REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10906 – INFRAVIA / LIBERTY GLOBAL / TELEFÓNICA / OPAL)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10910 – MACQUARIE / ABERDEEN / AIP / CERTAIN MÁSMÓVIL ASSETS)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10790 – SALIC / OLAM / OLAM AGRI)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10900 – PLATINUM EQUITY GROUP / IMERYS HTSM)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10948 – STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/2376, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/2374 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 5 grudnia 2022 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac na lata 2023–2024 w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10954 – BOUYGUES IMMOBILIER / CLC HOLDINGS / CLC FRANCE PROPERTY JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji – Sprawa M.10979 - PROVIDENCE EQUITY PARTNERS / ROTHSCHILD & CO / A2MAC1 – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-344/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail francophone de Bruxelles – Belgia) – L.F./S.C.R.L. [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Stworzenie ogólnych warunków ramowych równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania – Wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa prywatnego zakazująca jakiegokolwiek wyrażania w miejscu pracy przekonań religijnych, światopoglądowych lub politycznych – Zakaz obejmujący wypowiedzi, ubiór lub każdy inny sposób wyrażania tych przekonań – Noszenie stroju o wydźwięku religijnym]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-616/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln – Niemcy) – M2Beauté Cosmetics GmbH/Bundesrepublik Deutschland. [Odesłanie prejudycjalne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Artykuł 1 pkt 2 lit. b) – Pojęcie „produktu leczniczego wedle funkcji” – Brak badań naukowych – Wiedza naukowa dotycząca analogu strukturalnego – Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 – Produkt kosmetyczny – Konkretne korzystne skutki dla zdrowia ludzkiego – Bezpośrednie lub pośrednie korzystne skutki – Pozytywny wpływ na wygląd]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-698/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Gmina Wieliszew/Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej [Odesłanie prejudycjalne – Fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Fundusz Spójności – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 – Finansowanie przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 – Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 – Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – Umowa o udzielenie dotacji – Środki wypłacone beneficjentowi na rachunek prowadzony przez bank w upadłości – Uregulowanie krajowe, które nie wyłącza owych środków z masy upadłości tego banku]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-713/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/X, Y/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 11 ust. 3 lit. a) i e) – Osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie członkowskim i wykonująca pracę najemną w innym państwie członkowskim – Umow(-y) o pracę zawarta(-e) z jedną agencją pracy tymczasowej – Praca tymczasowa – Przerwy – Określenie ustawodawstwa mającego zastosowanie w przerwach między okresami świadczenia pracy tymczasowej – Ustanie stosunku pracy]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-1/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bułgaria) – MC/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 273 – Środki mające na celu zapewnienie prawidłowego poboru VAT – Artykuł 325 ust. 1 TFUE – Obowiązek zwalczania nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej – Zobowiązania z tytułu VAT podlegającej opodatkowaniu osoby prawnej – Przepisy krajowe przewidujące odpowiedzialność solidarną zarządzającego osobą prawną niebędącego podatnikiem – Czynności rozporządzające dokonane w złej wierze przez zarządzającego – Zubożenie majątku osoby prawnej powodujące niewypłacalność – Brak zapłaty kwot VAT należnych od osoby prawnej w przewidzianych terminach – Odsetki za zwłokę – Proporcjonalność]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-64/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Transakcja zawarta z osobą trzecią, którą przedstawiciel handlowy pozyskał już wcześniej jako klienta – Wynagrodzenie – Bezwzględnie wiążący lub dyspozytywny charakter prawa przedstawiciela do prowizji]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-164/21 i C-318/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa – Łotwa) – „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” SIA (C-164/21), „Stockholm School of Economics in Riga” SIA (C-318/21)/Latvijas Zinātnes padome [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 – Artykuł 2 pkt 83 – Bezpośrednie i bezwarunkowe odesłanie do prawa Unii – Dopuszczalność pytań – Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną – Pojęcie „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” – Placówka szkolnictwa wyższego prowadząca działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym – Określenie podstawowego celu]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-199/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – DN/Finanzamt Österreich [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuły 67 i 68 – Świadczenia rodzinne – Prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych – Uprawniony do emerytur lub rent wypłacanych przez dwa państwa członkowskie – Państwo (-a) członkowskie, w którym (-ych) ten emeryt lub rencista jest uprawniony do świadczeń rodzinnych – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 60 ust. 1 zdanie trzecie – Ustawodawstwo państwa członkowskiego przewidujące przyznanie świadczeń rodzinnych rodzicowi, który przyjął dziecko do swojego gospodarstwa domowego – Zaniechanie złożenia przez tego rodzica wniosku o przyznanie tych świadczeń – Obowiązek uwzględnienia wniosku złożonego przez drugiego rodzica – Żądanie zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych drugiemu rodzicowi – Dopuszczalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-256/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München – Niemcy) – KP/TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen [Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 124 lit. a) i d) – Artykuł 128 – Właściwość sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego – Roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do znaku – Cofnięcie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku – Rozstrzygnięcie roszczenia wzajemnego – Samodzielny charakter roszczenia wzajemnego]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-355/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k./Procter & Gamble International Operations SA [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE – Egzekwowanie praw własności intelektualnej – Artykuł 10 – Środki naprawcze – Zniszczenie towarów – Pojęcie „naruszania prawa własności intelektualnej” – Towary opatrzone unijnym znakiem towarowym]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-397/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu VAT – VAT nienależnie wykazany na fakturze i zapłacony – Likwidacja usługodawcy – Odmowa zwrócenia odbiorcy przez organ podatkowy nienależnie zapłaconego VAT – Zasady skuteczności, neutralności podatkowej i niedyskryminacji]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-405/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru – Słowenia) – FV/NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Artykuł 3 ust. 1 i art. 8 – Kryteria oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego – Znacząca nierównowaga wynikających z umowy praw i obowiązków stron – Wymóg dobrej wiary przedsiębiorcy – Możliwość zapewnienia wyższego poziomu ochrony niż poziom ochrony przewidziany w dyrektywie]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA