Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady organizowania zgromadzeń publicznych - praktyczny poradnik

Klaudia Pastuszko
Zasady organizowania zgromadzeń publicznych - praktyczny poradnik
Zasady organizowania zgromadzeń publicznych - praktyczny poradnik
Organizacja zgromadzenia publicznego jest skomplikowaną procedurą, wymagającą prawidłowego planowania oraz znajomości aktualnych przepisów. Na organizatorze przedsięwzięcia spoczywa wiele obowiązków. Z niniejszego poradnika dowiesz się jak prawidłowo, dopełniając wszystkich formalności, zorganizować zgromadzenie publiczne.

Co to jest zgromadzenie publiczne?

Przez zgromadzenie publiczne należy rozumieć zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Warto zauważyć, iż prawo do gromadzenia się zaliczane jest na gruncie polskiej Konstytucji jako wolność polityczna, przysługująca każdemu człowiekowi – jednak do organizowania zgromadzenia niezbędne jest posiadanie zdolności do czynności prawnych.

Organizowane wydarzenie musi mieć związek z kwestiami publicznymi – jako forma poparcia, protestu, zasygnalizowania problemu, wyrażenia poglądów. Wszelkie inne akcje nie podlegają pod rygor ustawy prawo o zgromadzeniach.

Od czego zacząć organizowanie zgromadzenia?

Decydując się na podjęcie procesu organizacyjnego powinieneś przede wszystkim zdawać sobie sprawę z ilości obowiązków, które spoczywają na organizatorze. Rozpoczynają się one już na etapie planowania, a kończą dopiero w momencie zakończenia zgromadzenia i obejmują nie tylko kwestie związane z samą procedurą organizacyjną, ale także faktyczne pełnienie roli przewodniczącego na zorganizowanym zgromadzeniu. Dlatego też przed podjęciem jakichkolwiek działań powinieneś dobrze przemyśleć, czy chcesz wziąć na siebie tę odpowiedzialność.
 

Podejmując się organizacji zgromadzenia publicznego, musisz dobrze zaplanować jego czas oraz miejsce, w którym zamierzasz zebrać uczestników zgromadzenia oraz ewentualną trasę, jeśli planujesz zorganizować przemarsz. Ma to związek z wynikającym z ustawy zakazem organizowania zgromadzeń odbywających się choćby częściowo w tym samym czasie i w tym samym miejscu, a także zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 metrów od innego zgromadzenia. Ustawa wskazuje ku temu dodatkową przesłankę - jeśli nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W praktyce jednak unika się organizowania jakichkolwiek zgromadzeń, których daty i miejsca by się pokrywały.

Gdyby zgromadzenie, które organizujesz nakładałoby się w czasie i miejscu z innym zgromadzeniem, decydujący charakter ma kolejność zgłoszeń – czyli data i godzina, w której wpłynął wniosek. Powinieneś także pamiętać, że zgromadzenia państwowe, cykliczne oraz te organizowane przez kościoły i związki wyznaniowe mają pierwszeństwo, co oznacza, że nawet jeśli twój wniosek wpłynął wcześniej, zgromadzenie będzie musiało zmienić swoje miejsce lub termin. Planując zgromadzenie warto zapoznać się z Biuletynem Informacji Publicznej, w którym publikowane są informacje na temat przyszłych zgromadzeń, by uniknąć niepożądanej zmiany.

Jak zgłosić planowane zgromadzenie?

Po zaplanowaniu terminu wydarzenia oraz jego miejsca o planowanym zgromadzeniu należy poinformować właściwy organ gminy. Robi się to przy pomocy zawiadomienia, które należy wnieść nie wcześniej niż na 30 dni oraz nie później niż na 6 dni przed planowanym zgromadzeniem. Strona internetowa gminy powinna zawierać dokładną informację na temat tego, który organ jest właściwy do wniesienia takiego zawiadomienia. Wnieść je możesz w formie pisemnej, ustnie do protokołu, a także drogą elektroniczną.

Szczególną uwagę powinieneś przyłożyć do treści zawiadomienia. Ustawa szczegółowo określa jakie dane należy podać, organizując zgromadzenie. Są to:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Ponadto zawiadomienie musi zawierać dwa załączniki:

-  pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

-  zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Jeśli twoje zawiadomienie posiadać będzie jakiekolwiek braki, czyli nie podasz co najmniej jednej z powyższych informacji, organ wezwie cię do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie mija na 6 dni przed planowanym wydarzeniem.

Przygotowanie wniosku bez braków formalnych jest istotne z jeszcze jednego powodu. Jak już było wspomniane, w sytuacji gdy dwa zgromadzenia miałyby ze sobą kolidować, o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń – przy czym za datę przyjęcia wniosku uważa się wtedy przyjęcie tego wniosku, który nie zawiera braków formalnych. W związku z tym niepełny wniosek może spowodować, że organizowane przez ciebie wydarzenie będzie musiało zostać przeniesione na inny termin bądź w inne miejsce.

Warto zauważyć, że organizowanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenie takiemu zgromadzeniu podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.


Zmiana czasu lub miejsca zgromadzenia

O pierwszeństwie dwóch lub większej ilości zgromadzeń (o ile żadne z nich nie ma ustawowego pierwszeństwa) co do zasady decyduje kolejność zgłoszeń. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zmiana miejsca bądź terminu zgromadzenia. Organ ma jednak także możliwość zorganizowania rozprawy administracyjnej. W tej sytuacji wzywa telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej organizatorów wszystkich kolidujących ze sobą zgromadzeń, na najpóźniej 120 godzin przed planowaną rozprawą. Niestawienie się organizatorów nie wstrzymuje jej przebiegu.

Podczas przebiegu rozprawy organ przedstawia swoją propozycję zmiany terminu i miejsca zgromadzenia. Organizatorzy także mają możliwość przedstawienia swoich propozycji, po czym uzgadniają miejsca i terminy organizowanych przez siebie zgromadzeń. Jeśli ich dyskusje są bezowocne, wybierają miejsca i terminy według kolejności zgłoszeń.

Zakaz zgromadzenia

Nie potrzebujesz niczyjej zgody na zorganizowanie zgromadzenia. Przysługuje ci do tego prawo wyrażone w Konstytucji. Wolność wyrażania swoich poglądów i gromadzenia się w tym celu stanowi podstawową wolność o charakterze politycznym, jednak jak każda wolność wyrażona w Konstytucji nie ma ona charakteru nieograniczonego. Oznacza to, że regułą jest wolność zgromadzeń, ale ustawa przewiduje od tego kilka wyjątków, wskazując zgromadzenia, których organizowanie jest zakazane.
 

Nie możesz zorganizować zgromadzenia, którego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się oraz które narusza przepisy karne. Nie możesz także zorganizować zgromadzenia w którym miałyby uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. Ponadto wykluczone są wszelkie wydarzenia, które mogą skutkować zagrożeniem życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Zakazane są także zgromadzenia planowane w miejscu i o czasie zgromadzeń cyklicznych.

Są to wszystkie przesłanki, na jakie organ może się powołać, zakazując ci zorganizowania zgromadzenia. Każda inna będzie przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji organu.

Organ wydaje zakaz drogą decyzji administracyjnej najpóźniej na 96 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Przekazuje ją do organizatora przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od tej decyzji przysługuje odwołanie. Wnieść je należy w ciągu 24 godzin od momentu opublikowania decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, a organem właściwym do wniesienia odwołania jest sąd okręgowy. Rozpatruje on odwołanie w ciągu 24 godzin od jego wniesienia w postępowaniu nieprocesowym, a następnie przesyła uczestnikom postępowania (czyli organizatorowi i organowi) postanowienie kończące postępowanie w sprawie. W ciągu 24 godzin można się od postanowienia odwołać do sądu apelacyjnego.

Zgromadzenie niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym

Organizowane przez ciebie zgromadzenie nie zawsze musi wymagać reorganizacji ruchu drogowego – możesz wybrać miejsce, które nie będzie powodowało żadnych utrudnień. To, czy dane wydarzenie będzie je powodowało, podlega twojej ocenie. W tym przypadku organizacja zgromadzenia będzie proceduralnie prostsza. Wymagać będzie ona zawiadomienia właściwego gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jako organizator takiego wydarzenia w zawiadomieniu podać powinieneś następujące dane:

1) swoje imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w sytuacji gdy nie posiadasz numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w twojej ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie to składasz telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Jej adres lub numer telefonu organ właściwy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na organizatorze tego przedsięwzięcia ciążą takie same obowiązki, jak na organizatorze każdego innego zgromadzenia. Warto jednak zauważyć, iż zgromadzenie w trybie uproszczonym może rozwiązać przedstawiciel organu gminy także w sytuacji, gdy powoduje ono istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych.


Jak organizować zgromadzenia cykliczne?

Jeśli jesteś organizatorem zgromadzenia, które odbywa się w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza, a także w sytuacji gdy organizowane przez ciebie wydarzenia odbywały się najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, możesz zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Wniosek ten powinieneś złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem oraz zawrzeć w nim uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń wraz ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

To, czy twoje zgromadzenie zostanie uznane za cykliczne, zależne jest od decyzji wojewody. Wydawana jest ona najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem. Jeśli decyzja będzie pozytywna, każde inne zgromadzenie zaplanowane na ten sam termin i tę samą datę co Twoje zostanie zakazane przez właściwy organ gminy lub decyzją wojewody.

Zgoda na zgromadzenie cykliczne jest ważna przez okres trzech lat. Cofnięta może zostać na twój wniosek jako organizatora lub w sytuacji, gdy wydarzenie nie odbyło się przez dwa następujące kolejno po sobie lata. – z wyjątkiem sytuacji niezależnych od organizatora.

Jakie obowiązki ma przewodniczący zgromadzenia?

Co do zasady organizator występuje także w roli przewodniczącego zgromadzenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których inna osoba wyrazi pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego, lub organizator jest osobą prawną – wtedy także niezbędna jest pisemna zgoda wstępującego w obowiązki przewodniczącego.

W roli przewodniczącego twoim podstawowym obowiązkiem będzie zapewnienie przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz przeprowadzenie zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu będziesz zmuszony pozostawać w stałym kontakcie z delegowanym przedstawicielem organu gminy, a także z funkcjonariuszem Policji, jeśli taki się zjawi. Organ gminy wyposaży Cię także w identyfikator, który będziesz obowiązany nosić przez cały czas trwania wydarzenia- najlepiej wraz z innymi znakami cię identyfikującymi (może to być na przykład kamizelka odblaskowa). W kwestii zachowania prawidłowego przebiegu zgromadzenia masz także obowiązek żądania opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu możesz zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).

Rozwiązanie zgromadzenia

Rozwiązanie zgromadzenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy jego przebieg jest sprzeczny z przepisami. Zobligowany do rozwiązania jest wówczas przewodniczący zgromadzenia. Może się jednak zdarzyć, że będzie on nieskuteczny lub zaniecha temu obowiązkowi. Wtedy zgromadzenie rozwiązuje przedstawiciel organu gminy. Uprawnienie to przysługuje mu w sytuacji, gdy przebieg zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Może się to odbyć także na wniosek funkcjonariusza Policji.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. Przysługuje mu wówczas prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Na jego postanowienie przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Warto zauważyć, że przewodniczenie rozwiązanemu zgromadzeniu podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dom bez formalności do 70 m2 – GUNB udostępnił 70 darmowych projektów
  Gotowe projekty domów do 70 m2 umożliwiają zminimalizowanie kosztów budowy domu w ramach programu Dom bez formalności. Został on wprowadzony jako element Polskiego Ładu. Ma ograniczyć formalności i koszty budowy.
  Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce?
  Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych? Jakie rozwiązania można obecnie stosować w firmach i jakie będą ich konsekwencje prawne? Jakie uprawnienia przysługują sygnalistom?
  Milion złotych odszkodowań za naruszenia praw pacjenta
  Odszkodowania za naruszenie praw pacjenta Zakończone w ostatnich tygodniach sprawy z udziałem RPP przyniosły pacjentom, na mocy zawartych ugód sądowych i pozasądowych, odszkodowania w łącznej kwocie blisko miliona złotych – przybliża Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Rzecznik Praw Pacjenta działa przez sądem na prawach przysługujących prokuratorowi.
  Ustawa o franczyzie - trwają nad nią prace Ministerstwa Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły.
  Przywóz z Ukrainy zwierząt zagrożonych wyginięciem - zmiany
  Od 24 czerwca 2022 r. zmieniają się procedury przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem.
  27 czerwca 2022 r. ostatni etap przejścia na DVB-T2/HEVC
  Czwarty ostatni etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC naziemnej telewizji cyfrowej nastąpi 27 czerwca 2022 r. Jakie województwa obejmie?
  W roku szkolnym 2021/2022 rozkwitł rynek korepetycji [BADANIE]
  Z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż co czwarty uczeń zapracował na oceny na świadectwie pobierając korepetycje.
  Żaryn: Od 1 lipca przy granicy z Białorusią normalne przepisy i dostęp
  Od 1 lipca przy granicy z Białorusią zaczną obowiązywać normalne przepisy i będzie dostęp do dotychczas wyłączonego trzykilometrowego pasa wzdłuż granicy - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn
  Spór o księgi wieczyste i dane osobowe. Co zmieni wyrok NSA?
  UODO podkreśla, że dostęp do informacji zawartych w księgach wieczystych nie powinien być powszechny, choć niektóre instytucje próbują to zmienić. Obecnie trwa spór sądowy między UODO a GUGiK. Sprawę ma rozstrzygnąć NSA.
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego już działa
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego ma być narzędziem chroniącym biznes przed kradzieżą spółki.
  Jakie prawa ma ojciec dziecka?
  Jakie prawa przysługują ojcu w związku narodzinami dziecka i jego wychowywaniem?
  Rząd nie przedłuży ponad 120 dni wsparcia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy
  Rząd nie przestaje wspierać rodzin, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni. Okres ten będzie wydłużany w przypadku pomocy m.in. niepełnosprawnym, seniorom i kobietom w ciąży - wyjaśnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.
  Polska otrzymuje z budżetu UE ponad trzykrotnie więcej niż do niego wpłaca
  Polska otrzymuje z budżetu UE ponad trzy razy więcej niż do niego wpłaca; w 2021 r. uzyskała ok. 10 mld euro więcej niż wpłaciła - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy szacują, że KPO zwiększy nasz wzrost PKB o 1 pkt. proc. w 2023 r. i 1,3 pkt. rok później
  Frankowicz pozywa bank. Jakie dokumenty dot. kredytu frankowego trzeba zebrać przed pójściem do sądu?
  Wielu posiadaczy tzw. kredytów frankowych cały czas bije się z myślami „iść czy nie iść” do sądu. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości, że można uwolnić się od kredytu frankowego (mówimy w tym przypadku o kredycie aktywnym, a więc takim, który cały czas spłacamy) albo odzyskać nadpłacone bankowi pieniądze w przypadku kredytu frankowego już spłaconego jeśli tylko kredytobiorca zdecyduje się pójść do sądu. Jakie dokumenty dot. kredytu frankowego trzeba zgromadzić przed złożeniem pozwu?
  Wakacje 2022 - ostatnie z bonem turystycznym
  Wakacje to dobry moment na to, by wykorzystać bon turystyczny. Płatności w tej formie będzie można dokonać do 30 września 2022 r.
  Zmiany w wydawaniu dokumentów sądowych i notarialnych
  Sejm uchwalił zmiany w wydawaniu dokumentów sądowych i notarialnych. Większość dokumentów wytwarzanych przez sądy i notariuszy nie będzie musiała być sporządzana na specjalnych blankietach.
  Projekt liberalizujący przepisy aborcyjne odrzucony przez Sejm
  Sejm odrzucił w czwartek obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Proponowane przepisy zakładały m.in. prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia.
  Dopłaty do węgla - ustawa gwarantująca cenę węgla uchwalona przez Sejm
  Dopłaty dla węgla dla sprzedawców mają umożliwić wprowadzenie ceny gwarantowanej węgla dla kupujących. Ustawowa cena gwarantowana ma wynieść 996 zł za tonę. Jakie będę warunki i zasady skorzystania z ceny gwarantowanej i z dopłaty do węgla?
  Jak nawiązać dobrą relację z samym sobą i partnerem?
  W pierwszej kolejności warto zbudować relację z samym sobą, aby móc później umiejętnie i w naturalny sposób pielęgnować związek z drugą połówką.
  Pozwolenie na broń palną w Polsce – jak je uzyskać
  Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce może mieć miejsce tylko w określonych ustawą przepisach. Jej nabycie i posiadanie bez zezwolenia jest zabronione. Jak je uzyskać?
  Będzie nie tylko rejestr ciąż ale i rejestr wkładek antykoncepcyjnych - RPO oczekuje wyjaśnień
  Rejestr ciąż i wkładek antykoncepcyjnych w Polsce wejdzie w życie jeszcze w 2022 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich ma jednak poważne wątpliwości m.in. co ich konstytucyjności.
  Kodeks karny wykonawczy
  Kodeks karny wykonawczy jest istotnym aktem prawnym dla skazanych. Jakie prawa i obowiązki określa?
  Szpitalne jedzenie do poprawy
  Wprowadzenie stawki dziennej i zatrudnienie dietetyków – to zdaniem ekspertów klucz do poprawienia jakości żywienia w szpitalach. Przepisy powinny zaś regulować, do jakiego posiłku pacjent ma prawo.
  Dziecko nie chce kontaktu z rodzicem? Ważny wyrok TK
  Przepisy pozwalające na nałożenie na rodzica obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi w związku z utrudnianiem mu ustalonych kontaktów z dzieckiem są niezgodne z konstytucją, jeśli do kontaktu nie dojdzie z woli dziecka. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
  Szybka eksmisja lokatora. Czy hotel robotniczy to pomieszczenie tymczasowe?
  Niektórzy wynajmujący proponują przekwaterowanie najemcy do hotelu robotniczego uważając, że dzięki temu możliwa będzie szybka eksmisja. Artykuł 1046 kodeksu postępowania cywilnego potwierdza, że właściciel lokum może zapewnić dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. W takiej sytuacji, komornik nie powinien wstrzymywać się z eksmisją. Problem polega na tym, że pokój w hotelu robotniczym często nie spełnia wymogów przewidzianych dla tymczasowego pomieszczenia. Szybka eksmisja na zasadach zgodnych z prawem jest dużo łatwiejsza w przypadku najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego.