Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o usługi księgowe - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa zawierana między podmiotem gospodarczym a podmiotem świadczącym usługi księgowe. Na jej podstawie księgowy będzie prowadził dokumentację podatkową.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o usługi księgowe


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

KSIĘGOWYCH NR …../………


Zawarta w ……………, w dniu ……………………….. r. pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


a


2. ………………………………………. , w dalszej części określanym jako BIURO


o następującej treści:


Postanowienia ogólne

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie praw i obowiązków Stron w związku ze świadczeniem przez Biuro na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie księgowości i rachunkowości, w dalszej treści określanych jako usługi.

§2

1. Zleceniodawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw oraz, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz składek na ubezpieczenie społeczne Zleceniodawca oświadcza, że został mu nadany numer identyfikacji NIP ……………………

2. Biuro oświadcza, iż spełnia warunki ustawowe do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług, posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, bilansowego i rachunkowości oraz iż dysponuje odpowiednimi możliwościami lokalowymi, sprzętowymi i kadrowymi do świadczenia usług.

§3

1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Biuro następuje z dniem 01.09.2007 roku.

2. Pierwszym miesiącem objętym usługami Biura jest wrzesień  2007 r.

Obowiązki Biura

§4

1. Na mocy niniejszej Umowy Biuro zobowiązuje się prowadzić dokumentację podatkową Zleceniodawcy w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe, z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przez dokumenty źródłowe Strony rozumieją wszelkie materiały stanowiące podstawę dokonywania zapisów w odpowiednich księgach i rejestrach.

§5

W wykonaniu niniejszej Umowy Biuro jest obowiązane do:

1. Analizowania otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i informowania Zleceniodawcy o wykrytych brakach.

2. Wprowadzania do ewidencji zakupywanych środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji.

3. Prowadzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

4. Sporządzania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach, z zastrzeżeniem postanowień §9.

5. Udzielania Zleceniodawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu jego zobowiązań podatkowych.

6. Udzielania wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym.

7. Telefonicznego (faxowego lub mailowego) informowania Zleceniobiorcy w terminie 2 dni roboczych przed terminem płatności o wysokości zobowiązań podatkowych przypadających z określonego tytułu na dany miesiąc obrachunkowy.

8. Gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej i dokumentów źródłowych w sposób gwarantujący wykonanie obowiązków podatkowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie.

9. Wydawania prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie Zleceniodawcy.

§6

Strony wyraźnie oświadczają, iż do obowiązków Biura nie należy:

1. Opłacanie w jakiejkolwiek formie zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy.

2. Dokumentowanie operacji magazynowych w programie magazynowym (FPP).

3. Dokonywanie spisów z natury.

4. Opracowywanie wniosków kredytowych.


§7

1. Żądanie wydania przez Biuro dokumentów winno być przedstawione przez Zleceniodawcę na piśmie z dokładnym ich wyszczególnieniem.

2. Wydanie dokumentów następuje za pisemnym pokwitowaniem, szczegółowo wymieniającym wszystkie wydawane dokumenty stosownie do ich rodzaju.

3. Po zakończeniu roku obrotowego i sporządzeniu niezbędnych zestawień rocznych, dokumentacja i dokumenty źródłowe gromadzone przez Biuro, będą postawione do dyspozycji Zleceniodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania ostatniej czynności. O terminie postawienia dokumentów do dyspozycji Biuro zawiadomi Zleceniodawcę pisemnie (faksem).

4. Do wydania dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego postanowienia ustępu 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wydania dokumentacji w okresie roku obrachunkowego, Biuro jest zwolnione z obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, dla wykonania których niezbędny jest dostęp do dokumentów wydanych Zleceniodawcy.

§8

1. Usługi wykonywane będą przez Biuro przy użyciu zapisu komputerowego,

2. Termin wykonania usług za dany miesiąc mija 20-go dnia po zakończonym miesiącu (w przypadku terminowego otrzymania kompletu dokumentów źródłowych).

§9

Strony zgodnie oświadczają, iż termin złożenia przez Biuro właściwym organom zeznań i deklaracji sporządzanych na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji Zleceniodawcy jest zachowany, gdy na wyraźne żądanie Zleceniodawcy deklaracje zostały wydane Zleceniodawcy lub osobom przez niego wskazanym .

Czynności dodatkowe

§10

1. Strony ustalają, iż na podstawie odrębnych ustaleń Biuro może podjąć się stałego wykonywania na rzecz Zleceniodawcy dodatkowych usług.

2. Dodatkowe usługi mogą w szczególności obejmować czynności wymienione w §6 bądź też sporządzanie sprawozdań statystycznych albo prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kadrowych, obsługi biegłych rewidentów.

Obowiązki Zleceniodawcy

§11

W wykonaniu niniejszej Umowy Zleceniodawca jest obowiązany do :

1. Terminowego przekazywania dokumentów źródłowych i innych materiałów niezbędnych do świadczenia przez Biuro usług.

2. Udzielania Biuru wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do świadczenia usług.

3. Niezwłocznego informowania Biura o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywane usługi.

4. Terminowej zapłaty wynagrodzenia.

§12

Zleceniodawca obowiązany jest powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu przechowywania ksiąg oraz podmiocie je prowadzącym w terminie 14 dni od daty wydania ksiąg poza siedzibę Zleceniodawcy.

§13

1.Zleceniodawca obowiązany jest przekazywać Biuru – będące w jego dyspozycji -  materiały źródłowe w terminach uzgodnionych z Biurem, nie później jednak niż do 10-go dnia miesiąca po miesiącu obrachunkowym.

2. W przypadku czynności dodatkowych, materiały źródłowe przekazywane będą w terminie odrębnie ustalonym dla każdej z czynności.

3. W razie przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, Biuro zwolnione jest z odpowiedzialności za ewentualne nie dochowanie terminów przewidzianych dla czynności wskazanych w §5 ust. 2.

Postanowienia wspólne

§14

Strony wspólnie ustalają, iż księgi, rejestry oraz wszelkie inne dokumenty podatkowe Zleceniodawcy potrzebne do realizacji niniejszej Umowy, przechowywane będą w siedzibie Biura.

§15

Strony zgodnie ustalają, iż ostateczna decyzja dotycząca wysokości podatków lub danych deklarowanych stosownym organom podatkowym, podejmowana jest każdorazowo przez Zleceniodawcę.

§16

1. Strony obowiązane są zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, dotyczące w szczególności zasad ich współpracy oraz wszelkich informacji o Zleceniodawcy uzyskanych w okresie współpracy.

2. Obowiązek wskazany w ustępie poprzedzającym trwa w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu.§17

Z obowiązku wskazanego w paragrafie poprzedzającym Strony mogą być zwolnione wyłącznie z uwagi na żądanie organów podatkowych bądź innych władz, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wynagrodzenie

§18

1. Z tytułu świadczenia usług w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, za okres od

01.09.2007 r., Biuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł miesięcznie słownie: trzysta złotych.

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym jest wyrażone w kwocie netto.

3. Oprócz wynagrodzenia przewidzianego w ustępie 1 Biuru przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku objęcia przedmiotem umowy czynności dodatkowych, na podstawie §10.

4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie do 7 dnia miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy prowadzony przez……………………………………………..

5. W przypadku opóźnienia płatności wynagrodzenia Biuru przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedzialność

§19

W zakresie objętym niniejszą Umową Biuro ponosi odpowiedzialność za:

1. Prawidłowość materialną ksiąg, polegającą na prowadzeniu ich zgodnie ze stanem rzeczywistym.

2. Prawidłowość formalną ksiąg, polegającą na prowadzeniu ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§20

1. Biuro ponosi odpowiedzialność za stosowanie interpretacji odpowiednich przepisów prawnych, obowiązującej w dacie dokonywania stosownych zapisów księgowych, przeprowadzonej przez upoważnione do tego podmioty, uzyskanej od kompetentnych organów podatkowych bądź opublikowanej w prasie fachowej .

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w następstwie uznania sposobu rozliczeń prowadzonych przez Biuro za nieprawidłowe, jeżeli zachowane zostały wymogi wskazane w ustępie poprzedzającym.

§21

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zapisy dokonywanych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w okresie wydania na żądanie Zleceniodawcy ksiąg i dokumentacji poza Biuro .

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nierzetelność lub niezgodność ze stanem rzeczywistym dokumentów źródłowych i informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

3. W związku z odpowiedzialnością wymienioną w §20 i §21 Biuro ubezpieczy swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

§22

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Postanowienia końcowe

§23

1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w wykonaniu niniejszej Umowy a także jej zmian bądź rozwiązanie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZLECENIODAWCA                                           ZLECENIOBIORCA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o usługi księgowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
VAT 2022. Podatki część 2
VAT 2022. Podatki część 2
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?