| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności - WZÓR UMOWY

Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności - WZÓR UMOWY

W umowie sprzedawca może zastrzega sobie prawo własności aż do czasu uiszczenia całkowitej ceny. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.

2. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że przekazywany samochód posiada dwuletnią gwarancję producenta, która wygasa w dniu .............................. r.

3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie, w jakim znajduje się on na dzień przejęcia.

§ 5

1. Przedmiot sprzedaży został wydany Kupującemu w dniu podpisania niniejszej umowy, co Kupujący potwierdza podpisując niniejszą umowę.

2. Z chwilą wydania przedmiotu umowy na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty.

§ 6

1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub więcej rat Sprzedawca może zażądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całej należnej mu kwoty, o ile suma zaległych rat nie przewyższa 1/5 części ceny.

2. W takim przypadku, oprócz odsetek zwłoki od zaległych rat, Sprzedawca może domagać się kary umownej w wysokości ................ % wartości niespłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki.

§ 7

1. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca może wykonać jeżeli po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty zaległej raty Kupujący nie spłaci zaległości w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty zaległości.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy w terminie 2 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca będzie zobowiązany w takim przypadku zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę na poczet ceny kupna, potrąciwszy z niej wzajemne roszczenia.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 3 zd. 2, obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy w wysokości ................... % jego wartości za każdy dzień,

2) odsetki zwłoki, o których mowa w § 5,

3) koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń przedmiotu umowy.

§ 8

1. Do czasu spłaty całości ceny kupna przedmiotu umowy Kupujący zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu pojazdów oraz w sposób zgodny z instrukcją użytkowania przedmiotu umowy.

2. W szczególności Kupujący obowiązany jest zachować przedmiot umowy w czystości oraz w stanie zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej eksploatacji.

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-2, obejmują także:

1) dokonywanie drobnych napraw i przeglądów technicznych,

2) uzupełnianie płynów (olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, olej przekładniowy, płyn do akumulatorów).

§ 9

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę .............................................

§ 12

Wszystkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                                 Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK