| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Licencja - WZÓR

Licencja - WZÓR

Umowa licencyjna to umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, obejmuje ona pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.


Umowa licencyjna

zawarta w dniu .................. (data) roku w ………………………. (data zawarcia umowy) pomiędzy:


………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………. (miejscowość) przy ul. ……………….. (nazwa ulicy i numer domu) numer PESEL……………….. numer NIP………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego), zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ,


a


………………………………….(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………………………(miejscowość), przy ul. ………………….(nazwa ulicy i numer domu) , Numer PESEL…………………….. , NIP …………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………(seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej LICENCJODAWCĄ.


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na ………………….

2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem ………………………………………..

3. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec dzieła wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Licencjodawca zapewnia, iż dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

4. Licencjodawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.

§ 2

1. Licencjodawca udziela na następujących polach eksploatacji obejmujących:

  • zwielokrotnianie dowolną techniką,
  • utrwalanie,
  • publiczne rozpowszechnianie,
  • wprowadzanie do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego,
  • wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci,
  • wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych,

2. Licencja zostaje udzielona na okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy.

3. Z tytułu udzielonej Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100) za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji.

4. Należność dla Licencjodawcy zostanie przekazana na jego rachunek bankowy nr ……………………. (numer rachunku), w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Licencjodawca zobowiązuje się wydać ………….. (przedmiot umowy) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania niniejszej umowy.

5. Podatek dochodowy od udzielenia licencji pokrywa Licencjodawca.

§ 3

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Licencjodawca                                                                                                        Licencjobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Licencja

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK