Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uznanie za zmarłego

Olga Borkowska
Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.
Sąd./ Fot. Fotolia
Sąd./ Fot. Fotolia
Celem postępowania o uznanie za zmarłego jest usunięcie niepewności poprzez uznanie, że osoba zaginiona zmarła. Jak przebiega to postępowanie i kiedy zaginiony zostanie uznany za zmarłego?

Przesłanką rozpoczęcia postępowanie celem uznania osoby za zmarłą jest fakt zaginięcia określonej osoby. Zaginiecie należy rozumieć jako zniknięcie bez śladu oraz brak jakiegokolwiek kontaktowania się z najbliższymi, co prowadzi do przekonania ze osoba ta nie żyje.

Właściwość sądu

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie za zmarłego to sąd właściwy według miejsca zamieszkania osoby zaginionej, zatem jest to miejscowość gdzie zagoniony, względnie rodzic lub opiekun zaginionego ostatnio przebywał z zamiarem stałego pobytu. W przypadku, gdy zaginiony nie miał miejsca zamieszkania, właściwy jest sąd ostatniego miejsca pobytu.

Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca pobytu to właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie sądu do rozpoznania wniosku przez sąd przełożony, jeśli sąd właściwy nie może rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo, gdy wymagają tego względy celowości.

Kto może złożyć wniosek o uznanie za zmarłego

Generalna zasadą, którą przewidują przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż wniosek w sprawie o uznanie za zmarłego może złożyć każdy zainteresowany. Zatem zainteresowanym będzie każdy, kto ma interes prawny w uzyskaniu postanowienia o uznaniu za zamarłego, jak również krewny lub osoba emocjonalnie związana z zaginionym.

Dlatego należy przyjąć, iż każdy krewny lub powinowaty bez względu na interes prawny jest osobą zainteresowaną w sprawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto jako osoby zainteresowane wszczęciem postępowania o uznanie za zmarłego należy wymienić: spadkobiercę testamentowego zaginionego, jego przedstawiciela, wierzyciela, współuczestnika sporu. W każdym wypadku na podstawie okoliczności sprawy sąd dokona oceny, czy dana osoba jest uprawniona do żądania wszczęcia postępowania.

Kiedy można złożyć wniosek o uznanie za zmarłego

Materialne przesłanki uznania za zmarłego przewidują przepisy kodeksu cywilnego. Przesłanki można podzielić na dwie kategorie tzw. normalne oraz szczególne. Uznanie za zmarłego może nastąpić, jeżeli spełnione są łączne dwie przesłanki: sąd musi ustalić, iż osoba, która ma być uznana za zmarłą zaginęła oraz, iż upłynął określony w przepisach termin. Termin ten liczy się od chwili, w której - według istniejących wiadomości - osoba ta jeszcze żyła.

Długość terminu, jaki musi upłynąć od chwili, gdy zaginiony jeszcze żył, do wydania postanowienia o uznaniu za zmarłego zależy od wieku osoby, w stosunku, do której ma być wydane orzeczenie o uznaniu za zmarłego. Zgodnie z generalna zasadą zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył.

Zasada to doznaje jednak pewnych wyjątków. Jeżeli zagoniony w chwili uznania za zmarłego ukończyłby 75 lat zaginiony, mógłby być uznany za zmarłego po upływie połowy tego terminu, a mianowicie po pięciu latach. Drugi wyjątek stanowi, iż uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.

Jeżeli tego samego roku z domu wyszłyby i zaginęły osoby w wieku 70 lat, 25 lat i 10 lat, to pierwsza można by uznać za zaginioną po upływie 5 lat od zaginięcia, drugą po upływie 10 lat, a trzecia po upływie 13 lat.

Drugą kategorię przesłanek uznania za zmarłego stanowią tzw. przesłanki szczególne. Dotyczą one sytuacji, kiedy zaginięcie nastąpiło w związku z katastrofą i gdzie stopień prawdopodobieństwa śmierci zaginionego jest bardzo wysoki. Art. 30 §1 kodeksu cywilnego wskazuje na dwie sytuacje, mianowicie zaginięcie w czasie podróży morskiej lub powietrznej.

Dodatkowa rozróżnia zaginięcie w związku z katastrofą oraz zaginięcie w związane z innym szczególnym zdarzeniem. W tym przypadku termin, jaki musi upłynąć do uznania za zmarłego to sześć miesięcy od katastrofy lub innego zdarzenia. Natomiast art. 30 § 2 kodeksu cywilnego ma zastosowanie, jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu.

Jednak w obecnych czasach w związku z rozwojem techniki zaginięcie statku i brak możliwości ustalenia, co się z nim stało jest raczej mało prawdopodobne, dlatego też w praktyce przepis ten ma znikome zastosowanie. Ww. przypadku termin po upływie, jakiego można żądać uznać osoby za zaginioną wynosi jeden roku liczony od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do miejsca przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia z upływem dwóch lat, w którym była o nim ostatnia wiadomość.

Kolejne uregulowania znajdują się w art. 30 § 3 kodeksu cywilnego i dotyczą zaginięcia w związku z innym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życie i innym niż podróż powietrzna lub morska. W takiej sytuacji przepisy przewidują roczny termin po upływie, które można żądać uznania osoby za zmarłą. Termin ten liczy się od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno ustać. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego  przepis art. 30 § 3, kodeksu cywilnego jako wyjątek od zasady uznania za zmarłego wyrażonej w art. 29 § 1 zd. pierwsze, powinien być wykładany ściśle.

Dotyczy on tylko takich zdarzeń, których wystąpienie powoduje realne zagrożenie śmiercią, a mianowicie powodzi, trzęsienia ziemi, zejścia lawiny, pożaru, katastrofy budowlanej. Jednocześnie rozmiar tych zdarzeń musi powodować zagrożenie dla życia, a zaginiony musi zostać objęty bezpośrednim oddziaływaniem niebezpieczeństwa.

W jakim terminie można złożyć wniosek

Wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie, którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego terminu.

Co powinien zawierać wniosek o uznanie za zmarłego

Wniosek powinien w pierwszej kolejności spełnić warunki formalne pisma procesowego miedzy innymi powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do które pismo jest kierowane,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestników postępowania,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku, oświadczenie i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • wymienienie załączników.

Ponadto pismo musi zostać podpisane przez osobę która składa wniosek.

W postępowaniu o uznaniu za zmarłego przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakładają dodatkowe wymagania, jakie musi spełnić wniosek. Mianowicie we wniosku należy wskazać:

 • imię zaginionego,
 • nazwisko zaginionego,
 • wiek zaginionego,
 • imiona jego rodziców,
 • nazwisko rodowe matki
 • ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego.

Należy pamiętać, iż dane osoby zaginionej powinny być jak najbardziej szczegółowe i dokładne. Dlatego też „imię” należy rozumieć jako wszystkie imiona zaginionego, „nazwisko” jako wszystkie człony nazwiska, a w wypadku, gdy zaginioną jest kobieta, także nazwisko rodowe.

„Wiek” natomiast powinien być taktowany jako dokładna data urodzenia zaginionego.

Wniosek o wszczęcie postępowania musi zawierać również wskazanie, jakie było ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego. Chodzi oczywiście o miejsce znane wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie ma żadnej wiedzy na temat ostatniego miejsca zamieszkania i pobytu zaginionego możliwe jest pominięcie we wniosku tego wymagania.

Koniecznym jest również, aby wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające wniosek. Dlatego też w uzasadnieniu wniosku wnioskodawca powinien przedstawić wszystkie znane fakty i dowody, które spowodują, iż wniosek zostanie uznany przez Sąd za prawdopodobny.

Co prawda przepisy nie wymagają dołączenia do wniosku odpisów z akt stanu cywilnego zaginionego, jednakże dołączenie takich dokumentów będzie jak najbardziej wskazane, ponieważ pomoże to w dokonaniu niezbędnych dla sądu ustaleń.

We wniosku nie trzeba również wskazywać domniemanej chwili śmierci zaginionego, należy to do sądy, który po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sam oznaczy najbardziej prawdopodobną chwilę śmierci zaginionego.

Przebieg postępowania

Jeżeli wnioskodawca zachował wszelkie wymagania formalne wniosku, sąd przystępuje do badania kwestii, czy można daną osobę uznać za zaginioną i w dalszej części za zmarłą. Ponadto sąd bada czy przedstawione we wniosku uprawdopodobnienie jest wystarczające.

Jeżeli w ocenie sądu istnieje podstawa do uznania osoby za zmarłą sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu. Forma i treść ogłoszenia musi być zgodna z wymaganiami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego – art. 530.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposób na tym obszarze przyjęty. Pismo, w którym sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania powinno być pismem o dużym nakładzie czytanym przez możliwie jak największą liczbę mieszkańców.

Niezależnie od zamieszczenia ogłoszenia w piśmie poczytnym na terytorium całej Polski sąd może dodatkowo zamieścić ogłoszenie w innych pismach i w sposób, który uważa za odpowiedni. Mowa tutaj o pismach lokalnych lub zagranicznych.

W ogłoszeniu Sąd zwraca się do zaginionego, aby w oznaczonym terminie nie krótszym niż 3 miesiące, a nie dłuższym niż 6 miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego. Ponadto wezwanie kierowane jest też do wszystkich osób, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby zgłaszały się w wyznaczanym przez sąd terminie.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dalsze postępowanie może toczyć się przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może jednak być zakończone wcześniej niż po upływie terminów przewidzianych w kodeksie cywilnym, czyli terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia oraz miesiąca od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.

Wysłuchanie osoby bliskiej zaginionego

Sąd przed wydaniem postanowienia uznającego zaginionego za zmarłego powinien wysłuchać w miarę możliwości osoby bliskie zaginionego. Przez wyrażenie osoba bliska należy rozumieć wszystkich krewnych, powinowatych, małżonka, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również osoby związane z zaginionym poprzez więzi konkubinatu, narzeczeństwa, przyjaźni czy wdzięczności. Wysłuchanie nie musi obejmować wszystkich osób bliskich zaginionego, lecz jedynie tych, którzy wiedzą najwięcej o zagonionym.

Postanowieni o uznaniu za zmarłego jest wydawane po ogłoszeniu i po upływie wskazanego w nim terminu. Prawomocne orzeczenie, które uznaje zaginionego za zmarłego ma charakter konstytutywny ex tunc – oznacza, że jest skuteczne od chwili oznaczonej w orzeczeniu i jest skuteczne wobec wszystkich osób. Skutki domniemanej śmierci stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem pociągają za sobą takie same skutki jak śmierć biologiczna. Odpis prawomocnego postanowienia o uznaniu za zmarłego sąd powinien przesłać do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy celem rejestracji.

Wniosek o stwierdzenie zgonu

Jeżeli w toku postępowania o uznanie za zmarłego okaże się, że śmierć zaginionego jest niewątpliwa, sąd przeprowadzi dalsze postępowanie z urzędu według przepisów oddziału o postępowaniu o stwierdzenie zgonu. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu jest uzasadnione, jeżeli akt zgonu osoby nie został sporządzony oraz gdy śmierć tej osoby jest niewątpliwa, przy czym muszą zachodzić obie te przesłanki.

Wniosek o wydanie postanowienia o stwierdzenie zgonu może być zgłoszony w każdym czasie, przy czym nie ma żadnych terminów ograniczających możliwość wystąpienia z wnioskiem. Sąd nie ma tutaj obowiązku zarządzić ogłoszenia o wszczęciu postępowania może jednak, jeżeli uzna za celowe zarządzić ogłoszenie postanowień w określony przez siebie sposób. Postanowienie stwierdzające zgon powinno wskazywać dokładną chwilę śmierci, a jeżeli nie jest to możliwie to chwilę najbardziej prawdopodobną.

Postanowienie o stwierdzeniu zgonu ma charakter deklaratoryjny, jego skutki sięgają wstecz do chwili stwierdzenia zgonu. Podobnie jak w przypadku postanowienia o uznaniu za zmarłego postanowienie o stwierdzeniu zgonu powinno zostać przesłane celem rejestracji do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenia zgonu.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość uchylenie ww. postanowień, jeżeli istnieje dowód, że osoba uznana za zmarłą albo, której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu lub, że śmierć jej nastąpiła w innej chwili niż chwila oznaczona w orzeczeniu. Zatem jeżeli okaże się, iż osoba, co, do której wydano postanowienie o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu żyje sąd wtedy uchyla postanowienie.

Sąd również uchyla postanowienie, jeżeli materiał dowodowy uzasadnia stwierdzanie zgonu jak również w przypadku, gdy zaginiony lub osoba, wobec której stwierdzono zgon zgłosi się w sądzie i udowodni swoją tożsamość. Sąd może również zmienić postanowienie o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu, jeżeli ustalono inną datę śmierci od daty przyjętej w postanowieniu.

Wniosek o uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenia zgonu należy złożyć do sądy, który orzekał w sprawie w I instancji. Wniosek może zgłosić każdy zainteresowany, sąd może także z urzędu uchylić postanowienie o uznanie za zmarłego lub stwierdzenia zgonu.

W postępowaniu sąd wezwie do udziału w sprawie uczestników postępowania, którzy brali udział w postępowaniu, w którym zapadło postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu. Postanowienie, w którym sąd uchyla orzeczenie o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego ma charakter konstytutywny i jest skuteczne wobec wszystkich.

Odpis prawomocnego postanowienia, które uchyla orzeczenie o uznaniu za zmarłego lub stwierdzającego zgon sąd powinien przesłać do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy celem skreślenia aktu zgonu oraz do sądu spadku celem wdrożenia z urzędu postępowania uregulowanego w art. 678 kodeksu postępowania cywilnego – czyli uchylenie postanowienia o stwierdzeniu spadku.

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

  Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

  Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

  Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

  Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

  Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

  Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

  Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

  Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.