REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8873 - Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8872 - Advent International/Laird)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sformalizowania Grupy Ekspertów Komisji ds. Polityki Celnej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Nota wyjaśniająca dotycząca stosowania uprzedniego nadzoru unijnego nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8909 - KME/MKM)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-191/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin - Niemcy) - Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuły 18 i 21 TFUE - Ekstradycja do Stanów Zjednoczonych Ameryki obywatela państwa członkowskiego, który skorzystał z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się - Porozumienie o ekstradycji między Unią Europejską a tym państwem trzecim - Zakres stosowania prawa Unii - Zakaz ekstradycji stosowany wyłącznie do obywateli krajowych - Ograniczenie swobodnego przemieszczania się - Uzasadnienie oparte na zapobieganiu bezkarności - Proporcjonalność - Poinformowanie państwa członkowskiego pochodzenia obywatela Unii)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-258/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus - Finlandia) - Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Konwencja montrealska - Artykuł 31 - Odpowiedzialność przewoźników lotniczych za bagaż rejestrowany - Wymogi dotyczące formy i treści pisemnej skargi składanej do przewoźnika lotniczego - Skarga wniesiona drogą elektroniczną i zarejestrowana w systemie informatycznym przewoźnika lotniczego - Skarga złożona w imieniu osoby posiadającej tytuł do bagażu przez pracownika przewoźnika lotniczego)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-316/16 i C-424/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom - Niemcy, Zjednoczone Królestwo) - B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) [Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 28 ust. 3 lit. a) - Zwiększona ochrona przed wydaleniem - Warunki - Prawo stałego pobytu - Pobyt w przyjmującym państwie członkowskim przez 10 lat poprzedzających decyzję o wydaleniu z terytorium danego państwa członkowskiego - Okres odbywania kary pozbawienia wolności - Wpływ na ciągłość 10 letniego pobytu - Związek pomiędzy całościową oceną a więzami integracyjnymi - Moment, w którym należy przeprowadzić wspomnianą, ocenę oraz kryteria, jakie należy uwzględnić w ramach tej oceny]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-320/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Lille - Francja) - postępowanie karne przeciwko Uber France SAS (Odesłanie prejudycjalne - Usługi w dziedzinie transportu - Dyrektywa 2006/123/WE - Usługi na rynku wewnętrznym - Dyrektywa 98/34/WE - Usługi społeczeństwa informacyjnego - Zasada dotycząca usług społeczeństwa informacyjnego - Pojęcie - Usługa pośrednictwa umożliwiająca odpłatnie, za pomocą aplikacji na inteligentny telefon, nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską - Sankcje karne)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-414/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht - Niemcy) - Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2000/78/WE - Równe traktowanie - Odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania - Działalność zawodowa kościołów lub innych organizacji, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach - Religia lub przekonania stanowiące podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy, uwzględniający etykę organizacji - Pojęcie - Charakter działalności i kontekst, w którym jest ona prowadzona - Artykuł 17 TFUE - Artykuły 10, 21 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-478/16 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 kwietnia 2018 - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego - Względne podstawy odmowy rejestracji - Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym - Badanie przez izbę odwoławczą - Dodatkowe lub uzupełniające dowody - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 76 ust. 2 - Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 - Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-525/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da ConcorrĂŞncia, RegulaçĂŁo e SupervisĂŁo - Portugalia) - MEO - Serviços de ComunicaçĂľes e Multimédia SA / Autoridade da ConcorrĂŞncia [Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Artykuł 102 akapit drugi lit. c) TFUE - Pojęcie „niekorzystnych warunków konkurencji” - Ceny dyskryminujące na rynku niższego szczebla - Organizacja zarządzania prawami pokrewnymi prawom autorskim - Opłata uiszczana przez krajowych dostawców płatnej usługi transmisji sygnału telewizyjnego i jego treści]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-532/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) - Valstybinė mokesčiĹł inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansĹł ministerijos / SEB bankas AB [Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego - Korekta odliczenia podatku naliczonego - Dostawa terenu - Błędna kwalifikacja „działalności opodatkowanej” - Wykazanie podatku na pierwotnej fakturze - Zmiana tej informacji dokonana przez dostawcę]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-541/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Danii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 - Artykuł 2 pkt 6 - Artykuł 8 - Przewóz kabotażowy - Pojęcie - Definicja zawarta w dokumencie „Pytania i odpowiedzi” sporządzonym przez Komisję Europejską - Moc prawna - Krajowe środki wykonawcze ograniczające liczbę miejsc załadunku i rozładunku, które mogą składać się na ten sam przewóz kabotażowy - Zakres uznania - Ograniczenie - Proporcjonalność)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-550/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag - Niderlandy) - A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Odesłanie prejudycjalne - Prawo do łączenia rodzin - Dyrektywa 2003/86/WE - Artykuł 2 lit. f) - Pojęcie osoby małoletniej pozbawionej opieki - Artykuł 10 ust. 3 lit. a) - Prawo uchodźcy do łączenia rodziny przysługujące w odniesieniu do rodziców - Uchodźca, który nie ukończył 18 lat w dniu wjazdu na terytorium państwa członkowskiego i w dniu złożenia wniosku o udzielenie azylu, lecz pełnoletni w dniu wydania decyzji przyznającej azyl i w dniu złożenia wniosku o łączenie rodziny - Data rozstrzygająca przy ocenie posiadania statusu małoletniego przez zainteresowanego]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-565/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eirinodikeio Lerou Leros - Grecja) - postępowanie wszczęte przez Alessandra Saponara, Kalliopi-Chloi Xylinę [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Jurysdykcja państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego dziecka - Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Prorogacja jurysdykcji - Artykuł 12 ust. 3 lit. b) - Uznanie jurysdykcji - Przesłanki]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-580/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia - Artykuł 42 - Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów będących przedmiotem późniejszej dostawy - Artykuł 141 - Zwolnienie - Transakcja trójstronna - Środki upraszczające - Artykuł 265 - Korekta informacji podsumowującej]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-645/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL (Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/653/EWG - Prawo przedstawiciela handlowego do świadczenia wyrównawczego lub odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej - Artykuł 17 - Wykluczenie prawa do świadczenia wyrównawczego w przypadku rozwiązania umowy podczas okresu próbnego uzgodnionego w umowie)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-8/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça - Portugalia) - Biosafe - Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso - Pavimentos SA [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 63, 167, 168, 178 - 180, 182 i 219 - Zasada neutralności podatkowej - Prawo do odliczenia VAT - Przewidziany w prawie krajowym termin do wykonania tego prawa - Odliczenie uzupełniającej kwoty VAT, która została wpłacona do skarbu państwa i uwzględniona w dokumentach korygujących pierwotne faktury w wyniku decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego - Data rozpoczęcia biegu terminu]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-13/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat - Francja) - Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de lÉconomie et des Finances, dawniej Ministre de lÉconomie, de lIndustrie et du Numérique [Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Produkty kosmetyczne - Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 - Artykuł 10 ust. 2 - Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego - Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za tę ocenę - Uznanie równorzędnego charakteru studiów - Dyscypliny zbliżone do farmacji, toksykologii lub medycyny - Uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich])

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-65/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione - Włochy) - Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. - Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Usługi społeczne i zdrowotne - Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych - Obowiązek przestrzegania zasad przejrzystości i równego traktowania - Pojęcie „niewątpliwego znaczenia transgranicznego” - Dyrektywa 92/50/EWG - Artykuł 27)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-75/17 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. - Fiesta Hotels & Resorts, SL / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 4 - Artykuł 65 - Niezarejestrowana nazwa handlowa GRAND HOTEL PALLADIUM - Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na wcześniejszym prawie nabytym na mocy prawa krajowego - Przesłanki - Oznaczenie o zasięgu większym niż lokalny - Prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-110/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 63 TFUE - Artykuł 40 porozumienia EOG - Podatek dochodowy od belgijskich rezydentów - Ustalenie dochodu z nieruchomości - Stosowanie dwóch różnych metod obliczania w zależności od umiejscowienia nieruchomości - Obliczanie na podstawie wartości katastralnej w przypadku nieruchomości położonych w Belgii - Obliczanie na podstawie realnej wartości czynszowej w przypadku nieruchomości położonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - Odmienne traktowanie - Ograniczenie swobody przepływu kapitału]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA