Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Piotr Chmiel
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA POŻYCZKI Z PRZEWŁASZCZENIEM

NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkodawcą lub Bankiem,


a

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkobiorcą.


§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ....................... (słownie ...............................) złotych.

2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 odpowiada równowartości ................... euro według kursu kupna euro w NBP na dzień podpisania niniejszej umowy.

3. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki w terminie ........................... .

2. Kwota zwrotu powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 według kursu kupna euro w NBP,  na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania, o którym mowa w ust.3.

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi .....% w skali roku i ma ono charakter stały.

4. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania wpływu środków na konto Pożyczkodawcy.

5. Zwłoka w zapłacie skutkować będzie naliczaniem odsetek umownych w wysokości 3-krotności ustawowej stopy odsetek.

§ 3

Pożyczkodawca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

a) ................................................ – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

b) ................................................ – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

c) ................................................. – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

zwane dalej „przewłaszczonymi rzeczami”.

2. Pożyczkobiorca  oświadcza, że przewłaszczane rzeczy określone w ust.1 stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie są obciążone prawami osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że rozporządzanie nimi przez niego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym.

3. Na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) Pożyczkobiorca poddaje się egzekucji wydania rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na pierwsze żądanie Banku, celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 5

1. Bank zobowiązuje się do niezbywania i niedociążania przewłaszczonych rzeczy do upływu terminu spłaty pożyczki, określonego w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

2. Bank zobowiązuje się do korzystania z praw własności nabytych rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu.

§ 6

1. Pożyczkobiorca zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie. Może on ich używać wyłącznie w sposób odpowiadający ich właściwościom i zgodnie z przeznaczeniem, w sposób wykluczający utratę ich wartości ponad normalne zużycie eksploatacyjne.

2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Banku za zachowanie rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niej roszczeń Banku.

3. Pożyczkobiorca ma prawo do pobierania pożytków cywilnych i prawnych z przewłaszczonych rzeczy.

4. Bez zgody Banku Pożyczkobiorca nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania oraz nie może jej sprzedawać ani obciążać.

5. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty i ciężary, w tym publicznoprawne, związane z posiadaniem przewłaszczonych rzeczy.

6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się umożliwić Bankowi, na każde jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia, pod rygorem wypowiedzenia kredytu.

7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia przewłaszczonych rzeczy od wszelkich ryzyk.

§ 7

Jeżeli pożyczka wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacona w terminie określonym w § 2 ust. 1, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 8

1. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Bank może wezwać pisemnie Pożyczkobiorcę do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej powoduje wygaśnięcie zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu nie spłaconej pożyczki wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nią związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. Bank zalicza otrzymane ze sprzedaży środki pieniężne w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych.

4. W przypadku zaspokojenia jedynie należności ubocznych i części kwoty pożyczki, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień § 2 ust. 3 od kwoty niezaspokojonej części pożyczki.

5. W przypadku uzyskania w wyniku przeprowadzonego przetargu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Pożyczkobiorcy w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 9

1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami.

2. Pożyczkobiorca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Bank zobowiązany jest dokonać zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie 7 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki, wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami Banku.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................          ...........................................
             Pożyczkodawca                   Pożyczkobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR

Reklama
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Restrukturyzacja firmy. Po zmianach od 1 grudnia 2021 r
Restrukturyzacja firmy. Po zmianach od 1 grudnia 2021 r
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Opieka koordynowana w POZ - co warto wiedzieć?
  Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.
  Ustawa o polskiej fundacji rodzinnej ostatecznie uchwalona przez Sejm RP
  Późnym wieczorem 26 stycznia 2023 r. Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawkach Senatu. Fundamentalne założenia pozostały bez zmian. „Będzie to najlepszy instrument na wielopokoleniową sukcesję dla firm rodzinnych, z jednoczesną ochroną rodzinnego majątku” – mówi Paweł Tomczykowski, partner zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, jeden ze współautorów pierwszego projektu ustawy o fundacji rodzinnej, ekspert bezpośrednio zaangażowany w prace legislacyjne.
  Nowelizacja ustawy o SN w Senacie

  Nowela ustawy o SN. Senat, który zbiera się we wtorek o godz. 15 zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Senackie komisje zarekomendowały przyjęcie do noweli kilkunastu poprawek, które zakładają likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych do Izby Karnej.

  Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce - jakie zmiany?
  28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.
  Praca zdalna w Kodeksie pracy w 2023 - ustawa z podpisem Prezydenta

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza pracę zdalną. Na jakich zasadach i od kiedy? 

  Będą niższe ceny biletów kolejowych. Premier wskazał datę

  Ceny biletów PKP. W ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy doprowadzić do tego, aby nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy będzie można sporządzić testament ustny

  Testament ustny można obecnie sporządzić jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci albo zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego wkrótce ulegną zmianie. Rząd pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach będzie możliwe sporządzenie testamentu ustnego? 

  Urlop rodzicielski

  Urlop rodzicielski – urlop przysługujący pracownikowi będącemu rodzicem po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

  ZUS: zgłoszenie do małego zus plus do 31 stycznia 2023

  We wtorek 31 stycznia mija termin na zgłoszenie się do małego ZUS plus. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Kto może korzystać 

  Premier: w tym roku przeznaczymy na polskie wojsko 4 proc. PKB

  Wojsko polskie. Wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej, dlatego w tym roku przeznaczymy 4 proc. PKB na wojsko, być może będzie to najwyższy procent wśród wszystkich państw NATO - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

  Życie więzienne, czyli o tym jak wygląda życie za murami zakładu karnego – część 3

  W dzisiejszej części opisu życia osadzonych za murami zakładu karnego poświęcę nieco uwagi zagadnieniom takim jak czynności rekreacyjne oraz edukacja więźniów.

  Tegoroczne ferie w wersji budżetowej

  Polacy mocno tną wydatki, planując wyjazd – aż 73% będzie oszczędzać na standardzie hotelu i jego lokalizacji czy wyżywieniu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener. 

  Piecza zastępcza na nowych zasadach od lutego

  System pieczy zastępczej będzie działał na zmodyfikowanych zasadach od początku lutego. Jak zmieni się sytuacja rodzin zastępczych? Jakie będą nowe zasady finansowania pieczy zastępczej? Co nowego w procedurach adopcyjnych? 

  Jak zmieniła się liczba zgłoszeń o naruszeniach danych osobowych w 2022 r.?

  Liczba naruszeń prawa w obszarze ochrony danych osobowych zgłaszanych w 2022 r. nie odbiegała od tej z 2021 r. Ile zgłoszeń naruszeń prawa było w 2022 r.? Jak ich liczba zmieniła się w porównaniu z latami ubiegłymi?

  Wnioski o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego

  Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy można składać od środy 1 lutego. Kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby zagwarantować ciągłość wypłaty świadczeń?

  Obniżenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu - co z decyzją SN?
  Sąd Najwyższy do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zawiesił decyzję ws. ewentualnego obniżania prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego w przypadku wcześniejszej spłaty tego kredytu - dowiedziała się PAP w SN. W TSUE oczekuje bowiem na wyrok podobne pytanie z Austrii.
  Bezpieczny Kredyt 2% - od kiedy?
  Kredyt mieszkaniowy oprocentowany na 2 proc. powinien obowiązywać od tegorocznych wakacji - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.
  Czego dotyczy dyrektywa Omnibus?

  Czym jest dyrektywa Omnibus? Jakie prawa przyznaje konsumentom? Oto najważniejsze informacje. 

  DGP: Czy konkubinat zostanie w końcu uregulowany prawnie?

  Konkubinat, czyli nieformalny związek pozostających we wspólnym pożyciu dwojga osób, choć staje się coraz bardziej popularny, nie doczekał się jak do tej pory w polskim prawie regulacji ustawowej. 

  Jakie będą kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.

  Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn będą wyższe od 1 lipca 2023 r. Ile wyniesie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn?

  Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?
  SG: w czwartek 26 stycznia z Ukrainy do Polski odprawiono 21,7 tys. osób, a z Polski do Ukrainy - 18,4 tys.

  W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 21,7 tys. osób, a z Polski do Ukrainy 18,4 tys. - podała w piątek na Twitterze straż graniczna. 

  Zmiany w postępowaniu cywilnym przyjęte przez Sejm

  Zmiany w postępowaniu cywilnym, które mają zmniejszyć obciążenie sądów oraz wprowadzić nowe postępowanie z udziałem konsumentów przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przyjęta przez Sejm. Zmienić się ma też próg wartości przedmiotu sporu dzielący sprawy miedzy sądy rejonowe i okręgowe. 

  Elektroniczny Dziennik Budowy rusza

  Elektroniczny Dziennik Budowy – rządowa aplikacja do prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej rusza w piątek 27 stycznia. Inwestor może wybrać czy nadal chce prowadzić dziennik budowy w wersji papierowej, czy w nowej formie elektronicznej. Od 2030 r. wersja elektroniczna dziennika budowy będzie obowiązkowa.

  Centralny Rejestr Wyborców i 6 tysięcy nowych lokali wyborczych już w najbliższych wyborach

  Centralny Rejestr Wyborców, 6 tysięcy nowych lokali wyborczych i bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, co ma służyć zwiększeniu frekwencji – to główne założenia nowelizacji Kodeksu wyborczego, jaką Sejm w czwartek 26 stycznia.