REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Postępowanie likwidacyjne Postępowanie likwidacyjne dotyczące CX Reinsurance Company Limited (In Administration) („przedsiębiorstwo”) (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz The Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 SI No. 2004/353, Regulation 11 (regulacją nr 11 rozporządzenia nr 2004/353 w sprawie (reorganizacji i likwidacji) zakładów ubezpieczeń z 2004 r.)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9798 – BorgWarner/Delphi Technologies)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9905 – Bridgepoint/EQT Credit Platform) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia nr 5/2020 (przedstawiona na mocy art. 288 ust. 4 i art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE) w sprawie wniosków Komisji z 14 stycznia 2020 r. i z 28 maja 2020 r. dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (procedura legislacyjna 2020/0006(COD)) (COM(2020) 22 final i COM(2020) 460 final)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 28 sierpnia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9560 – Gränges/Impexmetal)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-272/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie T-474/18, Sebastian Veit / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 19 czerwca 2020 r. przez Sebastiana Veita

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-430/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 2 lipca 2020 r. w sprawie T-562/19, Christoph Klein / Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 września 2020 r. przez Christopha Kleina

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-778/16 i T-892/16: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Irlandia i in. / Komisja [Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Irlandię – Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i jej bezprawność oraz nakazująca jej odzyskanie – Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) – Selektywne korzyści podatkowe – Zasada ceny rynkowej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-659/18: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – ZS / EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Stan zdrowia – Częściowa niezdolność do pracy – Listy obecności – Nieusprawiedliwione nieobecności – Compensations réduites – Odpowiedzialność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-371/19: Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FAKE DUCK – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SAVE THE DUCK – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Właściwy krąg odbiorców – Podobieństwo towarów i usług – Podobieństwo oznaczeń – Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-376/17: Postanowienie Sądu z dnia 17 sierpnia 2020 r. – Polska / Komisja [EFRG i EFRROW – Zawieszenie pomocy finansowej – Pomoc na wstępne uznanie grup producentów w sektorze owoców i warzyw – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-755/18: Postanowienie Sądu z dnia 20 sierpnia 2020 r. – FL Brüterei M-V i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Rolnictwo ekologiczne – Produkcja zwierzęca – Szczególne zasady produkcji w przypadku braku dostępności ekologicznych środków produkcji – Użycie zwierząt nieekologicznych – Przedłużenie okresu stosowania szczególnych zasad produkcji – Brak bezpośredniego oddziaływania – Brak wystarczająco istotnego naruszenia normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-22/19: Postanowienie Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Noguer Enríquez i in./Komisja [Skarga o odszkodowanie – Układ monetarny pomiędzy Unią a Księstwem Andory – Domniemane zaniedbanie Komisji dotyczące treści układu – Domniemane zaniedbanie Komisji w monitorowaniu stosowania układu – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-190/19: Postanowienie Sądu z dnia 17 sierpnia 2020 r. – BF/Komisja [Skarga na bezczynność – Pomoc państwa – Eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i modernizacja – Wstępne badanie domniemanej pomocy przyznanej przez władze niemieckie – Drugie wezwanie do działania – Zajęcie stanowiska Komisji – Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 2015/1589 – Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia nr 2015/1589 – Termin do wniesienia skargi – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-272/19: Postanowienie Sądu z dnia 31 lipca 2020 r. – TO / ESDZ [Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Służba publiczna – Personel kontraktowy – Odmowa zatrudnienia ze względu na niezdolność do wykonywania obowiązków – Termin do wniesienia skargi – Bezwzględna przesłanka procesowa – Przekroczenie terminu – Obliczanie terminu – Ustalenie daty, od której zainteresowany mógł zapoznać się z treścią decyzji – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-354/19: Postanowienie Sądu z dnia 23 lipca 2020 r. – Palacio Domecq / EUIPO – Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Cofnięcie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-604/19: Postanowienie Sądu z dnia 3 sierpnia 2020 r. – Inova Semiconductors/EUIPO – Venta Servicio LED (ISELED) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rezygnacja ze wskazania Unii Europejskiej w ramach zgłoszenia międzynarodowego – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-613/19: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2020 r. – ENIL Brussels Office i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – EFRR – Program operacyjny „Rozwijające się regiony” – Oś priorytetowa nr 5 (Regionalna infrastruktura społeczna) – Subwencja mająca na celu wsparcie odinstytucjonalizowania usług dla osób dorosłych i niepełnosprawnych – Odmowa zawieszenia zaproszenia do składania wniosków na żądanie organizacji broniących i reprezentujących osoby niepełnosprawne – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-801/19: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2020 r. – DTE Systems / EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy PedalBox + – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Nadużycie prawa – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA