REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1)) 2021/C 30/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 30/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 30/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10112 – CVC/Riverstone Europe) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 30/07

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wpisu do Międzynarodowego Rejestru Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych „ម្រេចកំពត” / „Kampot Pepper” zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 (Akt genewski Porozumienia lizbońskiego) 2021/C 30/08

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 26 stycznia 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10066 — Carlyle/Flender) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 29/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne Postępowanie likwidacyjne wobec Nederlandsche Algemene Maatschappij van Levensverzekering ‘Conservatrix’ N.V. („przedsiębiorstwo”) (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)) 2021/C 29/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10004 - EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 29/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10049 – Partners Group/Atlantia/Telepass) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 29/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 stycznia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-663/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel d'Aix-En-Provence – Francja) – postępowanie karne przeciwko BS, CA [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Wspólna organizacja rynków w sektorze lnu i konopi – Odstępstwa – Ochrona zdrowia publicznego – Przepisy krajowe ograniczające przemysłowe wykorzystanie i sprzedaż konopi wyłącznie do włókien i nasion – Kannabidiol (CBD)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-77/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo] – Kaplan International colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. f) – Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz ich członków – Zastosowanie do grup VAT – Artykuł 11 – Grupa VAT]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-93/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2020 r. – Europejska Służba Działań Zewnętrznych / Chantal Hebberecht [Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – Polityka rotacji urzędników – Stanowisko szefa delegatury Unii Europejskiej w Etiopii – Decyzja odmowna w sprawie przedłużenia pełnienia służby na tym stanowisku – Interes służby – Zasada równego traktowania – Dyskryminacja pozytywna na rzecz płci niedostatecznie reprezentowanej – Artykuł 1d regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-147/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. / Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawa pokrewne – Dyrektywa 92/100/EWG – Artykuł 8 ust. 2 – Dyrektywa 2006/115/WE – Artykuł 8 ust. 2 – Publiczne odtwarzanie utworu audiowizualnego zawierającego fonogram lub zwielokrotnienie fonogramu – Jednorazowe godziwe wynagrodzenie]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-238/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Hannover – Niemcy) – EZ / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Polityka azylowa – Dyrektywa 2011/95/UE – Warunki przyznania statusu uchodźcy – Odmowa odbycia służby wojskowej – Artykuł 9 ust. 2 lit. e) – Przepisy państwa pochodzenia nieprzewidujące prawa do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem – Ochrona osób, które uciekły z państwa pochodzenia po upływie okresu odroczenia służby wojskowej – Artykuł 9 ust. 3 – Związek między powodami wymienionymi w art. 10 dyrektywy 2011/95/UE a ściganiem i karami, o których mowa w jej art. 9 ust. 2 lit. e) tej dyrektywy – Dowód]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-299/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino – Włochy) – Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL [Odesłanie prejudycjalne – Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – Dyrektywa 2000/35/WE – Pojęcie „transakcji handlowej” – Pojęcia „dostawy towarów” i „świadczenia usług” – Artykuł 1 i art. 2 pkt 1 akapit pierwszy – Zamówienie publiczne na roboty budowlane]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-371/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 170 i art. 171 ust. 1 – Zwrot VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, lecz którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim – Dyrektywa 2008/9/WE – Szczegółowe zasady zwrotu VAT – Artykuły 9 i 10 – Artykuł 15 ust. 1 – Artykuł 20 – Brak kopii faktury lub dokumentu importowego – Systematyczne odrzucanie niekompletnych wniosków o zwrot – Odmowa wezwania podatnika do uzupełnienia jego wniosku po upływie terminu przewidzianego na złożenie wniosku – Zasada neutralności podatkowej – Zasada proporcjonalności – Dopuszczalność]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-454/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Heilbronn – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko ZW [Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Artykuł 21 TFUE – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Szczególna odpowiedzialność karna za uprowadzenie dziecka za granicę – Ograniczenie – Względy uzasadniające – Ochrona dziecka – Proporcjonalność]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-463/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud'hommes de Metz – Francja) – Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość szans oraz równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Artykuły 14 i 28 – Krajowy układ zbiorowy pracy przyznający prawo do urlopu następującego po urlopie macierzyńskim pracownic wychowujących samodzielnie dziecko – Wyłączenie prawa do tego urlopu w wypadku pracowników płci męskiej – Ochrona pracownicy zarówno w odniesieniu do skutków ciąży, jak i w odniesieniu do macierzyństwa – Przesłanki stosowania]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-519/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Polska) – Ryanair DAC / DelayFix, dawniej Passenger Rights [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Umowa przewozu lotniczego – Klauzula prorogacyjna w umowie zawartej przez pasażera będącego konsumentem – Wierzytelność tego pasażera wobec przewoźnika lotniczego – Cesja tej wierzytelności na rzecz spółki zajmującej się windykacją wierzytelności – Możliwość powołania się przez przewoźnika lotniczego na klauzulę prorogacyjną wobec spółki będącej cesjonariuszem wierzytelności tego pasażera – Dyrektywa 93/13/EWG]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-775/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg – Niemcy) – 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 – Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 29 ust. 1 i art. 29 ust. 3 lit. a) – Artykuł 32 ust. 1 lit. c) i art. 32 ust. 5 lit. b) – Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 – Artykuł 157 ust. 2 – Ustalanie wartości celnej – Wartość transakcyjna przywożonych towarów – Pojęcie „warunku sprzedaży” – Płatność w zamian za przyznanie prawa do wyłącznej dystrybucji]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-191/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 4 marca 2020 r. w sprawie T-658/19, Vizzone / Komisja, wniesione w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Tiziana Vizzonego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-327/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Opolu (Polska) w dniu 22 lipca 2020 r. – Skarb Państwa – Starosta Nyski przeciwko New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA