REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Paszport 2024
Ile kosztuje paszport 2024? Paszport dla dziecka, dorosłego, emeryta, z Kartą Dużej Rodziny, dla psa.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ile kosztuje paszport w 2024 roku? Ile wynosi opłata za paszport tymczasowy? Obniżona opłata za paszport przysługuje m.in. dzieciom, emerytom, z Kartą Dużej Rodziny. Kiedy jest za darmo? Ile kosztuje paszport dla psa w 2024 roku?
rozwiń >

Paszport 2024

Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Paszporty i paszporty tymczasowe wydają wojewoda i konsul. Przepisy prawne dotyczące paszportów aktualne na 2024 rok zawiera ustawa o dokumentach paszportowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy.

REKLAMA

Paszport dla dorosłego – ile kosztuje?

Paszport wydawany jest odpłatnie. Dowód uiszczenia opłaty - w przypadku wnioskowania o paszport lub paszport tymczasowy- jest jednym z wymaganych dokumentów (art. 36 ustawy o dokumentach paszportowych). Ile kosztuje paszport dla osoby dorosłej? Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy opłata za paszport wynosi 140,00 zł.

UWAGA! Jeśli złożysz wniosek o paszport opłata nie podlega zwrotowi.

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30,00 zł. Natomiast za paszport tymczasowy wydany z urzędu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych nie pobiera się opłaty w ogóle.

Wojewoda, konsul i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą z urzędu wydać paszport tymczasowy, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności (art. 27 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych).

Paszport tymczasowy ważny jest krócej niż normalne paszporty, a mianowicie przez okres w nim wskazany, jednak nie dłuższy niż  365 dni od daty jego wydania. 

Kiedy wydawany jest paszport tymczasowy? Taki paszport wydaje się:
1) osobom przebywającym poza granicami RP na czas oczekiwania na odbiór paszportu;
2) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
3) w nagłych przypadkach:
a) na powrót do miejsca stałego pobytu,
b) związanych z chorobą,
c) związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
d) związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
e) związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, o której mowa w lit. d;
4) osobom przebywającym poza granicami RP, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności z punktu 3 i 4.

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach paszport ten można wydać też osobie, która już posiada paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy.

Co więcej, w wyjątkowych przypadkach (np. gdy przemawia za tym ważny interes państwa) paszport tymczasowy może wydać także minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Paszport dla dziecka – ile kosztuje?

Paszport za dzieci do 12 roku życia kosztuje 30,00 zł i jest ważny przez 5 lat od daty wydania dokumentu. Natomiast dla dzieci od 12 do 18 roku życia opłata za paszport wynosi 70,00 zł. Po ukończeniu 18 roku życia uczniom i studentom do 26 roku życia również przysługuje obniżona opłata w wysokości 70,00 zł

Paszport dla osób po ukończeniu 12 lat ważny jest 10 lat od daty wydania.

Ile kosztuje paszport z Kartą Dużej Rodziny (KDR)?

Karta Dużej Rodziny wpływa na wysokość opłaty za paszport. Dla rodziców i ich małżonków, a także rodziców zastępczych lub osób prowadzącym rodzinny dom dziecka posiadających KDR przewidziana jest opłata w wysokości 70 zł.

Paszport dla dziecka do 12 roku życia z KDR kosztuje tylko 15 zł. Natomiast paszport dla uczniów i studentów do 25. roku życia oraz dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na ich wiek kosztuje 35 zł.

Paszport dla emeryta – ile kosztuje?

Wydanie paszportu dla emeryta podlega obniżonej opłacie i wynosi 70,00 zł. Przysługuje dokładnie emerytom i rencistom w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS a także współmałżonkom tych osób, jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu.

Opłata w wysokości 70 zł przysługuje również:

 1. osobom pobierającym rentę socjalną 
 2. osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 3. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
 4. osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 5. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 6. osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 7. osobom, które:
  a) świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
  b) nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
  c) zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce
  - którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 8. żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
 9. strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
 10. ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 11. weteranom poszkodowanym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Ile kosztuje drugi paszport?

W wyjątkowych sytuacjach można posiadać drugi paszport, który jest ważny 3 lata od daty jego wydania. Opłata za drugi paszport wynosi aż 280,00 zł. To 2 razy tyle co zwykły, pierwszy paszport. Kiedy wydaje się drugi paszport? Traktuje o tym art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych, zgodnie z którym tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

 1. względami ochrony jej życia i zdrowia,
 2. poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
 3. posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
 4. względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

Ważne

Jeśli dochodzi do zbiegu dwóch lub większej liczby podstaw do obniżonej opłaty za paszport, przysługuje tylko jedno uprawnienie do obniżki opłaty.

Kiedy paszport za darmo?

Kiedy organ wydaje paszport za darmo? Ustawa przewiduje kilka sytuacji odstąpienia od pobierania opłaty paszportowej. Należy do nich wydanie paszportu:

 1. osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osobom, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 4. osobom, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie danych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-g;
 5. żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 6. osobom, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Co istotne, zwolnienia z opłaty za paszport nie stosuje się w przypadku wydawania drugiego paszportu (art. 46 ustawy) osobom z wymienionych wyżej punktów 1-5.

Ile kosztuje paszport dla psa?

Paszport dla psa kosztuje 100,00 zł. Wydaje go lekarz weterynarii. Pies musi mieć aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie i posiadać czip (albo tatuaż). Jeśli nie ma szczepień i czipa, trzeba liczyć się z koniecznością zaszczepienia psa i założeniem czipa, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie właściciela. 

Co istotne, paszport dla psa jest ważny do końca życia zwierzęcia.

Reklama

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  TVP miała zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia. Teraz kwestionuje wyrok sądu

  Telewizja Polska SA w likwidacji wydała oświadczenie, w którym kwestionuje decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącą Fundacji Otwarty Dialog. Spółka nie zgadza się z wysokością zasądzonego zadośćuczynienia oraz formą i skalą przeprosin.

  Niższe rachunki za energię. To już oficjalne. UE przyjęła dyrektywę

  Unia Europejska oficjalnie przyjęła w piątek nową, zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy mają na celu pomóc mieszkańcom Europy w obniżeniu rachunków za energię, poprawić ich jakość życia i uruchomić falę renowacji na terenie całej UE.

  Kredyt mieszkaniowy #naStart – dowiedz się jakie warunki? [video]

  W ostatnim czasie wrze od dyskusji na temat nowego programu rządowego, tj. kredyt mieszkaniowy #naStart, który ma wesprzeć młodych ludzi w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Ministerstwo zapewnia, że wszystko będzie łatwe i klarowne, ale czy tak rzeczywiście będzie?

  Nowe przepisy o KRS. Kto będzie wybierał członków Rady? Sejm podjął już decyzję, czas na Senat

  W piątek Sejm przyjął zmienioną wersję ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kluczowe zmiany dotyczą sposobu wyboru sędziowskich członków Rady. Teraz to sędziowie, a nie Sejm, będą wybierać członków Rady, co jest zmianą w stosunku do przepisów obowiązujących od 2018 roku.

  REKLAMA

  Wakacje kredytowe w 2024 r. Sejm podjął ważną decyzję dla kredytobiorców

  W piątek Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców. Nowelizacja zakłada przedłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 rok. To oznacza, że raty kredytu mieszkaniowego będzie można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

  MS przygotowuje zmiany w postępowaniu spadkowym. Mają zapobiegać rozbieżnym decyzjom sądów

  Rozbieżne postanowienia spadkowe uniemożliwiają spadkobiercom podjęcie działań takich jak podział majątku czy sprzedaż. Jakie zmiany proponuje resort sprawiedliwości?

  Projekt ustawy o związkach partnerskich już za dwa tygodnie

  Prace nad projektem ustawy o związkach partnerskich są w toku. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula poinformowała w Programie Trzecim Polskiego Radia że szczegóły będą znane za dwa tygodnie. 

  Nowy przedmiot w szkołach od 1 września 2025 r.

  Jak poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka od 1 września 2025 r. w szkołach ma się pojawić nowy przedmiot. Dotyczy to uczniów klas IV-VIII i I-II szkół ponadpodstawowych.

  REKLAMA

  Domański: dwie niedziele handlowe w miesiącu oznaczałyby większe wpływy z VAT; jestem również zwolennikiem przywrócenia możliwości handlu w niedzielę

  Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oznaczałoby nieznacznie, ale jednak wyższe wpływy budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), ocenił minister finansów Andrzej Domański

  Zmiana definicji gwałtu. Prof. Płatek: zgoda na seks powinna być entuzjastyczna [Wywiad]

  W Sejmie RP trwają obecnie prace nad poselskim projektem zakładającym zmiany w Kodeksie karnym. Zmianie ma ulec m.in. definicja zgwałcenia. Nowa definicja tego czynu zabronionego zakłada, że do zgwałcenia dochodzi, jeśli sprawca nie uzyska świadomej i dobrowolnej zgody ofiary na współżycie seksualne. Zdaniem prof. Monika Płatek zgoda na seks powinna być wręcz entuzjastyczna. W wywiadzie dla PAP wyjaśnia dlaczego tak być powinno.

  REKLAMA