Kategorie

Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Piotr Chmiel
Umowa zawierana między ubezpieczycielem a domem składowym, który przechowuje towary rolne. Przedsiębiorca prowadzący dom składowy jest obowiązany ubezpieczyć składowane towary przemysłowe,jak i rolne.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład


UMOWA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. .............................................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zakładem ubezpieczeń, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., zarejestrowanym w KRS pod numerem ................................ zwanym dalej Ubezpieczonym lub Domem składowym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Ubezpieczony oświadcza, że prowadzi na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych, zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw dom składowy towarów rolnych na podstawie zezwolenia nr ..../..... Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ........................., oraz że zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy ma obowiązek ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład od ognia i innych zdarzeń losowych.

§ 2

1. Ubezpieczony ubezpiecza na podstawie niniejszej umowy towary rolne przyjęte w dniu ........................... na skład od pożaru, zalania i innych nagłych zdarzeń przyrodniczych o charakterze nagłym, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności gwałtownych wiatrów i opadów atmosferycznych jak również kradzieży, zniszczenia wskutek zanieczyszczenia środkami chemicznymi, zwanych dalej wypadkiem lub wypadkiem ubezpieczeniowym do kwoty ................ zł (............................................), zwanej dalej sumą ubezpieczenia, na czas przechowania w jego domu składowym tj. w okresie od ............................. do ........................................

2. Wykaz ubezpieczonych towarów rolnych określa załącznik numer 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 3

Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, to w zakresie nieunormowanym w niej obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczeń Majątkowych, zwane dalej OWUM.

§ 4

Ubezpieczony zobowiązuje się uiścić składkę w wysokości .............. zł (..........................................................) w terminie .... dni od zawarcia umowy.

§ 5

Jeżeli w chwili zawarcia umowy zdarzenia opisane w § 2 zaszły lub odpadła możliwość ich zajścia to niniejsza umowa jest nieważna.


§ 6

1. Zakład ubezpieczeń potwierdzi zawarcie niniejszej umowy polisą ubezpieczeniową. Polisa ubezpieczeniowa stanowi dowód zawarcia niniejszej umowy.

2. Polisa określać będzie w szczególności: rodzaj ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, ubezpieczonego, dzień rozpoczęcia ubezpieczenia, wysokość składki, sumę ubezpieczenia, franszyzy redukcyjne.

§ 7

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest zobowiązany podjąć starania w celu zmniejszenia wysokości szkody w ubezpieczonych towarach rolnych oraz w celu zabezpieczenia towarów nie objętych wypadkiem ubezpieczeniowym. Jeżeli Ubezpieczony nie podejmie działań mających na celu zmniejszenie szkody i ochronę towarów rolnych przed szkodą, to Zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.

§ 8

Reklama

1. Niezwłocznie po zajściu wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony  jest zobowiązany sporządzić pisemny protokół z wypadku określający datę wypadku, godzinę, przyczynę i rodzaj wypadku oraz szczegółowe zestawienie zniszczonych lub uszkodzonych towarów rolnych wraz z podaniem ich wartości.

2. Ubezpieczony  ma obowiązek zgłosić wypadek ubezpieczeniowy w terminie nie dłuższym niż .... dni od chwili jego zajścia. Wraz ze zgłoszeniem powinien przedstawić protokół, o którym mowa w ust. 1.

§ 9

Zakład ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości szkody tj. w wysokości wartości zniszczonych lub uszkodzonych wskutek wypadku produktów rolnych.

§ 10

Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie, chyba że w tym terminie Zakład ubezpieczeń nie wyjaśni wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia swej odpowiedzialności albo wysokości szkody. W takim przypadku wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od wyjaśnienia wskazanych okoliczności.

§ 11

Niniejsza umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia Ubezpieczonemu polisy ubezpieczeniowej.

§ 12

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu niniejszej umowy, ale nie wcześniej niż w dniu następnym po zapłaceniu składki.


§ 13

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do dnia ................................

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany umowy Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wprowadzić zmiany do wydanej Ubezpieczonemu polisy ubezpieczeniowej.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią OWUO. Ubezpieczony  oświadcza, że zapoznał się osobiście z OWUO i w całości je rozumie i akceptuje.

§ 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd siedziby Zakładu ubezpieczeń.

§ 17

W zakresie nieunormowanym w niniejszej umowie i OWUO stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
          Zakład ubezpieczeń                Ubezpieczony

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.