Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zawiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.


REKLAMA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie remontu


UMOWA O WYKONANIE REMONTU

Dalszy ciąg materiału pod wideo

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z dnia .......................... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont instalacji gazowej w budynku mieszkaniowym w .........................., przy ulicy .......................................... Remont polegać będzie na całkowitej wymianie istniejącej instalacji gazowej i wymianie liczników gazu w poszczególnych mieszkaniach i licznika ogólnego poboru gazu oraz wszelkie roboty budowlane z tym związane.

2. Zlecenie Zamawiającego staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 1.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi ........................... (........................................) brutto.

§ 3

1. Zakres prac remontowych w ramach realizacji umowy określa projekt budowlano-wykonawczy nr .......... z dnia ....................... tj. „Instalacja gazowa w ............................................, przy ulicy ............................

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1  staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 2.

§ 4

Wszelkie prace dodatkowe nie objęte zakresem prac, o którym mowa w § 3 umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 5

1. Określone w § 1 umowy roboty remontowe zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie w terminie od ......... do ..............

2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców budynku o przeprowadzanym remoncie i terminach prac w poszczególnych mieszkaniach. Niepoinformowanie mieszkańców o terminach prac, jak również niemożność wykonania robót w poszczególnych mieszkaniach z uwagi na nieobecność mieszkańców lub z innej przyczyny nie powoduje zwłoki Wykonawcy i uzasadnia przedłużenie terminu wykonania remontu.

§ 6

1. Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace wynikające z zakresu niniejszej umowy w terminach umożliwiających realizację dzieła w terminie, o którym mowa  w § 5 umowy.

2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w terminie trzech dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporządzenia harmonogramu lub nieuzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiającego uzasadnia wstrzymanie wypłaty Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 16 pkt 1 umowy.

3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony umowy integralną częścią umowy jako załącznik numer 3.

4. Roboty objęte zakresem niniejszej umowy prowadzone będą od godziny 8.00 do godziny 17.00.


§ 7

Zamawiający zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie budynek, w którym przeprowadzany będzie remont (zwany dalej „budynkiem”) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z przekazania budynku Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 9

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody.

§ 10

Zamawiający zapewni ochronę budynku po zakończeniu każdego dnia pracy przez pracowników Wykonawcy. W trakcie robót ochronę zapewnia Wykonawca.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3 umowy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) utrzymywania w budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku,

3) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

4) spełnienia wymagań ochrony środowiska,

5) usunięcia z  budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac,

6) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania w budynku zgodnie z właściwymi przepisami BHP. Wykonawca zapewni również bezpieczeństwo mieszkańców budynku w czasie przeprowadzania remontu instalacji.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty remontowe. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne instalacji gazowej w całości jak i poszczególnych elementów instalacji.

2. Okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania instalacji obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

§ 14

1. Nadzór nad robotami remontowymi z strony Zamawiającego pełnić będzie: ............................................................................

2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: ..........................................., Kierownik Robót.

3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  przekazania placu budowy i protokołu odbioru.


§ 15

1. Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika robót gotowość odbioru końcowego wykonanych robót. Niezależnie od wpisu do dziennika robót Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego Zamawiającemu.

2. Zamawiający w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru.

3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prób i badań oraz wymaganą przez przepisy prawa budowlanego dokumentację powykonawczą. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Kierownik robót zobowiązany jest do okazywania ww. dokumentów Zamawiającemu oraz do udostępniania ich kopii.

§ 16

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone według następujących zasad:

REKLAMA

1. W terminie siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 25% wynagrodzenia tj. ........... złotych (............................................). Zaliczka zostanie przelana na rachunek bankowy Zamawiającego,

2. wynagrodzenie Zamawiającego zostanie wypłacone w dwóch równych częściach na podstawie faktur VAT, przy czym z pierwszej faktury wystawionej po zrealizowaniu 50% robót odliczona zostania kwota udzielonej zaliczki,

3. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie dwudziestu jeden dni od doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 4, 

4. Faktura końcowa wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu robót na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót, który należy dołączyć do faktury. Brak zatwierdzenia protokołu odbioru robót nie uniemożliwia Wykonawcy wystawienia faktury.

§ 17

Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP .................................................. i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

§ 18

Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego,

b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

c) w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie określonym w § 13 ust. 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze            przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Zamawiającego, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia. Nie jest zwłoką sytuacja, w której  Wykonawca    nie dokonuje odbioru na skutek nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
         Zamawiający                          Wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie remontu

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pomnik przyrody

  Pomnik przyrody stanowi jedną z form jej ochrony. Jak można zdefiniować pomniki ochrony przyrody? Jakie kryteria powinno spełniać drzewo, aby uznać je za taki pomnik?

  Odpady komunalne

  Odpady komunalne to często odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Szczegółowe wyliczenie znajdziemy w ustawie o odpadach.

  Ochrona przyrody

  Ochrona przyrody jest ważnym zagadnieniem w dobie rozwoju technologicznego. Z tempo powodu warto wiedzieć na czym polega i jakie są jej cele.

  Park narodowy

  Parki narodowe to miejsca, które pełnią ważną rolę w kontekście ochrony przyrody. W jakim celu są tworzone i jak można je zdefiniować?

  REKLAMA

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń

  Kapitał wypłacany jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok. Wyboru dokonuje rodzic. Błędy we wnioskach mogą jednak wpływać na czas rozpatrzenia elektronicznego dokumentu. 

  Centralna Informacja Emerytalna. Ustawa opublikowana

  Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto będzie miał dostęp do CIE? Jakie informacje znajdą się w systemie?

  TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu

  Kolejny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. W wyroku z 21 września 2023 r. TSUE podkreślił, że bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pozwolą zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

  Kolejne problemy z wystawianiem recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów?

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o problemach z receptami na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Mają one dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Rzecznik zwrócił się do resortu zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

  REKLAMA

  Choroba Alzheimera: Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem

  Choroba Alzheimera i choroby pokrewne została zdiagnozowana w 2022 r. u 357 tysięcy osób – takie dane podał Narodowy Fundusz Zdrowia w Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera, który przypada 21 września. Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

  Minister Telus: mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa

  Minister rolnictwa Robert Telus powiedział: Mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa, gdyż byłoby to niepotrzebne zaostrzenie sytuacji. Podkreślił, że tranzyt zboża przez polskie terytorium odbywa się bez zakłóceń.

  REKLAMA