REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-431/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen – Niemcy) – X GmbH & Co. KG/Finanzamt Bremen [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług – Podatek dochodowy od osób prawnych – Ustalenie podlegającego opodatkowaniu dochodu spółek – Transakcje dotyczące stosunków z zagranicą – Obowiązek w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej stosunków handlowych między osobami pozostającymi w stosunku współzależności – Oszacowanie i zwiększenie podlegającego opodatkowaniu dochodu z tytułu sankcji]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-437/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Liberty Lines SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [Odesłanie prejudycjalne – Transport – Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 – Artykuły 1 i 4 – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 1 – Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych – Usługi publiczne w zakresie szybkiego pasażerskiego przewozu morskiego – Zrównanie z usługami transportu kolejowego drogą morską]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-593/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Belgia) – NY/Herios SARL [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 17 ust. 2 lit. a) – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Rozwiązanie umowy agencyjnej przez zleceniodawcę – Świadczenie wyrównawcze na rzecz przedstawiciela – Świadczenie wyrównawcze – Świadczenie usług przedstawicielstwa handlowego w ramach podwykonawstwa – Prawo przedstawiciela handlowego działającego jako podwykonawca do części świadczenia wyrównawczego należnego głównemu przedstawicielowi handlowemu, odpowiadającej klienteli pozyskanej przez przedstawiciela handlowego działającego jako podwykonawca]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-79/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 17 grudnia 2021 r. w sprawie T-719/21, Correia de Matos/Komisja, wniesione w dniu 8 lutego 2022 r. przez Carlosa Correię de Matosa

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-446/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 4 maja 2022 r. w sprawie T-237/21, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS), wniesione w dniu 5 lipca 2022 r. przez Fidelity National Information Services, Inc.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-533/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalun Argeş (Rumunia) w dniu 9 sierpnia 2022 r. – Adient Ltd & Co.Kg/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-540/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Niderlandy) w dniu 11 sierpnia 2022 r. – SN i in./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-549/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 18 sierpnia 2022 r. – X/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-572/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 czerwca 2022 r., w sprawie T-334/21, Mendes de Almeida/Rada, wniesione w dniu 26 sierpnia 2022 r. przez Anę Carlę Mendes de Almeida

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-585/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 7 września 2022 r. – X BV/Staatssecretaris van Financiën

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-590/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Wesel (Niemcy) w dniu 9 września 2022 r. – AT, BT/PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-596/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Minden (Niemcy) w dniu 15 września 2022 r. – J.O./Kreis Gütersloh

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-598/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 16 września 2022 r. – Società Italiana Imprese Balneari Srl/Comune di Rosignano Marittimo i in.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-651/22: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-668/22: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Słowacka

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-421/17 RENV: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Leino-Sandberg/Parlament [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokument dotyczący decyzji odmawiającej osobie trzeciej pełnego dostępu do tabeli sporządzonych w ramach rozmów trójstronnych związanych z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie Europolu, uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW – Odmowa dostępu – Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych i opinii prawnych]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-502/19: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Corneli/EBC [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych – Środki wczesnej interwencji – Decyzja EBC o oddaniu Banca Carige pod zarząd tymczasowy – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga wniesiona przez akcjonariusza – Legitymacja procesowa czynna – Interes prawny inny niż interes banku – Dopuszczalność – Naruszenie prawa przy określeniu podstawy prawnej – Wykładnia zgodna prawa krajowego przez sąd Unii – Granica – Zakaz wykładni prawa krajowego contra legem]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-552/19 OP: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Malacalza Investimenti/EBC [Dostęp do dokumentów – Decyzja 2004/258/WE – Decyzja o oddaniu Banca Carige pod zarząd tymczasowy – Odmowa udzielenia dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony poufności informacji chronionych jako takie na mocy prawa unijnego – Ogólne domniemanie poufności – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych określonej osoby fizycznej lub prawnej, w tym w odniesieniu do własności intelektualnej – Pojęcie informacji poufnych – Obowiązek uzasadnienia – Sprzeciw]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-627/20: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – LAICO/Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Libii – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwy skarżącej w wykazie – Błąd w ocenie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-711/20: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy CMS Italy – Wcześniejsze graficzne międzynarodowe znaki towarowe przedstawiające zwierzę z rodziny kotowatych skaczące w lewą stronę i wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy PUMA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Podobieństwo oznaczeń – Dowód istnienia renomy – Ocena całościowa]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-761/20: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – European Dynamics Luxembourg/EBC [Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia – Oferta rażąco niska – Próby wywarcia niewłaściwego wpływu na proces decyzyjny – Nieprzestrzeganie zasad dotyczących komunikowania się – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia – Nadużycie władzy – Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-83/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Van Walle/ECDC [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Personel ECDC – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy – Oczywisty błąd w ocenie – Nadużycie władzy – Obowiązek dbałości – Prawo do bycia wysłuchanym – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-88/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Paesen/ESDZ [Służba publiczna – Urzędnik – Personel ESDZ pełniący służbę w państwie trzecim – Szef delegatury – Okres próbny dla kadry zarządzającej – Końcowe sprawozdanie z oceny okresu próbnego dla kadry zarządzającej – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność – Przeniesienie na stanowisko niekierownicze w siedzibie ESDZ – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Warunki stosowania art. 11 decyzji Komisji C(2008) 5028/2 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie personelu zarządzającego średniego szczebla do szefów delegatury – Niezałączenie dokumentów do akt osobowy – Interes służby – Nadużycie władzy – Wniosek o udzielenie wsparcia – Decyzja oddalająca wniosek – Odpowiedzialność]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-168/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Magnetec/EUIPO (Jasnoniebieski) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez odcień – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – jasnoniebieskiego – Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego – Artykuł 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Wymogi jasności i precyzji – Artykuł 33 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-174/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Agrofert/Parlament [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące dochodzenia przeciwko byłemu premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy europejskich i możliwymi konfliktami interesów – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Częściowa utrata interesu prawnego – Częściowe umorzenie postępowania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA