podatek dochodowy - Przepisy zmierzające do unikania podwójnego opodatkowania - Emerytura pobierana w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania - Mechanizm obliczania zwolnienia z podatku w państwie członkowskim miejsca zamieszkania - Utrata części pewnych korzyści podatkowych)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-195/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim - Polska) - postępowanie karne przeciwko B.S. (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek akcyzowy od alkoholu i napojów alkoholowych - Dyrektywa 92/83/EWG - Artykuł 2 - Pojęcie „piwa” - Napój wyprodukowany z brzeczki uzyskanej z mieszaniny zawierającej więcej glukozy niż słodu - Nomenklatura scalona - Pozycja 2203 (piwo otrzymywane ze słodu) lub pozycja 2206 (pozostałe napoje fermentowane)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-372/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative dappel de Nancy - Francja) - Ministre de lAction et des Comptes publics/Państwo Dreyer (Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 3 - Przedmiotowy zakres stosowania - Składki uiszczane od dochodów z majątku obywatela francuskiego należącego do szwajcarskiego systemu zabezpieczenia społecznego - Składki przeznaczone na finansowanie dwóch świadczeń wypłacanych przez Caisse nationale française de solidarité pour l’autonomie - Bezpośredni i wystarczająco istotny związek z niektórymi działami zabezpieczenia społecznego - Pojęcie „świadczeń z zabezpieczenia społecznego” - Indywidualna ocena osobistych potrzeb wnioskodawcy - Uwzględnienie środków wnioskodawcy przy obliczaniu wysokości świadczeń)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-510/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie T-111/16, Prada/EUIPO, wniesione w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez Prada SA

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-631/18: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - Komisja Europejska/Republika Słowenii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-733/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-449/17, Sevenfriday/EUIPO, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r. przez Sevenfriday AG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-734/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-448/17, Sevenfriday/EUIPO, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-808/18: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska/Węgry

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-20/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 15 stycznia 2019 r. - kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-41/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 stycznia 2019 r. - FX/GZ, ustawowo reprezentowany przez swoją matkę

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-44/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 24 stycznia 2019 r. - Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-45/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A CoruĂąa (Hiszpania) w dniu 24 stycznia 2019 r. - CompaĂąía de Tranvías de la CoruĂąa, S.A./Ayuntamiento de A CoruĂąa

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-59/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 29 stycznia 2019 r. - Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA