REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2022/C 320/20

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wykonania orzeczenia Organu Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do środka ochronnego mającego zastosowanie do przywozu do Unii niektórych wyrobów ze stali 2022/C 320/21

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10833 - FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 320/22

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 320/23

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10856 – OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 320/24

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 23 sierpnia 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10778 – TA ASSOCIATES / CLEARLAKE / KOFAX) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10795 – TA ASSOCIATES / VISTA / iCIMS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10823 – CLEARLAKE / TA ASSOCIATES / EPHESOFT) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10822 – ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10791 – DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10867 – GIP / AZURE / OMERS / VTG) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 319/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 319/09

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 22 sierpnia 2022 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-576/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – CC/Pensionsversicherungsanstalt [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 44 ust. 2 – Zakres stosowania – Emerytura – Obliczanie – Uwzględnienie okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka ukończonych w innych państwach członkowskich – Artykuł 21 TFUE – Swobodne przemieszczanie się obywateli]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-625/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona – Hiszpania) – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Dyrektywa 79/7/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć – Uregulowanie krajowe przewidujące niedopuszczalność łącznego pobierania dwóch lub większej liczby świadczeń rentowych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy uzyskanych w ramach tego samego ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego – Dopuszczalność łącznego pobierania takich świadczeń, w przypadku gdy wynikają one z odrębnych ustawowych systemów zabezpieczenia społecznego – Ustalenie dyskryminacji pośredniej na podstawie danych statystycznych – Określenie podlegających porównaniu grup, których uregulowanie to dotyczy – Względy uzasadniające]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-652/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – HW, ZF, MZ/Allianz Elementar Versicherungs AG [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia – Artykuł 11 ust. 1 lit. b) – Powództwo wytoczone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego z tytułu ubezpieczenia – Możliwość pozwania ubezpieczyciela przed sąd miejsca, w którym powód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – Ustalenie jurysdykcji międzynarodowej i właściwości miejscowej sądu państwa członkowskiego – Artykuł 13 ust. 2 – Powództwo wytoczone przez poszkodowanego bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi – Ubezpieczyciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie członkowskim i posiadający oddział w innym państwie członkowskim, pozwany przed sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się ten oddział]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-696/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – B./Dyrektor Izby Skarbowej w W. [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 41 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Miejsce – Łańcuch kolejnych transakcji – Błędna kwalifikacja części transakcji – Zasady proporcjonalności i neutralności podatkowej]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-7/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bezirksgericht Bleiburg – Austria) – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG/CB, DF, GH [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Doręczanie dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 – Artykuł 8 ust. 1 – Tygodniowy termin na wykonanie prawa do odmowy przyjęcia dokumentu – Postanowienie o wszczęciu egzekucji wydane w jednym państwie członkowskim i doręczone w innym państwie członkowskim wyłącznie w języku pierwszego państwa członkowskiego – Uregulowanie pierwszego państwa członkowskiego przewidujące termin ośmiu dni na wniesienie sprzeciwu od tego postanowienia – Termin na wniesienie sprzeciwu rozpoczynający bieg w tym samym czasie co termin przewidziany na wykonanie prawa do odmowy przyjęcia dokumentu – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-13/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Miercurea Ciuc – Rumunia) – Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) [Odesłanie prejudycjalne – Transport drogowy – Przepisy socjalne – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – Wyjątki – Artykuł 13 ust. 1 lit. b) – Pojęcie „promieni[a] do 100 [kilometrów (km)] od bazy przedsiębiorstwa” – Pojazdy wykonujące przewozy w tym promieniu i również poza rzeczonym promieniem]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-24/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tibunale ordinario di Pordenone – Włochy) – PH/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza – Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 – Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie – Dyrektywa 2001/18/WE – Artykuł 26a – Możliwość podjęcia przez państwa członkowskie właściwych środków mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie w pozostałych produktach – Przesłanki stosowania – Zasada proporcjonalności – Wytyczne w zakresie opracowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych – Środek przyjęty przez jednostkę niższego rzędu niż państwo, zakazujący na jej terytorium uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-51/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus – Estonia) – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet [Odesłanie prejudycjalne – Prawo żywnościowe – Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 – Kryteria mikrobiologiczne dotyczące żywności – Artykuł 3 ust. 1 – Obowiązki spoczywające na przedsiębiorstwach sektora spożywczego – Załącznik I – Punkt 1.2 rozdziału 1 – Dopuszczalne limity obecności Listeria monocytogenes w produktach rybołówstwa przed ich wprowadzeniem do obrotu i po wprowadzeniu do obrotu – Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 – Artykuł 14 ust. 8 – Urzędowa kontrola produktu na etapie wprowadzania do obrotu – Zakres]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-56/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Litwa) – UAB „ARVI” ir ko/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 137 – System wyboru opodatkowania – Przesłanki – Przepisy krajowe uzależniające prawo podatnika do wyboru opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od przesłanki, wedle której nieruchomość ta musi zostać przeniesiona na podatnika już zidentyfikowanego do celów VAT – Obowiązek dokonania korekty odliczeń VAT w przypadku niedochowania tej przesłanki – Zasady neutralności podatkowej, skuteczności i proporcjonalności]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA