REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestracji Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8804 - Bain Capital/Fedrigoni) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8775 - Shell/Impello) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8783 - Repsol/Kia/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8644 - AXA/NN Group/Portfolio)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8759 - CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/141 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/137, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/137 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 20 września 2017 r. o rejestracji Centrum Maurits Coppieters

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec podmiotu Montepío de Conductores de Automóviles de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8741 - KSS Holdings/Takata Corporation)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8748 - Dr. Oetker/Bake & Co) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8777 - Votorantim/CPPIB/VTRM Energia ParticipaçĂľes/Ventos do Araripe III) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8755 - PAI/bcIMC/Refresco) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-214/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 listopada 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo] - C. King / The Sash Window Workshop Ltd; Richard Dollar (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Dyrektywa 2003/88/WE - Organizacja czasu pracy - Artykuł 7 - Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop wypoczynkowy wypłacany w chwili ustania stosunku pracy - Uregulowanie krajowe zobowiązujące pracownika do wykorzystania przysługującego mu corocznego urlopu wypoczynkowego przed ustaleniem wysokości przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-265/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino - Włochy) - VCAST Limited / R.T.I. SpA (Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Prawo autorskie i prawa pokrewne - Dyrektywa 2001/29/WE - Artykuł 5 ust. 2 lit. b) - Wyjątek dotyczący kopii na użytek prywatny - Artykuł 3 ust. 1 - Publiczne udostępnianie - Szczególny techniczny sposób przekazu - Świadczenie usługi rejestracji wideo w chmurze (cloud computing) kopii utworów chronionych prawem autorskim bez zgody danego twórcy - Aktywny udział usługodawcy przy tej rejestracji)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-514/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de GuimarĂŁes - Portugalia) - Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade / José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Odesłanie prejudycjalne - Obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych - Dyrektywa 72/166/EWG - Artykuł 3 ust. 1 - Pojęcie „ruchu pojazdów” - Wypadek w gospodarstwie rolnym - Wypadek z udziałem nieruchomego ciągnika rolniczego pozostającego z silnikiem włączonym w celu utrzymania w ruchu pompy do uwalniania herbicydów)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-107/16: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Pordenone - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Giorgiemu Fidenatowi (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Rolnictwo - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Środki nadzwyczajne - Krajowy środek zakazujący uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 - Przyjęcie i utrzymanie środka w mocy - Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 - Artykuł 34 - Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 - Artykuły 53 i 54 - Warunki stosowania - Zasada ostrożności)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-476/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte - Chorwacja) - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Posiadanie statusu „sądu” przez organ odsyłający - Niezawisłość - Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-491/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP / Maxiflor - PromoçĂŁo e ComercializaçĂŁo de Plantas, ImportaçĂŁo e ExportaçĂŁo, Lda [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Artykuł 3 ust. 1 - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - Pojęcie „programu wieloletniego” - Zakres stosowania]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA