| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Licencja - WZÓR

Licencja - WZÓR

Umowa licencyjna to umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, obejmuje ona pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.


Umowa licencyjna

zawarta w dniu .................. (data) roku w ………………………. (data zawarcia umowy) pomiędzy:


………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………. (miejscowość) przy ul. ……………….. (nazwa ulicy i numer domu) numer PESEL……………….. numer NIP………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego), zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ,


a


………………………………….(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………………………(miejscowość), przy ul. ………………….(nazwa ulicy i numer domu) , Numer PESEL…………………….. , NIP …………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………(seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej LICENCJODAWCĄ.


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na ………………….

2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem ………………………………………..

3. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec dzieła wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Licencjodawca zapewnia, iż dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

4. Licencjodawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.

§ 2

1. Licencjodawca udziela na następujących polach eksploatacji obejmujących:

  • zwielokrotnianie dowolną techniką,
  • utrwalanie,
  • publiczne rozpowszechnianie,
  • wprowadzanie do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego,
  • wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci,
  • wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych,

2. Licencja zostaje udzielona na okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy.

3. Z tytułu udzielonej Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100) za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji.

4. Należność dla Licencjodawcy zostanie przekazana na jego rachunek bankowy nr ……………………. (numer rachunku), w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Licencjodawca zobowiązuje się wydać ………….. (przedmiot umowy) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania niniejszej umowy.

5. Podatek dochodowy od udzielenia licencji pokrywa Licencjodawca.

§ 3

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Licencjodawca                                                                                                        Licencjobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Licencja

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK