| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o roboty budowlane


UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

1. Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z dnia ................................ Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pt. „Przebudowa hali magazynowej na halę produkcyjną – roboty elektryczne”.

2. Zlecenie Zamawiającego staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 1.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi ............................. (.......................................) brutto.

§ 3

1. Zakres prac (robót)  Wykonawcy w ramach realizacji umowy określają projekty budowlano-wykonawcze nr ........................... oraz ................................................... z dnia ....................... tj.

a) instalacja zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych,

b) adaptacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w hali produkcyjnej nr 1. 2.

2. Dla robót określonych w pkt 1a rozdzielnie R1, R2, R3 zostaną wykonane jako rozdzielnie typu ............................................... .

3. Projekty, o których mowa w ust. 1  stają się integralną częścią umowy jako załącznik numer 2 i 3.

§ 4

Wszelkie prace dodatkowe i zamienne nie objęte zakresem prac, o którym mowa w § 3 umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 5

Określone w § 1 umowy roboty zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie .... miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

1. Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace wynikające z zakresu niniejszej umowy w terminach umożliwiających realizację dzieła w terminie, o którym mowa  w § 5 umowy.

2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporządzenia harmonogramu lub nieuzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiającego uzasadnia wstrzymanie wypłaty Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 16 pkt 1 umowy.

3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony integralną częścią umowy jako załącznik numer 4.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »