Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Sprawa C-463/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-570/08 Deutsche Post AG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Deutsche Post AG

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-467/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gießen (Niemcy) w dniu 28 września 2010 r. - Postępowanie karne przeciwko Barisowi Akyüzowi

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-470/10: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-471/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) w dniu 28 września 2010 r. - Martin Wohl i Ildiko Veres przeciwko Magistrat der Stadt Salzburg, uczestnik postępowania: Finanzamt Salzburg-Stadt

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-473/10: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. - Komisja przeciwko Węgrom

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-475/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 lipca 2010 r. w sprawie T-571/08 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 października 2010 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-476/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) w dniu 1 października 2010 r. - projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic i Herbert Hilbe przeciwko Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-477/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 7 lipca 2010 r. w sprawie T-111/07 Agrofert Holding a.s. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 września 2010 r. przez Komisję Europejską

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-479/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-480/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-482/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Włochy) w dniu 6 października 2010 r. - Teresa Cicala przeciwko Regione Siciliana

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-483/10: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Hiszpanii.

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-485/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-497/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 18 października 2010 r. - Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-135/06 - T-138/06: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. - Al-Faquih i in. przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Walka z terroryzmem - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami - Zamrożenie funduszy - Prawa podstawowe - Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-230/08 i T-231/08: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2010 r. - Asenbaum przeciwko OHIM (WIENER WERKSTÄTTE) (Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIENER WERKSTÄTTE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-439/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. - Agapiou Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim - Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej - Częściowa odmowa dostępu - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin do wniesienia skargi - Niedopuszczalność - Zarzut niezgodności z prawem - Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-474/08: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. - Umbach przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące umowy zawartej w ramach programu TACIS - Wniosek o udzielenie dostępu w związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym się przed belgijskim sądem cywilnym - Częściowa odmowa dostępu - Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach wynikających z traktatu UE - Nadrzędny interes publiczny)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-69/09: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2010 r. - Provincie Groningen i Provincie Drenthe przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Decyzja o zmniejszeniu pomocy finansowej nakazująca częściowy zwrot wypłaconych kwot - Jednostka regionalna - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-415/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 października 2010 r. - Nexans France przeciwko Entreprise commune Fusion for Energy (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne - Procedura przetargowa - Odrzucenie oferty - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-431/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 19 października 2010 r. - Nencini przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Poseł do Parlamentu Europejskiego - Zwrot dodatków wypłaconych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia asystentów parlamentarnych i kosztów podróży - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-280/09: Skarga wniesiona w dniu 13 sierpnia 2010 r. - Morte Navarro przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-403/10: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. - Brighton Collectibles przeciwko OHIM - Felmar (BRIGHTON)

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-404/10: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. - National Lottery Commission przeciwko OHIM - Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie ręki)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-416/10: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2010 r. - Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM - Pi-Design i in. (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkami)

Strony 32 - 33 Pobierz pdf