REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014-2020 (Decyzja wykonawcza Komisji C(2018) 1615)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych i wyrównawczych obowiązujących względem przywozu do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8855 - Otary/Eneco/Electrabel/JV)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Rumunia - Pomoc państwa SA.43549 C/2017 (ex 2017/FC, ex 2016/NN) - Domniemana pomoc na rzecz CFR Marfă - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspieranie MŚP w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przekrojowej strategii legislacyjnej w dziedzinie MŚP i zgodności z zasadą »najpierw myśl na małą skalę« zawartą w »Small Business Act«” (opinia rozpoznawcza)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE - poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego” (opinia rozpoznawcza)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Roczny program prac Unii w zakresie normalizacji europejskiej na 2018 r.”[COM(2017) 453 final]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady” w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW [COM(2017) 489 final - 2017/0226 (COD)]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych”[COM(2017) 335 final - 2017/0138 (CNS)]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro”[COM(2017) 770 final]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze”[COM(2017) 281 final - 2017/0123 (COD)]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego”[COM(2017) 278 final - 2017/0121 (COD)] oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów”[COM(2017) 277 final - 2017/0122 (COD)]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Lotnictwo: otwarta i połączona Europa«”[COM(2017) 286 final] oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004”[COM(2017) 289 final - 2017/0116 (COD)]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)”[COM(2017) 548 final - 2017/0237 (COD)]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków”[COM(2017) 735 final - 2017/0328 (COD)]

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”[COM(2017) 734 final - 2017/0326 (COD)]

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8902 - 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8918 - AEA Investors/BCI/Springs)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie roli młodzieży w mierzeniu się z wyzwaniami demograficznymi w Unii Europejskiej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie potrzeby wyeksponowania dziedzictwa kulturowego we wszystkich politykach UE

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA