REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1605

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1266).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1266), które stanowią:

"§ 2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2018 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2018 r. z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie zmienianego § 3 i § 5 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2019 r. (poz. 1605)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok.

§ 2.1) Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządowi:

1) wojewódzkiemu - na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 36 ustawy;

2) powiatowemu - na realizację zadań określonych w art. 11, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 36, art. 38 oraz art. 40 i art. 41 ustawy.

§ 3.2) Wysokość środków Funduszu dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sw - roczna wysokość środków Funduszu dla województwa w przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

F - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie,

Bw - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie w, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "GUS",

l - liczba województw,

Nw - liczba osób niepełnosprawnych w województwie w, gdzie:

infoRgrafika

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp + Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x αd

αd - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x αm

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

αm - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Hw - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa w wyliczone według wzoru:

Hw = Uw x K

Uw - liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

K - kwota 22 000 zł - na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej.

§ 4.1) Wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sp - roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

R - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Bp - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,

L - liczba powiatów,

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp + Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x αd

αd - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x αm

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

αm - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Wp - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T

gdzie:

Up - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

T - kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4.

§ 5.1) 1. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, wykazywanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, następuje w drodze spisu umów zawartych przez samorząd województwa lub powiatu, przeprowadzonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2.3) Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości 22 000 zł.

3. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu powiatowego do wypłaty w 2018 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej jest wyliczana jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, o której mowa w ust. 4.

4. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

1) w 2018 r. - 16 596 zł;

2) w 2019 r. - 17 796 zł;

3) w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł.

§ 6. 1. Zarząd Funduszu informuje samorządy wojewódzkie i powiatowe o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację w danym roku zadań, które są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok.4) Informacja ta powinna zawierać:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego;

2) kwotę środków Funduszu na realizację zadań samorządu wojewódzkiego lub powiatowego;

3) dane zastosowane do obliczeń wysokości środków Funduszu, przypadających samorządowi wojewódzkiemu lub powiatowemu.

§ 7. 1. Środki Funduszu, o których mowa w § 6 ust. 1, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż o 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.

2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu w ciągu roku, w tym także w formie zaliczek, w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych przez samorządy wojewódzkie lub powiatowe zadań, nie dłuższych niż 14 dni od dnia złożenia przez samorząd wniosku o przekazanie środków, jednakże z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu, stopnia wykorzystania przez samorząd środków przekazanych i stanu wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzonego kopią wyciągu bankowego na dzień sporządzenia wniosku o przekazanie środków.

3. Przekazanie środków Funduszu następuje po dokonaniu rozliczenia środków Funduszu za poprzedni okres oraz po przedłożeniu Prezesowi Zarządu Funduszu informacji o:

1) nazwie banku, który prowadzi jeden wyodrębniony rachunek bankowy środków Funduszu dla samorządu, oraz o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego;

2) każdej zmianie numeru wyodrębnionego rachunku bankowego, z załączeniem dowodu zamknięcia poprzedniego rachunku i przeniesienia środków Funduszu z poprzedniego wyodrębnionego rachunku bankowego na nowy wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 8. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do środków Funduszu określonych w planie finansowym na 2003 r. i planów finansowych na lata następne.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 223), z tym że stosuje się:

1) § 7 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r.;

2) § 4 ust. 2-5 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 stycznia 2003 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1266), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

3) Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

4) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 maja 2003 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA