REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-258/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia - Rumunia) - Eugenia Florescu i in./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu i in. (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 143 TFUE - Trudności państwa członkowskiego z bilansem płatniczym - Pomoc finansowa Unii Europejskiej - Protokół ustaleń zawarty między Unią Europejską a państwem członkowskim będącym beneficjentem - Polityka społeczna - Zasada równego traktowania - Ustawodawstwo krajowe zakazujące łączenia emerytury z wynagrodzeniem za pracę związanym z wykonywaniem działalności w instytucji publicznej - Odmienne traktowanie osób, w wypadku których czas trwania mandatu jest określony w konstytucji, i sędziów zawodowych)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-368/15: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) - postępowanie wszczęte przez Ilves Jakelu Oy (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 97/67/WE - Artykuł 9 - Swobodne świadczenie usług - Usługi pocztowe - Pojęcie usługi powszechnej i wymagań podstawowych - Zezwolenia ogólne i indywidualne - Zezwolenie na świadczenie usług pocztowych w wykonaniu umów wynegocjowanych indywidualnie - Nałożone warunki)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-436/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektĹł valdymo agentĹŤra/„Alytaus regiono atliekĹł tvarkymo centras” UAB [Odesłanie prejudycjalne - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Artykuł 3 ust. 1. - Finansowanie z Funduszu Spójności - Projekt rozwoju regionalnego systemu gospodarowania odpadami - Nieprawidłowości - Pojęcie „programu wieloletniego” - Ostateczne zakończenie programu wieloletniego - Termin przedawnienia]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-513/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) - postępowanie wszczęte przez „Agrogentalė” UAB (Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny - Homologacja typu WE - Dyrektywa 2003/37/WE - Zakres stosowania - Ciągniki rolnicze lub leśne - Dostarczanie na rynek Unii Europejskiej i rejestrowanie używanych pojazdów przywiezionych z państwa trzeciego - Pojęcia „nowego pojazdu” i „wprowadzenia do użytku”)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-549/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Linköping - Szwecja) - E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Odesłanie prejudycjalne - Wspieranie energii ze źródeł odnawialnych - Biopaliwa stosowane w transporcie - Dyrektywa 2009/28/WE - Artykuł 18 ust. 1 - System „bilansu masy” mający na celu zapewnienie, by biogaz spełniał przepisane kryteria zrównoważonego rozwoju - Ważność - Artykuły 34 TFUE i 114 TFUE - Przepisy krajowe ustanawiające wymóg, by bilans masy został dokonany w obszarze o wyraźnie wyznaczonej granicy - Praktyka właściwego organu krajowego dopuszczająca, że przesłanka ta może być spełniona, jeżeli zrównoważony biogaz jest transportowany poprzez krajową sieć gazową - Wydany przez wspomniany organ nakaz wykluczający, by przesłanka ta mogła być spełniona w przypadku przywozu zrównoważonego biogazu z innych państw członkowskich poprzez połączone krajowe sieci gazowe - Swobodny przepływ towarów)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-587/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - Lietuvos Respublikos transporto priemoniĹł draudikĹł biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Odesłanie prejudycjalne - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych - Wypadek mający miejsce w 2006 r. między pojazdami, które mają zwykłe miejsce postoju w dwóch różnych państwach członkowskich - Przepisy wewnętrzne rady krajowych biur ubezpieczeniowych państw członkowskich - Brak właściwości Trybunału - Dyrektywa 2009/103/WE - Brak możliwości zastosowania ratione temporis - Dyrektywy 72/166/EWG, 84/5/EWG i 2000/26/WE - Brak możliwości zastosowania ratione materiae - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Brak możliwości zastosowania - Brak stosowania prawa Unii)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-591/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo] - The Queen, na wniosek: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 355 ust. 3 TFUE - Status Gibraltaru - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym - Niedopuszczalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-610/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna i przemysłowa - Dyrektywa 2001/29/WE - Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych - Artykuł 3 ust. 1 - Publiczne udostępnianie - Pojęcie - Platforma wymiany online - Wymiana chronionych plików bez zezwolenia podmiotu praw autorskich)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-621/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 85/374/EWG - Odpowiedzialność za produkty wadliwe - Artykuł 4 - Laboratoria farmaceutyczne - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - Stwardnienie rozsiane - Udowodnienie wadliwości szczepionki i związku przyczynowego między wadą a poniesioną szkodą - Ciężar dowodu - Środki dowodowe - Brak konsensusu w środowisku naukowym - Poważne, precyzyjne i spójne przesłanki pozostawione ocenie sądu rozpoznającego sprawę co do istoty - Dopuszczalność - Przesłanki)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-678/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/39/WE - Rynki instrumentów finansowych - Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 - Pojęcie „usług inwestycyjnych” - Punkt 1 sekcji A załącznika I - Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w odniesieniu do instrumentu finansowego lub instrumentów finansowych - Ewentualne włączenie pośrednictwa przy zawieraniu umowy o zarządzanie portfelem)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-685/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Austria) - Online Games Handels GmbH i in./Landespolizeidirektion Oberösterreich Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Artykuł 56 TFUE - Swobodne świadczenie usług - Gry hazardowe - Ograniczające przepisy państwa członkowskiego - Sankcje administracyjne o charakterze karnym - Nadrzędne względy interesu ogólnego - Proporcjonalność - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 47 - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Przepisy krajowe nakładające na sądy obowiązek ustalenia z urzędu okoliczności rozpatrywanych w ramach postępowań w przedmiocie wykroczeń administracyjnych o charakterze karnym administracyjnego - Zgodność

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-9/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kehl - Niemcy) - postępowanie karne przeciwko A [Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 - Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) - Artykuły 20 i 21 - Przekraczanie granic wewnętrznych - Odprawa na terytorium - Uregulowanie krajowe uprawniające do kontrolowania osób zatrzymywanych w strefie 30 kilometrów od wspólnej granicy z innymi państwami będącymi stronami konwencji wykonawczej do układu z Schengen w celu ustalenia ich tożsamości - Uprawnienie do poddania osoby kontroli niezależnie od jej zachowania bądź wystąpienia szczególnych okoliczności - Uregulowanie krajowe uprawniające do stosowania niektórych środków kontroli tożsamości osób na terenie dworców kolejowych]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-19/16 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. - Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) - Zwalczanie terroryzmu - Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al- Kaida i talibami - Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 - Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych i prawnych, których nazwiska lub nazwy są umieszczone w wykazie sporządzonym przez Komitet ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych - Ponowne umieszczenie nazwisk lub nazw tych osób w wykazie ujętym w załączniku I do rozporządzenia nr 881/2002 po unieważnieniu pierwotnego umieszczenia w wykazie - Ustanie bytu osoby prawnej w toku postępowania - Zdolność sądowa]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-20/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Dochody otrzymywane w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania - Metoda zwolnienia z zastrzeżeniem progresji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania - Składki na ubezpieczenie emerytalne i na ubezpieczenie zdrowotne potrącane z dochodów otrzymywanych w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania - Odliczenie tych składek - Warunek dotyczący braku bezpośredniego związku z przychodami zwolnionymi od podatku)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-26/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portugalia] - Santogal M-Comércio e ReparaçĂŁo de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 138 ust. 2 lit. a) - Warunki zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - Miejsce zamieszkania nabywcy w państwie członkowskim przeznaczenia - Tymczasowa rejestracja w państwie członkowskim przeznaczenia - Ryzyko przestępstwa podatkowego - Dobra wiara sprzedawcy - Obowiązek dochowania staranności przez sprzedawcę]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-38/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Zjednoczone Królestwo) - Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majestys Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Zwrot nienależnie zapłaconego VAT - Prawo do odliczenia VAT - Sposoby - Zasada równego traktowania i zasada neutralności podatkowej - Zasada skuteczności - Przepis krajowy ustanawiający termin przedawnienia]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-49/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Odesłanie prejudycjalne - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Przesłanki udzielenia koncesji na urządzanie gier losowych online - Praktyczna niemożliwość uzyskania takiego zezwolenia przez operatorów prywatnych posiadających siedziby w innych państwach członkowskich)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-75/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Verona - Włochy) - Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare - SocietĂ  Cooperativa [Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Procedury alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) - Dyrektywa 2008/52/WE - Dyrektywa 2013/11/UE - Artykuł 3 ust. 2 - Sprzeciw wniesiony przez konsumentów w ramach postępowania w sprawie nakazu zapłaty wszczętego przez instytucję kredytową - Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości - Ustawodawstwo krajowe przewidujące obowiązek skorzystania z postępowania mediacyjnego - Obowiązek korzystania z pomocy adwokata - Przesłanka dopuszczalności powództwa sądowego]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-126/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden-Nederland - Niderlandy) - Federatie Nederlandse Vakvereniging i in./Smallsteps BV (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuły 3-5 - Przejęcia przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Wyjątki - Postępowanie upadłościowe - „Pre-pack” - Przetrwanie przedsiębiorstwa)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-249/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Saale Kareda/Stefan Benkö [Odesłanie prejudycjalne - Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 7 pkt 1 - Pojęcia „spraw dotyczących umowy” i „umowy o świadczenie usług” - Powództwo w przedmiocie roszczenia regresowego pomiędzy dłużnikami solidarnymi z tytułu umowy kredytu - Ustalenie miejsca wykonania umowy kredytu]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-279/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. - Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska, Republika Łotewska (Odwołanie - Skarga o stwierdzenie nieważności - EFOGR, EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską - Wydatki poniesione przez Królestwo Hiszpanii)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-349/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgia) - T.KUP SAS/Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne - Dumping - Rozporządzenie (WE) nr 1472/2006 - Przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chin i Wietnamu - Ważność rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1294/2009 - Procedura przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych - Niezależni importerzy - Kontrola wyrywkowa - Interes Unii Europejskiej]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-422/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Trier - Niemcy) - Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna organizacja rynków produktów rolnych - Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 - Artykuł 78 i część III załącznika VII - Decyzja 2010/791/UE - Definicje, oznaczenia i opisy handlowe - „Mleko” i „przetwory mleczne” - Nazwy stosowane do promocji i wprowadzania do obrotu żywności wyłącznie roślinnego pochodzenia]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-444/16 i C-445/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 czerwca 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour d’appel de Mons - Belgia) - Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (O desłanie prejudycjalne - Dyrektywa 78/660/EWG - Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek - Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki - Zasada ostrożności - Spółka ustanawiająca opcję na akcje, księgująca cenę zbycia opcji w trakcie roku obrachunkowego, w którym owa opcja zostaje zrealizowana, lub po upływie okresu jej obowiązywania)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-449/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 21 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d’appello di Genova - Włochy) - Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 3 - Świadczenia rodzinne - Dyrektywa 2011/98/UE - Artykuł 12 - Prawo do równego traktowania - Obywatele państw trzecich posiadający jedno zezwolenie]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA