REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-700/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp./Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Napędy optyczne – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcie – Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące organizowanych przez dwóch producentów komputerów przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-328/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Austrii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuły 4, 7 i 67 – Swobodny przepływ pracowników – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 – Równość traktowania – Świadczenia rodzinne – Przywileje socjalne i podatkowe – Dostosowanie wysokości świadczeń i przywilejów do poziomu cen w państwie miejsca zamieszkania dzieci]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-520/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Silistra – Bułgaria) – DB, LY/Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) – Decyzja 2007/533/WSiSW – Artykuły 38 i 39 – Wpis dotyczący poszukiwanego przedmiotu – Cele wpisu – Zajęcie lub wykorzystanie jako dowodu w postępowaniu karnym – Wykonanie – Konieczne działania i działanie na podstawie wpisu – Wydanie zajętego przedmiotu państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu – Uregulowanie krajowe niezezwalające na odmowę wykonania czynności wymaganych we wpisie]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-572/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln – Niemcy) – ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ kapitału – Dywidendy z udziałów w wolnym obrocie – Zwrot podatku od dochodów kapitałowych zapłaconego przez spółkę niebędącą rezydentem – Warunki – Swobodny przepływ kapitału – Zasada proporcjonalności]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-599/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – „Baltic Master” UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólnotowy kodeks celny – Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 – Artykuł 29 – Ustalanie wartości celnej – Wartość transakcyjna – Artykuł 29 ust. 1 lit. d) – Pojęcie „osób powiązanych” – Artykuł 31 – Uwzględnienie informacji pochodzących z krajowej bazy danych do celów ustalenia wartości celnej – Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 – Artykuł 143 ust. 1 lit. b), e) i f) – Sytuacje, w których osoby uznaje się za powiązane – Artykuł 181a – Istnienie wątpliwości co do prawdziwości zadeklarowanej ceny]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-673/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal judiciaire d’Auch – Francja) – EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) [Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim – Artykuł 9 TUE – Artykuły 20 i 22 TFUE – Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim miejsca zamieszkania – Artykuł 50 TUE – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Skutki wystąpienia państwa członkowskiego z Unii – Wykreślenie z rejestrów wyborców w państwie członkowskim miejsca zamieszkania – Artykuły 39 i 40 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Ważność decyzji (UE) 2020/135]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-55/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Direktor na Agentsia „Mitnitsi”/„IMPERIAL TOBACCO BULGARIA” EOOD [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatki akcyzowe – Dyrektywa 2008/118/WE – Artykuł 11 – Zwrot podatku akcyzowego mającego zastosowanie do wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji – Dyrektywa 2011/64/UE – Artykuł 17 akapit pierwszy lit. b) – Zwrot zapłaconego już podatku akcyzowego za pomocą znaków podatkowych umieszczonych na wyrobach tytoniowych zniszczonych pod nadzorem administracyjnym – Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie przepisów przewidujących zwrot podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych dopuszczonych do konsumpcji i zniszczonych pod nadzorem celnym – Brak]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-187/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – FAWKES Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 – Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 30 ust. 2 lit. a) i b) – Wartość celna – Ustalenie transakcyjnej wartości towarów podobnych – Baza danych sporządzona i zarządzana przez krajowe organy celne – Bazy danych sporządzone i zarządzane przez organy celne innych państw członkowskich i przez służby Unii Europejskiej – Towary podobne lub identyczne wywiezione do Unii „w tym samym lub w zbliżonym czasie”]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-783/21: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 31 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze – Włochy) – Postępowanie karne przeciwko M.M. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 267 TFUE – Brak sporu przed sądem odsyłającym – Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-126/22: Postanowienie Trybunału z dnia 1 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona – Hiszpania) – JH, GK, FB, LR, TV, OS/Ryanair DAC [Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Odwołania – Zmiana plany podróży – Odwołanie lotu wskutek środków podjętych przez rząd hiszpański z powodu pandemii Covid-19 – Zmiana plany podróży zorganizowana przez pasażerów transportu lotniczego – Zmiana plany podróży z wykorzystaniem transportu innego rodzaju niż lotniczy]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-120/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie T-593/19, Cyprus/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER), wniesione w dniu 18 lutego 2022 r. przez Republikę Cypryjską

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-121/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie T-595/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER), wniesione w dniu 18 lutego 2022 r. przez Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-139/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polska) w dniu 25 lutego 2022 r. – AM, PM przeciwko mBank S.A.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-145/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-188/21, Jörg Lück/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 1 marca 2022 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-152/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-684/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez Legero Schuhfabrik GmbH

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-293/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 23 lutego 2022 r. w sprawie T-636/19, Chemours Netherlands/ECHA, wniesione w dniu 3 maja 2022 r. przez Chemours Netherlands BV

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-312/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 10 maja 2022 r. – FL/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-323/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 13 maja 2022 r. – KRI SpA jako spółka przejmująca SI.LO.NE. – Sistema logistico nord-est Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-353/22: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2022 r. – Komisja Europejska/Królestwo Szwecji

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-523/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Eleveté Invest Group i in./Komisja i SRB [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością – Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek uzasadnienia – Artykuły 18 i 20 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 – Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-570/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Algebris (UK) i Anchorage Capital Group/Komisja [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością – Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Delegowanie uprawnień – Obowiązek uzasadnienia – Zasada dobrej administracji – Artykuł 20 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 – Prawo do bycia wysłuchanym – Prawo własności]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-628/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Aeris Invest/Komisja i SRB [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością – Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Delegowanie uprawnień – Prawo do bycia wysłuchanym – Prawo własności – Obowiązek uzasadnienia – Artykuły 14, 18 i 20 rozporządzenia (UE) nr 806/2014]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-235/18: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – Qualcomm/Komisja (Qualcomm – Wypłaty z tytułu wyłączności) [Konkurencja – Nadużycie pozycji dominującej – Rynek chipsetów LTE – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE i art. 54 porozumienia EOG – Wypłaty z tytułu wyłączności – Prawo do obrony – Artykuł 19 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – Skutki w postaci wykluczenia]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-363/19 i T-456/19: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Zjednoczone Królestwo i ITV/Komisja [Pomoc państwa – System pomocy wdrożony przez Zjednoczone Królestwo na rzecz niektórych grup wielonarodowych – Decyzja uznająca system pomocy za bezprawny i niezgodny z rynkiem wewnętrznym oraz nakazująca odzyskanie pomocy – Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) – System podatkowy dotyczący finansowania grup, a w szczególności kontrolowanych spółek zagranicznych – Selektywne korzyści podatkowe]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-144/20: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Guangxi Xin Fu Yuan/Komisja [Dumping – Przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chin – Dochodzenie w ramach przeglądu – Obejście – Artykuł 13 rozporządzenia (UE) 2016/1036 – Spółki powiązane – Obowiązki proceduralne – Artykuł 5 ust. 10 i 11 rozporządzenia 2016/1036 – Artykuły 6.1, 6.2 i 12.1 porozumienia antydumpingowego – Prawo do obrony – Równość traktowania – Uzasadnione oczekiwania – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA