REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-148/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf [Odesłanie prejudycjalne - Prawo znaków towarowych - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykuł 14 - Ustalenie a posteriori unieważnienia lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego - Data, w której przesłanki unieważnienia lub wygaśnięcia powinny zostać spełnione - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Artykuł 34 ust. 2 - Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego - Skutki tego zastrzeżenia dla wcześniejszego krajowego znaku towarowego]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-152/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/17/WE - Obowiązek dokonania dostosowania ceny po udzieleniu zamówienia - Brak takiego obowiązku w dyrektywie 2004/17/WE lub na podstawie ogólnych zasad, na których zasadzają się art. 56 TFUE i dyrektywa 2004/17/WE - Usługi sprzątania i utrzymania związane z działalnością transportu kolejowego - Artykuł 3 ust. 3 TUE - Artykuły 26, 57, 58 i 101 TFUE - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne - Niedopuszczalność - Artykuł 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Przepisy prawa krajowego niewprowadzające w życie prawa Unii - Brak właściwości)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-195/17, od C-197/17 do C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, od C-278/17 do C-286/17 i od C-290/17 do C-292/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf - Niemcy) - Helga Krüsemann i in. (C-195/17), Thomas Neufeldt i in. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe i in. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce i in. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer i in. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke i in. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell i in. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe i in. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH [Odesłanie prejudycjalne - Transport - Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 5 ust. 3 - Artykuł 7 ust. 1 - Prawo do odszkodowania - Zwolnienie - Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” - „Dziki strajk”]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-227/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf - Niemcy) - Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Podpozycje 9021 10 10, 9021 10 90 i 9021 90 90 - Zestawy do stabilizacji kręgosłupa - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1214/2014]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-302/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Bratislave - Słowacja) - PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2003/87/WE - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Cele - Bezpłatny przydział uprawnień - Uregulowanie krajowe opodatkowujące uprawnienia przeniesione i niewykorzystane)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-323/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) - Irlandia] - People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta (Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych - Specjalne obszary ochrony - Artykuł 6 ust. 3 - Wstępna kontrola mająca na celu ustalenie, czy konieczne jest dokonanie oceny skutków planu lub przedsięwzięcia dla specjalnego obszaru ochrony - Środki, które mogą zostać uwzględnione w tym celu)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-441/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. - Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Artykuł 6 ust. 1 i 3 - Artykuł 12 ust. 1 - Dyrektywa 2009/147/WE - Ochrona dzikiego ptactwa - Artykuły 4 i 5 - Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska - Zmiana planu urządzenia lasu - Zwiększenie etatu pozyskania drewna - Plan lub przedsięwzięcie, które nie są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem obszaru lub do tego zagospodarowania konieczne, ale mogą na te obszary w istotny sposób oddziaływać - Odpowiednia ocena oddziaływania na obszar - Naruszenie integralności terenu - Rzeczywista realizacja środków ochronnych - Skutki dla terenów rozrodu lub odpoczynku gatunków chronionych)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-124/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawach połączonych T-101/15 i T-102/15, Red Bull GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 15 lutego 2018 r. przez Red Bull GmbH

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-207/18: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-208/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 23 marca 2018 r. - Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-250/18: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Chorwacji

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-554/14: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. - Messi Cuccittini / EUIPO - J-M.-E.V. e hijos (MESSI) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-561/14: Wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. - One of Us i in. / Komisja [Prawo instytucjonalne - Europejska inicjatywa obywatelska - Polityka badań naukowych - Zdrowie publiczne - Współpraca na rzecz rozwoju - Finansowanie przez Unię działań wiążących się z niszczeniem ludzkich zarodków - Komunikat Komisji wydany na podstawie art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zdolność strony do pozywania i bycia pozywanym - Akt zaskarżalny - Częściowa niedopuszczalność - Kontrola sądowa - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-43/15: Wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. - CRM/Komisja [Chronione oznaczenie geograficzne - Piadina Romagnola lub Piada Romagnola - Procedura rejestracji - Podział kompetencji między Komisję i organy krajowe - Związek między renomą produktu a jego pochodzeniem geograficznym - Artykuł 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1151/2012 - Zakres kontroli przez Komisję wniosku o rejestrację - Artykuł 7 ust. 1 lit. f) ppkt ii), art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt ii) i art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012 - Wpływ unieważnienia specyfikacji przez sąd krajowy na prowadzone przed Komisją postępowanie - Obowiązek przeprowadzenia dochodzenia przez Komisję - Zasada dobrej administracji - Skuteczna ochrona sądowa]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-251/15: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. - Espírito Santo Financial (Portugal) / EBC (Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/WE - Dokumenty dotyczące decyzji EBC z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie Banco Espírito Santo SA - Dorozumiana odmowa dostępu - Wyraźna odmowa dostępu - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący poufności obrad organów decyzyjnych EBC - Wyjątek dotyczący polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej Unii lub państwa członkowskiego - Wyjątek dotyczący stabilności systemu finansowego w Unii lub w państwie członkowskim - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Wyjątek dotyczący opinii na użytek wewnętrzny - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-554/15 i T-555/15: Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Węgry / Komisja Europejska [Pomoc państwa - Pomoc przyznana na mocy węgierskiej ustawy nr XCIV z 2014 r. w sprawie składki na cele zdrowotne wnoszonej przez sektor tytoniowy - Pomoc wynikająca z poprawki wprowadzonej w 2014 r. do węgierskiej ustawy z 2008 r. w sprawie łańcucha żywnościowego i urzędowego nadzoru nad nim - Podatki ze stawkami progresywnymi od rocznego obrotu - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE - Jednoczesne wydanie nakazu zawieszenia - Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozdzielny charakter nakazania zawieszenia - Interes prawny - Dopuszczalność - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Równość traktowania - Prawo do obrony - Zasada lojalnej współpracy - Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-725/15: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. - European Dynamics Luxembourg i EvropaĂŻki Dynamiki / Komisja [Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV (STIS IV) - Odrzucenie oferty oferenta - Obowiązek uzasadnienia - Rażąco niska oferta - Kryteria udzielania zamówień - Oczywiste błędy w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawy połączone od T-133/16 do T-136/16: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence i in. / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Artykuł 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Osoba faktycznie kierująca działalnością instytucji kredytowej - Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE i art. L. 511-13 akapit drugi francuskiego kodeksu pieniężnego i finansowego - Zasada niełączenia stanowiska przewodniczącego organu zarządzającego instytucji kredytowej w zakresie jego funkcji nadzorczej z funkcją dyrektora wykonawczego w ramach tej samej instytucji - Artykuł 88 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2013/36 i art. L. 511-58 francuskiego kodeksu pieniężnego i finansowego]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-190/16: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. - Azarov/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Prawo do obrony - Zasada dobrej administracji - Nadużycie władzy - Prawo własności - Prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-248/16: Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Walfood / EUIPO - Romanov Holding (CHATKA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy CHATKA - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy CHATKA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 2017/1001)]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-288/16: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. - Convivo / EUIPO - Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy M’Cooky - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MR.COOK - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-312/16: Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Walfood / EUIPO - Romanov Holding (CHATKA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy CHATKA - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy CHATKA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 2017/1001)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-426/16: Wyrok Sądu z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Perfumes y Aromas Artesanales / EUIPO - Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Aa AROMAS artesanales - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Identyczność lub podobieństwo usług - Podobieństwo oznaczeń - Właściwy krąg odbiorców - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-468/16: Wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. - Verein Deutsche Sprache/Komisja [Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące decyzji Komisji odnośnie do wyglądu sali prasowej budynku Berlaymont w związku z ograniczeniem wyświetlania informacji jedynie w językach francuskim i angielskim - Częściowa odmowa dostępu - Oświadczenie Komisji odnośnie do nieistnienia dokumentów - Domniemanie zgodności z prawem - Naruszenie prawa - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-747/16: Wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. - Vincenti / EUIPO (Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Opinia komitetu ds. inwalidztwa - Uznanie organu powołującego - Artykuły 53 i 78 regulaminu pracowniczego - Błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA