REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-63/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. – Laure Camerin/Komisja Europejska [Odwołanie – Służba Publiczna – Były urzędnik – Potrącenie z emerytury – Wykonanie orzeczenia sądu krajowego – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-99/21 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. – Danske Slagtermestre/Komisja Europejska, Królestwo Danii [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System opłat za odprowadzanie ścieków – Skarga do Komisji – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Legitymacja procesowa – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych – Bezpośrednie oddziaływanie]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-105/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko IR [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 6 i 47 – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu – Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem – Zasady równoważności i wzajemnego zaufania – Decyzja ramowa 2002/584/WSISW – Dyrektywa 2012/13/UE – Prawo do informacji w postępowaniu karnym – Pouczenie o prawach w przypadku zatrzymania – Prawo do informacji dotyczących oskarżenia na mocy krajowego nakazu aresztowania – Prawo dostępu do materiałów sprawy – Warunki wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec osoby ściganej znajdującej się w wykonującym nakaz państwie członkowskim – Pierwszeństwo prawa Unii]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-146/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti – Rumunia) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice/VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Decyzje wykonawcze 2010/583/UE i 2013/676/UE zezwalające Rumunii na odstąpienie od art. 193 owej dyrektywy – Mechanizm odwrotnego obciążenia – Dostawa produktów z drewna – Uregulowanie krajowe ustanawiające wymóg rejestracji do celów VAT w celu stosowania tego mechanizmu – Zasada neutralności podatkowej]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-149/21 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. – Fakro sp. z o.o./Komisja Europejska, Rzeczpospolita Polska [Odwołanie – Konkurencja – Odrzucenie skargi przez Komisję Europejską – Brak interesu Unii Europejskiej]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-170/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – Profit Credit Bulgaria/T.I.T [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Kredyt konsumencki – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Artykuł 6 ust. 1 – Badanie z urzędu – Odmowa wydania nakazu zapłaty w przypadku roszczenia opartego na nieuczciwym warunku umowy – Skutki dotyczące nieuczciwego charakteru warunku umowy – Uprawnienie do zwrotu – Zasady równoważności i skuteczności – Potrącenie z urzędu]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-192/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Hiszpania) – Clemente/Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública) [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji – Nieuwzględnienie pracy świadczonej przez pracownika tymczasowego, który został urzędnikiem, w celu skonsolidowania jego osobistej grupy zaszeregowania – Zrównanie tej pracy z pracą wykonywaną przez urzędnika mianowanego – Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” – Uwzględnienie okresu pracy w celu nabycia statusu urzędnika – Struktura pionowej ścieżki kariery zawodowej urzędników przewidziana w ustawodawstwie krajowym]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-194/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Staatssecretaris van Financiën/X [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 184 i 185 – Korekta odliczeń – Podatnik, który nie skorzystał z prawa do odliczenia przed upływem terminu zawitego – Brak możliwości dokonania tego odliczenia w ramach korekty]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-213/21 i C-214/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale (C-213/21 i C-214/21)/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani (C-213/21), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (C-214/21) [Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Zakres stosowania – Artykuł 10 lit. h) – Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi – Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom – Organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym – Usługi transportu sanitarnego zakwalifikowane jako usługi pogotowia – Organizacje wolontariackie – Spółdzielnie socjalne]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-257/21 i C-258/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesarbeitsgericht -Niemcy) – Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH/L.B. (C-257/21), R.G. (C-258/21) [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Artykuł 153 TFUE – Ochrona pracowników – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Praca w porze nocnej – Układ zbiorowy przewidujący dodatek do wynagrodzenia za regularną pracę w porze nocnej niższy niż przewidziany dla nieregularnej pracy w porze nocnej – Równość traktowania – Artykuł 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-261/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – Artykuł 267 TFUE – Spoczywający na sądzie odsyłającym obowiązek uwzględnienia w pełni wykładni prawa Unii dokonanej przez Trybunał – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy – Wyrok sądu krajowego orzekającego w ostatniej instancji po wydaniu przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Podnoszona niezgodność tego wyroku z dokonaną przez Trybunał wykładnią prawa Unii – Uregulowanie krajowe uniemożliwiające wniesienie skargi o wznowienie postępowania w odniesieniu do rzeczonego wyroku]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-264/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia/Koninklijke Philips N.V. [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 85/374/EWG – Odpowiedzialność za produkty wadliwe – Artykuł 3 ust. 1 – Pojęcie „producenta” – Każda osoba, która przedstawia się jako producent poprzez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innej wyróżniającej cechy lub zezwala na ich umieszczenie]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-308/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Portugalia) – KU, OP, GC/SATA International – Azores Airlines SA [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów – Odwołanie lub duże opóźnienie lotu – Artykuł 5 ust. 3 – Zwolnienie z obowiązku odszkodowania – Nadzwyczajne okoliczności – Ogólna awaria systemu dostawy paliwa samolotów w porcie lotniczym]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-377/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Mons -Belgia) – Ville de Mons, Zone de secours Hainaut – Centre/RM [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 97/81/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Zasada pro rata temporis – Uwzględnienie, do celów obliczenia wynagrodzenia strażaka zawodowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jego stażu służby jako strażaka ochotnika zgodnie z zasadą pro rata temporis]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-72/22 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – M.A. [Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Polityka azylowa i imigracyjna – Dyrektywa 2011/95/UE – Artykuł 4 – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuły 6 i 7 – Normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową – Artykuł 18 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2013/33/UE – Artykuł 8 – Zatrzymanie wnioskodawcy – Podstawy zatrzymania – Ochrona bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego – Zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-704/21: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Portugalia) – DS, CF, DT, CL/Orbest, SA [Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów – Odwołanie lub duże opóźnienie lotu – Zwolnienie z obowiązku odszkodowania – Nadzwyczajne okoliczności – Zderzenie pojazdu cateringu z samolotem znajdującym się na lotnisku]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-187/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie T-160/21, Laboratorios Ern/EUIPO – Malpricht (APIRETAL), wniesione w dniu 10 marca 2022 r. przez Laboratorios Ern, SA

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-207/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 17 marca 2022 r. – Lineas – Concessões de Transportes SGPS, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-267/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (Portugalia)] w dniu 20 kwietnia 2022 r. – Global Roads Investimentos SGPS, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-268/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) w dniu 13 kwietnia 2022 r. – VITOL SA/Belgische Staat

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-280/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Belgia) w dniu 25 kwietnia 2022 r. – vzw Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, vzw Liga voor Mensenrechten/Belgische Staat

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-281/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 25 kwietnia 2022 r. – G.K., B.O.D. GmbH, S.L.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-287/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 3 maja 2022 r. – YQ, RJ / Getin Noble Bank S.A.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-290/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 3 maja 2022 r. – NOS-SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-296/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 5 maja 2022 r. – A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG i Carglass GmbH/FCA Italy SpA

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA