REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8986 - EIH/Krone-Mur/Primavia) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-612/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko Nikolayowi Kolevowi, Milkowi Hristovowi, Stefanowi Kostadinovowi (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 325 TFUE - Nadużycia finansowe lub inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii Europejskiej w dziedzinie ceł - Skuteczność ścigania - Umorzenie postępowania karnego - Rozsądny termin - Dyrektywa 2012/13/UE - Prawo do informacji dotyczących oskarżenia - Prawo dostępu do materiałów sprawy - Dyrektywa 2013/48/UE - Prawo dostępu do obrońcy)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-210/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht - Niemcy) - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH [Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 95/46/WE - Dane osobowe - Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania tych danych - Nakaz dezaktywacji strony Facebooka (fanpage’a) pozwalającej na gromadzenie i przetwarzanie pewnych danych dotyczących osób odwiedzających tę stronę - Artykuł 2 lit. d) - Administrator danych osobowych - Artykuł 4 - Właściwe prawo krajowe - Artykuł 28 - Krajowe organy nadzorcze - Uprawnienia interwencyjne tych organów]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-554/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - EP Agrarhandel GmbH / Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 - Wsparcie dla rolników - Premie z tytułu krów mamek - Artykuł 117 akapit drugi - Przekazywanie informacji - Decyzja 2001/672/WE, zmieniona decyzją 2010/300/UE - Przemieszczanie bydła na pastwiska letnie w rejonach górskich - Artykuł 2 ust. 4 - Termin zgłoszenia przemieszczania - Obliczanie - Zgłoszenia po terminie - Kwalifikowalność do płatności premii - Warunek - Uwzględnienie czasu wysyłki]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-574/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) - Grupo Norte Facility SA / Angel Manuel Moreira Gómez Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 99/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Pojęcie warunków zatrudnienia - Porównywalność sytuacji - Względy uzasadniające - Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” - Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny - Niższa odprawa wypłacona z upływem okresu umowy o pracę na czas określony „na zastępstwo”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-667/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Niderlandy) - M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, spadkobierczynie M.N.F.M. Noorena / Staatssecretaris van Economische Zaken [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Finansowanie przez EFRROW - Rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich - Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności - Zmniejszenia i wykluczenia - Suma obniżek]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-671/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État - Belgia) - Inter-Environnement Bruxelles ASBL i in. / Région de Bruxelles-Capitale [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2001/42/WE - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie „planów i programów” - Artykuł 3 - Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko - Regionalne rozporządzenie urbanistyczne dotyczące dzielnicy europejskiej Brukseli (Belgia)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-673/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea Constituţională a României - Rumunia) - Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuł 21 TFUE - Prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 3 - Beneficjenci - Członkowie rodziny obywatela Unii - Artykuł 2 pkt 2 lit. a) - Pojęcie „współmałżonka” - Małżeństwo osób tej samej płci - Artykuł 7 - Prawo pobytu powyżej trzech miesięcy - Prawa podstawowe)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-677/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Madrid - Hiszpania) - Lucía Montero Mateos / Agencia MadrileĂąa de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 99/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Pojęcie warunków zatrudnienia - Porównywalność sytuacji - Względy uzasadniające - Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” - Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny - Brak odprawy z upływem okresu umowy o pracę na czas określony interinidad

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-6/17 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. - ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Komisja Europejska (Odwołanie - Klauzule arbitrażowe - Umowy Perform i Oasis zawarte w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) - Koszty kwalifikowalne - Zwrot wypłaconych kwot - Żądanie wzajemne)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-7/17 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. - ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Komisja Europejska (Odwołanie - Klauzule arbitrażowe - Umowy Persona i Terregov zawarte w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Koszty kwalifikowalne - Zwrot wypłaconych kwot - Żądanie wzajemne)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-32/17 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 czerwca 2018 r. - Apcoa Parking Holdings GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie do rejestracji graficznego i słownego znaków towarowych PARKWAY - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. c)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-44/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg - Niemcy) - Scotch Whisky Association, The Registered Office / Michael Klotz [Odesłanie prejudycjalne - Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 - Artykuł 16 lit. a) - c) - Załącznik III - Zarejestrowane oznaczenie geograficzne „Scotch Whisky” - Whisky produkowana w Niemczech i sprzedawana pod nazwą „Glen Buchenbach”]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-49/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret - Dania) - Koppers Denmark ApS / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Artykuł 21 ust. 3 - Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego - Zużycie produktów energetycznych wyprodukowanych na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne - Produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania - Zużycie rozpuszczalnika jako paliwa w instalacji do destylacji smoły)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-83/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - KP / LO (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Protokół haski z 2007 r. - Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych - Artykuł 4 ust. 2 - Zmiana miejsca zwykłego pobytu wierzyciela - Możliwość stosowania z mocą wsteczną prawa państwa nowego miejsca zwykłego pobytu wierzyciela, tożsamego z prawem państwa siedziby organu orzekającego w sprawie - Zakres znaczeniowy wyrażenia „jeśli wierzyciel nie może […] uzyskać świadczeń alimentacyjnych od dłużnika” - Przypadek, w którym wierzyciel nie spełnia określonych przez prawo przesłanek)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-160/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État - Belgia) - Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2001/42/WE - Artykuł 2 lit. a) - Pojęcie „planów i programów” - Artykuł 3 - Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne - Obszar miejski objęty scaleniem - Możliwość odstępstw od obowiązujących założeń zagospodarowania przestrzennego - Zmiana „planów i programów”]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-250/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 6 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça - Portugalia) - Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Postępowanie upadłościowe - Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 - Artykuł 15 - Wpływ postępowania upadłościowego na toczące się postępowania dotyczące przedmiotu albo prawa wchodzącego w skład masy - Pojęcie „toczącego się postępowania” - Postępowanie co do istoty mające na celu ustalenie istnienia wierzytelności]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-363/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. - Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA / Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV (Odwołanie - Dumping - Przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Tajlandii oraz Tajwanu - Decyzja wykonawcza 2013/226/UE - Decyzja o zakończeniu postępowania w sprawie przeglądu wygaśnięcia środków bez nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego - Odpowiedzialność pozaumowna - Związek przyczynowy - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-463/17 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 czerwca 2018 r. - Ori Martin SA / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odwołanie - Skarga o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej - Niewystarczające uzasadnienie wyroku wydanego przez Trybunał w przedmiocie odwołania - Przeinaczenie przedmiotu żądania odszkodowawczego)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-714/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 23 października 2017 r. w sprawie T-833/16 Karp / Parlament, wniesione w dniu 20 grudnia 2017 r. przez Kevin Karpa

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-722/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Villach (Austria) w dniu 27 listopada 2017 r. - Norbert Reitbauer i in. / Enrico Casamassima

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-62/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 17 listopada 2017 r. w sprawie T-802/16, Endoceutics przeciwko EUIPO - Merck, wniesione w dniu 30 stycznia 2018 r. przez Merck KGaA

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-128/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 16 lutego 2018 r. - postępowanie karne przeciwko Dumitruowi-Tudorowi Dorobantuowi

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA