REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-126/17: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2017 r. - Consorzio IB Innovation/Komisja

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-130/17: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2017 - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przeciwko Komisji

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (EBC/2017/8)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji dla wykonywania niektórych opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Komunikat Komisji uaktualniający załącznik do komunikatu Komisji C(2004) 43 - Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8412 - Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie E-33/15 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EOG/EFTA - Brak wdrożenia - Dyrektywa 2012/26/UE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie E-34/15 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - Brak wdrożenia - Dyrektywa 2012/46/UE zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie E-35/15 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA - Dyrektywa 2000/59/WE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 3 sierpnia 2016 r. w połączonych sprawach E-26/15 i E-27/15 - Postępowanie karne przeciwko B oraz B przeciwko Finanzmarktaufsicht (Swoboda świadczenia usług - Art. 36 Porozumienia EOG - Dyrektywa 2005/60/WE - Proporcjonalność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 31 sierpnia 2016 r. o wydanie opinii doradczej wniesiony przez Oslo tingrett w sprawie Mobil Betriebskrankenkasse przeciwko Tryg Forsikring (Sprawa E-11/16)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8455 - STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8384 - Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8438 - Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA