Kategorie

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Piotr Chmiel
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA POŻYCZKI Z PRZEWŁASZCZENIEM

NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkodawcą lub Bankiem,


a

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkobiorcą.


§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ....................... (słownie ...............................) złotych.

2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 odpowiada równowartości ................... euro według kursu kupna euro w NBP na dzień podpisania niniejszej umowy.

3. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki w terminie ........................... .

2. Kwota zwrotu powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 według kursu kupna euro w NBP,  na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania, o którym mowa w ust.3.

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi .....% w skali roku i ma ono charakter stały.

4. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania wpływu środków na konto Pożyczkodawcy.

5. Zwłoka w zapłacie skutkować będzie naliczaniem odsetek umownych w wysokości 3-krotności ustawowej stopy odsetek.

§ 3

Pożyczkodawca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

a) ................................................ – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

b) ................................................ – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

c) ................................................. – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

zwane dalej „przewłaszczonymi rzeczami”.

2. Pożyczkobiorca  oświadcza, że przewłaszczane rzeczy określone w ust.1 stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie są obciążone prawami osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że rozporządzanie nimi przez niego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym.

3. Na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) Pożyczkobiorca poddaje się egzekucji wydania rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na pierwsze żądanie Banku, celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 5

1. Bank zobowiązuje się do niezbywania i niedociążania przewłaszczonych rzeczy do upływu terminu spłaty pożyczki, określonego w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

2. Bank zobowiązuje się do korzystania z praw własności nabytych rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu.

§ 6

1. Pożyczkobiorca zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie. Może on ich używać wyłącznie w sposób odpowiadający ich właściwościom i zgodnie z przeznaczeniem, w sposób wykluczający utratę ich wartości ponad normalne zużycie eksploatacyjne.

2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Banku za zachowanie rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niej roszczeń Banku.

3. Pożyczkobiorca ma prawo do pobierania pożytków cywilnych i prawnych z przewłaszczonych rzeczy.

4. Bez zgody Banku Pożyczkobiorca nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania oraz nie może jej sprzedawać ani obciążać.

5. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty i ciężary, w tym publicznoprawne, związane z posiadaniem przewłaszczonych rzeczy.

6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się umożliwić Bankowi, na każde jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia, pod rygorem wypowiedzenia kredytu.

7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia przewłaszczonych rzeczy od wszelkich ryzyk.

§ 7

Jeżeli pożyczka wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacona w terminie określonym w § 2 ust. 1, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 8

1. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Bank może wezwać pisemnie Pożyczkobiorcę do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej powoduje wygaśnięcie zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu nie spłaconej pożyczki wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nią związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. Bank zalicza otrzymane ze sprzedaży środki pieniężne w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych.

4. W przypadku zaspokojenia jedynie należności ubocznych i części kwoty pożyczki, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień § 2 ust. 3 od kwoty niezaspokojonej części pożyczki.

5. W przypadku uzyskania w wyniku przeprowadzonego przetargu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Pożyczkobiorcy w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 9

1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami.

2. Pożyczkobiorca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Bank zobowiązany jest dokonać zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie 7 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki, wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami Banku.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................          ...........................................
             Pożyczkodawca                   Pożyczkobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.

  Dodatek energetyczny w 2021 r.

  Dodatek energetyczny w 2021 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Ile aktualnie wynosi takie świadczenie?

  Limity dorabiania dla emerytów z KRUS od września 2021 r.

  Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2021 r.? Przy jakich kwotach świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Grzywna za podrzucanie śmieci

  Czy za podrzucanie śmieci sąsiad może zapłacić grzywnę? Co z możliwością wykorzystania nagrania z monitoringu?

  Czerwcowi emeryci - jakie zmiany?

  Czerwcowi emeryci już nie stracą. Ich emerytury zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu na korzystniejszych zasadach.

  KE zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę

  Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji dotyczącej środków tymczasowych z 14 lipca.