REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8361 - Qatar Airways/Alisarda/Meridiana)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, zmieniająca decyzję Komisji C(2015) 9500 z dnia 24 listopada 2015 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonych na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8421 - WestRock/MPS)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8426 - Linde/PJSC Power Machines/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-245/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Balş - Judeţul Olt - Rumunia) - SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR [Odesłanie prejudycjalne - Transport drogowy - Przepisy socjalne - Odstępstwa - Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 - Artykuł 3 lit. a) - Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 - Artykuł 2 pkt 3 - Usługi regularne polegające na przewozie osób - Definicja - Przewóz bezpłatny zorganizowany przez podmiot gospodarczy dla swych pracowników do i z miejsca wykonywania pracy w pojazdach do niego należących, prowadzonych przez jednego z pracowników]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-275/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 marca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo] - ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/29/WE - Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym - Artykuł 9 - Dostęp drogą kablową do usług radiowych i telewizyjnych - Pojęcie „kabla” - Retransmisja przez osobę trzecią za pośrednictwem Internetu programów komercyjnych nadawców telewizyjnych - „Live streaming”)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-354/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de Évora - Portugalia) - Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych - Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych - Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 - Artykuły 8, 14 i 19 - Doręczanie dokumentu wszczynającego postępowanie drogą pocztową - Brak tłumaczenia dokumentu - Załącznik II - Standardowy formularz - Brak - Skutki - Doręczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - Brak zwrotu potwierdzenia odbioru - Otrzymanie dokumentu przez osobę trzecią - Przesłanki ważności postępowania]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-496/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz - Niemcy) - Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Artykuł 45 TFUE - Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 - Artykuł 7 - Równe traktowanie - Pracownik przygraniczny podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania - Zasiłek upadłościowy wypłacany przez państwo członkowskie miejsca zatrudnienia w wypadku niewypłacalności pracodawcy - Sposoby obliczania zasiłku upadłościowego - Fikcyjne uwzględnienie podatku dochodowego państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia - Zasiłek upadłościowy niższy od wcześniejszego wynagrodzenia netto - Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-568/15: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart - Niemcy) - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 2011/83/UE - Artykuł 21 - Porozumiewanie się z wykorzystaniem telefonu - Wykorzystanie przez przedsiębiorcę linii telefonicznej w celu umożliwienia konsumentom kontaktowania się w sprawie zawartej umowy - Zakaz stosowania taryfy wyższej niż taryfa podstawowa - Pojęcie „taryfy podstawowej”)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-584/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Melun - Francja) - Glencore Céréales Francja/Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - Artykuł 3 - Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 - Artykuł 11 - Zwrot niesłusznie przyznanej refundacji wywozowej - Rozporządzenie (EWG) nr 3002/92 - Artykuł 5a - Zabezpieczenie niesłusznie zwolnione - Należne odsetki - Termin przedawnienia - Rozpoczęcie biegu terminu - Przerwanie biegu terminu - Górna granica - Dłuższy termin - Stosowanie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-655/15 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 2 marca 2017 r. - Panrico, SA/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), HDN Development Corp. [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 52 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 - Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „krispy kreme doughnuts” - Słowne i graficzne, krajowe i międzynarodowe, znaki towarowe zawierające elementy słowne „donut”, „donuts” i „doghnuts” - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku - Oddalenie]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-4/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie - Polska) - J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko - Dyrektywa 2009/28/WE - Artykuł 2 akapit drugi lit. a) - Energia ze źródeł odnawialnych - Hydroenergia - Definicja - Energia wytworzona w małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na zrzutach ścieków technologicznych innego zakładu]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-97/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona - Hiszpania) - José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, dawniej Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) [Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2002/15/WE - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Organizacja czasu pracy - Transport drogowy - Pracownik wykonujący czynności związane z przewozem - Kierowca pracujący na własny rachunek - Pojęcie - Niedopuszczalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-160/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 marca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Polityka energetyczna - Charakterystyka energetyczna budynków - Dyrektywa 2010/31/UE - Artykuł 5 ust. 2 - Sprawozdanie dotyczące poziomu optymalnego pod względem kosztów)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-587/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 września 2016 r. w sprawie T-146/15 hyphen GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 18 listopada 2016 r. przez Skylotec GmbH

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-654/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital UK Llp/Commisione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-655/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-656/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-657/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-658/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 19 grudnia 2016 r. - Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P./Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA