REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 870

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 542 i 652);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 638);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1429);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1764);

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2482);

6) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 245);

7) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 419);

8) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 80).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 542 i 652), które stanowią:

"§ 2. 1. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego jelita grubego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, od dnia 1 czerwca 2021 r., przedstawia w terminie do dnia 5 maja 2021 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. W przypadku warunków dotyczących kryteriów jakościowych określonych dla centrum kompetencji raka jelita grubego w części "Personel" oraz "Pozostałe wymagania" dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków obejmują realizację procedur za 2019 r. w przypadku pierwszej realizacji świadczenia. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 21 maja 2021 r. spełnienia wymaganych warunków dla centrum kompetencji raka jelita grubego.

2. Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego jelita grubego, niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w części 3 załącznika nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części:

1) "Personel" w kolumnie 2 pkt 1-5 w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego,

2) "Pozostałe wymagania" w kolumnie 2 pkt 1, 2 i 4 w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla centrum kompetencji raka jelita grubego

- są obowiązani dostosować się do tych wymagań w terminie do dnia 1 października 2021 r.

3. Od dnia 1 stycznia 2022 r. świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować lub realizują świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego jelita grubego, są obowiązani do postępowania zgodnie z warunkami określonymi w § 4a ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są obowiązani od dnia 1 stycznia 2022 r. spełniać warunki realizacji świadczenia, o którym mowa w lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 638), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2021 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1429), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1764), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2482), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 245), które stanowią:

"§ 2. Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować świadczenie gwarantowane Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w lp. 58 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części:

1) "Personel" w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego,

2) "Organizacja udzielania świadczeń" w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnego doświadczenia ośrodka

- są obowiązani dostosować się do tych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.";

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 419), które stanowią:

"§ 2. Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować świadczenie gwarantowane "Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia", niespełniający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymagań określonych w lp. 59 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części "Personel", w kolumnie 4 w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 2 pkt 1, w zakresie dotyczącym potwierdzenia doświadczenia przez konsultantów wojewódzkich w odpowiednich dziedzinach medycyny - są obowiązani dostosować się do tych wymagań w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.";

8) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 80), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 870)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) hospitalizacja - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;

3) hospitalizacja planowa - hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;

4) leczenie jednego dnia - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

5) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

6) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. poz. 1634, z późn. zm.2)), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

6a) lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem - lekarza z I stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem realizowanego świadczenia oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego;

7) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

8) poziom referencyjny - potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikacje personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych;

9) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

10) operacja w trybie natychmiastowym - operację wykonywaną natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji, u pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji;

11) operacja w trybie pilnym - operację wykonywaną w ciągu 6 godzin od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta z ostrymi objawami choroby lub pogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalnie zagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym;

11a) opiekun medyczny - osoba, która:

a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub

b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;

12) pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

13) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

14) psychoonkolog - osobę z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii;

15) sekretarka medyczna - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i realizuje zadania zlecone przez lekarza, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia scharakteryzowane:

a) procedurami medycznymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) rozpoznaniami określonymi w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) rozpoznaniami opisanymi numerami ORPHA, w przypadku chorób rzadkich;

2) badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;

3) świadczenia w chemioterapii;

4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.

2. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

4. Świadczeniodawca może wziąć pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu "N" oraz zespole transportu medycznego, powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej "OAiIT";

2) w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:

a) posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 i lp. 3, w części Organizacja udzielania świadczeń w pkt 3, oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,

b) określić szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;

3) zapewniać całodobowy dostęp do badań:

a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

b) tomografii komputerowej (TK),

c) rezonansu magnetycznego (RM),

d) endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,

e) radiologicznych (RTG), w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych;

4) zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:

a) radiologicznych (RTG),

b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;

6) w przypadku gdy jest świadczeniodawcą udzielającym świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej - zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;

7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać spośród łóżek oddziału łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:

1) stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza;

2) w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:

a) kardiowerter-defibrylator - co najmniej jeden,

b) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,

c) zestaw do intubacji - co najmniej jeden,

d) worek samorozprężalny - co najmniej jeden,

e) kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji - na każde stanowisko,

f) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko;

3) dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.

3. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk: intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:

1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) w zakresie kwalifikacji personelu:

a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,

b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka lub położna odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń;

2) w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych w pkt 1, następujące warunki w zakresie kwalifikacji personelu:

a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej,

b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;

3) zapewniać co najmniej dostęp do badań:

a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

b) tomografii komputerowej (TK),

c) rezonansu magnetycznego (RM),

d) radiologicznych (RTG),

e) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

4) w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;

5) zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

c) co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,

d) w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;

6) w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego wchodzą:

a) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego przeznaczoną do usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,

b) śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,

c) śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel,

d) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,

e) pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej,

f) pomieszczenie przygotowania pacjenta,

g) stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:

- aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

- alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

- alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

- urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

- urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

- worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

- źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

- urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

- defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

- wyciąg gazów anestetycznych,

- zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

- źródło światła,

- sprzęt do dożylnego podawania leków,

- fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

- monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

- pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,

- urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

- sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,

h) sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:

- źródła: tlenu, powietrza i próżni,

- aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

- kardiomonitor,

- pulsoksymetr,

i) pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

j) magazyn sprzętu i aparatury,

k) magazyn czystej bielizny,

l) magazyn brudnej bielizny,

m) pomieszczenie porządkowe;

7) w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.

§ 4a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, o którym mowa w art. 32a ustawy, oraz na warunkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pełniący rolę ośrodka wiodącego, powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń zapewniającą:

a) wyodrębnienie ustalającego plan leczenia onkologicznego wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w przypadku:

- leczenia dzieci, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:

- - onkologii i hematologii dziecięcej,

- - radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych lub miejscowo złośliwych, zwanych dalej "nowotworami złośliwymi", leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,

- - chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej - chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii - otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii,

- leczenia dorosłych, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:

- - onkologii klinicznej,

- - radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,

- - chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu złośliwego,

- leczenia nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych, składającego się co najmniej z 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty w dziedzinie hematologii i 1 specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

b) podjęcie leczenia:

- w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci - podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

- w przypadkach, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego - przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, w okresie nie dłuższym niż 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

- w pozostałych przypadkach - ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, i podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

c) (uchylona);3)

2) zapewniać ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w pkt 1 lit. a, a w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci bez udziału tego zespołu;

3) zapewniać udokumentowany udział w zespole prowadzącym leczenie świadczeniobiorców:

a) osoby prowadzącej fizjoterapię,

b) psychologa lub psychoonkologa;

4) zapewniać w lokalizacji:

a) w przypadku leczenia dzieci - oddział o profilu:

- onkologia i hematologia dziecięca lub

- chirurgia onkologiczna dziecięca, lub

- chirurgia onkologiczna, lub

- onkologia i hematologia dziecięca oraz chirurgia dziecięca, lub

- onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca, lub

- chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci, lub

- otorynolaryngologia dla dzieci,

b) w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego - oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,

c) w przypadku nowotworów złośliwych układu chłonnego:

- oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,

- oddział o profilu dermatologia i wenerologia oraz oddział o profilu zabiegowym - w przypadku pierwotnych skórnych postaci nowotworów złośliwych,

ca) (uchylona),4)

d) w pozostałych przypadkach - oddział o profilu zabiegowym;

5) zapewniać udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń:

a) chemioterapii oraz

b) radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej

- odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym.

1a.5) Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, o którym mowa w art. 32a ustawy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia, pełniący rolę centrum kompetencji, jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) zapewniać udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz wyodrębniony wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalający plan leczenia onkologicznego:

a) w przypadku kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi, składający się z:

- lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym chirurgiczne zabiegi piersi,

- lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,

- lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii ogólnej, posiadającego udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego, lub chirurgii plastycznej w przypadku omawiania postępowania w sprawie wykonania rekonstrukcji piersi,

- lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,

- lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu i interpretacji badań obrazowych piersi (w szczególności mammografii i ultrasonografii),

- lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,

b) w przypadku kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego jelita grubego, składający się z:

- lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub gastroenterologii,

- lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,

- lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,

- lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,

- lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii;

2) zapewniać udokumentowany udział w zespole prowadzącym leczenie świadczeniobiorców:

a) psychologa lub psychoonkologa,

b) fizjoterapeuty;

3) zapewniać ustalenie planu leczenia onkologicznego w zależności od rodzaju nowotworu przez zespół, o którym mowa w pkt 1, oraz podjęcie leczenia w przypadkach:

a) w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego - przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz ustalenie planu leczenia onkologicznego nie później niż w terminie 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

b) innych niż wskazane w lit. a - ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w pkt 1, i podjęcie leczenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien zapewnić, w przypadkach określonych w art. 33b ust. 2 ustawy, zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.

3.6) Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. W przypadku wymagań dotyczących kryteriów jakościowych, określonych dla poszczególnych ośrodków lub centrów kompetencji w tym załączniku w części "Personel" oraz "Pozostałe wymagania", dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków obejmują realizację procedur za ostatni rok kalendarzowy. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia wymaganych warunków dla ośrodka lub centrum kompetencji diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

4.6) Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, który zamierza kontynuować realizację tych świadczeń, przedstawia do dnia 10 listopada każdego roku do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie dokumentów. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia wymaganych warunków. Na podstawie tego potwierdzenia świadczeniodawca kontynuuje realizację świadczeń gwarantowanych jako ośrodek lub centrum kompetencji diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków. Brak potwierdzenia przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia spełnienia tych warunków uniemożliwia realizację świadczeń na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, a świadczeniodawca traci potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

§ 5. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

2. Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.

4. (uchylony).

5. W sytuacji gdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zapewnia jednocześnie w lokalizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, realizacja tych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.

6. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić:

1) opiekuna medycznego;

2) ratownika medycznego;

3) sekretarkę medyczną.

7. Liczba i kwalifikacje personelu, o którym mowa w ust. 6, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

§ 5a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu.

§ 6. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 - u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

2. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

3. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

4. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.

5. Świadczeniobiorców, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, poddaje się ocenie żywieniowej.

§ 6a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.

§ 6b. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, w tym zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605);

2) stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

§ 7. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 8. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej - lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:

1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173), zwanych dalej "kodami resortowymi"; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

2) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodem resortowym 4421; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 28 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

3) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami resortowymi 4450, 4454, 4456 lub 4458; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 39 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.

1a. Warunki szczegółowe, jakie są obowiązani spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia, o których mowa:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 8 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 10, w części chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe), stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 21 lit. A i B i w lp. 32 lit. A i B, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

3. Do świadczeń gwarantowanych:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielanych przed dniem 1 lipca 2014 r.,

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,

3) innych niż określone w pkt 1 i 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10a.7) W okresie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

§ 10b. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w odniesieniu do spełniania warunków określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 32 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 4 w pkt 1-3 jest obowiązany, w przypadku realizacji:

1) pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub

2) pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);

3) operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego udokumentować wykonanie w okresie 4 lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).9)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004 i 1138.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 542 i 652), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2021 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 638), które weszło w życie z mocą od dnia 31 marca 2021 r.; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1764), które weszło w życie z dniem 30 września 2021 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2013 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1082 i 1096), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 870)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. - PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2301) Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz,

jeżeli dotyczy - droga podania lub

dawka

Kod ICD-10

Nazwa ICD-10

1

CARMUSTINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

2

CARMUSTINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

3

CARMUSTINUM

C71.1

płat czołowy

4

CARMUSTINUM

C71.2

płat skroniowy

5

CARMUSTINUM

C71.3

płat ciemieniowy

6

CARMUSTINUM

C71.4

płat potyliczny

7

CARMUSTINUM

C71.5

komory mózgowe

8

CARMUSTINUM

C71.6

móżdżek

9

CARMUSTINUM

C71.7

pień mózgu

10

CARMUSTINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

11

CARMUSTINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

12

CARMUSTINUM

C81

choroba Hodgkina

13

CARMUSTINUM

C81.0

przewaga limfocytów

14

CARMUSTINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

15

CARMUSTINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

16

CARMUSTINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

17

CARMUSTINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

18

CARMUSTINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

19

CARMUSTINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

20

CARMUSTINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

21

CARMUSTINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

22

CARMUSTINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

23

CARMUSTINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

24

CARMUSTINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

25

CARMUSTINUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

26

CARMUSTINUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

27

CARMUSTINUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

28

CARMUSTINUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

29

CARMUSTINUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

30

CARMUSTINUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

31

CARMUSTINUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

32

CARMUSTINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

33

CARMUSTINUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

34

CARMUSTINUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

35

CARMUSTINUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

36

CARMUSTINUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

37

CARMUSTINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

38

CARMUSTINUM

C84.1

choroba Sezary'ego

39

CARMUSTINUM

C84.2

chłoniak strefy T

40

CARMUSTINUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

41

CARMUSTINUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

42

CARMUSTINUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

43

CARMUSTINUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

44

CARMUSTINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

45

CARMUSTINUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

46

CARMUSTINUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

47

CARMUSTINUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

48

CARMUSTINUM

C90.0

szpiczak mnogi

49

CARMUSTINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

50

CARMUSTINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

51

CARMUSTINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

52

CARMUSTINUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

53

CARMUSTINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

54

CARMUSTINUM

E85.8

inne amyloidozy

55

CARMUSTINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

56

CHLORMETHINUM

C81

choroba Hodgkina

57

CHLORMETHINUM

C81.0

przewaga limfocytów

58

CHLORMETHINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

59

CHLORMETHINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

60

CHLORMETHINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

61

CHLORMETHINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

62

CHLORMETHINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

63

CHLORMETHINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

64

CHLORMETHINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

65

CHLORMETHINUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

66

CHLORMETHINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

67

CHLORMETHINUM

D45

czerwienica prawdziwa

68

DACTINOMYCINUM

C40

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

69

DACTINOMYCINUM

C40.0

łopatka i kości długie kończyny górnej

70

DACTINOMYCINUM

C40.1

kości krótkie kończyny górnej

71

DACTINOMYCINUM

C40.2

kości długie kończyny dolnej

72

DACTINOMYCINUM

C40.3

kości krótkie kończyny dolnej

73

DACTINOMYCINUM

C40.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn

74

DACTINOMYCINUM

C40.9

kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone

75

DACTINOMYCINUM

C41

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

76

DACTINOMYCINUM

C41.0

kości czaszki i twarzy

77

DACTINOMYCINUM

C41.1

żuchwa

78

DACTINOMYCINUM

C41.2

kości kręgosłupa

79

DACTINOMYCINUM

C41.3

kości żebra, mostka i obojczyka

80

DACTINOMYCINUM

C41.4

kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna

81

DACTINOMYCINUM

C41.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej

82

DACTINOMYCINUM

C41.9

kości i chrząstki stawowe, nieokreślone

83

DACTINOMYCINUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

84

DACTINOMYCINUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

85

DACTINOMYCINUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

86

DACTINOMYCINUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

87

DACTINOMYCINUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

88

DACTINOMYCINUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

89

DACTINOMYCINUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

90

DACTINOMYCINUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

91

DACTINOMYCINUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

92

DACTINOMYCINUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

93

DACTINOMYCINUM

C48

nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

94

DACTINOMYCINUM

C48.0

przestrzeń zaotrzewnowa

95

DACTINOMYCINUM

C48.1

określona część otrzewnej

96

DACTINOMYCINUM

C48.2

otrzewna, nieokreślona

97

DACTINOMYCINUM

C48.8

zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

98

DACTINOMYCINUM

C49

nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

99

DACTINOMYCINUM

C49.0

tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

100

DACTINOMYCINUM

C49.1

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem

101

DACTINOMYCINUM

C49.2

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem

102

DACTINOMYCINUM

C49.3

tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej

103

DACTINOMYCINUM

C49.4

tkanka łączna i tkanka miękka brzucha

104

DACTINOMYCINUM

C49.5

tkanka łączna i tkanka miękka miednicy

105

DACTINOMYCINUM

C49.6

tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona

106

DACTINOMYCINUM

C49.8

zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej

107

DACTINOMYCINUM

C49.9

tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone

108

DACTINOMYCINUM

C58

nowotwór złośliwy łożyska

109

DACTINOMYCINUM

C62

nowotwór złośliwy jądra

110

DACTINOMYCINUM

C62.0

jądro niezstąpione

111

DACTINOMYCINUM

C62.1

jądro zstąpione

112

DACTINOMYCINUM

C62.9

jądro, nieokreślone

113

DACTINOMYCINUM

C64

nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej

114

DACTINOMYCINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

115

DACTINOMYCINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

116

DACTINOMYCINUM

C71.1

płat czołowy

117

DACTINOMYCINUM

C71.2

płat skroniowy

118

DACTINOMYCINUM

C71.3

płat ciemieniowy

119

DACTINOMYCINUM

C71.4

płat potyliczny

120

DACTINOMYCINUM

C71.5

komory mózgowe

121

DACTINOMYCINUM

C71.6

móżdżek

122

DACTINOMYCINUM

C71.7

pień mózgu

123

DACTINOMYCINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

124

DACTINOMYCINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

125

DACTINOMYCINUM

C97

nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień

126

DACTINOMYCINUM

D48

nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień

127

DACTINOMYCINUM

D48.0

kości i chrząstki stawowe

128

DACTINOMYCINUM

D48.1

tkanka łączna i inne tkanki miękkie

129

DACTINOMYCINUM

D48.2

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy

130

DACTINOMYCINUM

D48.3

przestrzeń zaotrzewnowa

131

DACTINOMYCINUM

D48.4

otrzewna

132

DACTINOMYCINUM

D48.5

skóra

133

DACTINOMYCINUM

D48.6

sutek

134

DACTINOMYCINUM

D48.7

inne określone umiejscowienie

135

DACTINOMYCINUM

D48.9

nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony

136

DAUNORUBICINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

137

DAUNORUBICINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

138

DAUNORUBICINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

139

DAUNORUBICINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

140

DAUNORUBICINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

141

DAUNORUBICINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

142

DAUNORUBICINUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

143

DAUNORUBICINUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

144

DAUNORUBICINUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

145

DAUNORUBICINUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

146

DAUNORUBICINUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

147

DAUNORUBICINUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

148

DAUNORUBICINUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

149

DAUNORUBICINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

150

DAUNORUBICINUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

151

DAUNORUBICINUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

152

DAUNORUBICINUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

153

DAUNORUBICINUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

154

DAUNORUBICINUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

155

DAUNORUBICINUM

C84.1

choroba Sezary'ego

156

DAUNORUBICINUM

C84.2

chłoniak strefy T

157

DAUNORUBICINUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

158

DAUNORUBICINUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

159

DAUNORUBICINUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

160

DAUNORUBICINUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

161

DAUNORUBICINUM

C85.0

mięsak limfatyczny

162

DAUNORUBICINUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

163

DAUNORUBICINUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

164

DAUNORUBICINUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

165

DAUNORUBICINUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

166

DAUNORUBICINUM

C90.0

szpiczak mnogi

167

DAUNORUBICINUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

168

DAUNORUBICINUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

169

DAUNORUBICINUM

C91

białaczka limfatyczna

170

DAUNORUBICINUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

171

DAUNORUBICINUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

172

DAUNORUBICINUM

C91.2

podostra białaczka limfocytowa

173

DAUNORUBICINUM

C91.3

białaczka prolimfocytarna

174

DAUNORUBICINUM

C91.4

białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)

175

DAUNORUBICINUM

C91.5

białaczka dorosłych z komórek T

176

DAUNORUBICINUM

C91.7

inna białaczka limfatyczna

177

DAUNORUBICINUM

C91.9

białaczka limfatyczna, nieokreślona

178

DAUNORUBICINUM

C92

białaczka szpikowa

179

DAUNORUBICINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

180

DAUNORUBICINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

181

DAUNORUBICINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

182

DAUNORUBICINUM

C92.3

mięsak szpikowy

183

DAUNORUBICINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

184

DAUNORUBICINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

185

DAUNORUBICINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

186

DAUNORUBICINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

187

DAUNORUBICINUM

C93

białaczka monocytowa

188

DAUNORUBICINUM

C93.0

ostra białaczka monocytowa

189

DAUNORUBICINUM

C93.1

przewlekła białaczka monocytowa

190

DAUNORUBICINUM

C93.2

podostra białaczka monocytowa

191

DAUNORUBICINUM

C93.7

inna białaczka monocytowa

192

DAUNORUBICINUM

C93.9

białaczka monocytowa, nieokreślona

193

DAUNORUBICINUM

C94

inne białaczki określonego rodzaju

194

DAUNORUBICINUM

C94.0

ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)

195

DAUNORUBICINUM

C94.1

przewlekła czerwienica

196

DAUNORUBICINUM

C94.2

ostra białaczka megakarioblastyczna

197

DAUNORUBICINUM

C94.3

białaczka z komórek tucznych

198

DAUNORUBICINUM

C94.4

ostra szpikowica uogólniona

199

DAUNORUBICINUM

C94.5

ostre zwłóknienie szpiku

200

DAUNORUBICINUM

C94.7

inna określona białaczka

201

DAUNORUBICINUM

C95

białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

202

DAUNORUBICINUM

C95.0

ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

203

DAUNORUBICINUM

C95.1

przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

204

DAUNORUBICINUM

C95.2

podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

205

DAUNORUBICINUM

C95.7

inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

206

DAUNORUBICINUM

C95.9

białaczka, nieokreślona

207

DAUNORUBICINUM

D46

zespoły mielodysplastyczne

208

DAUNORUBICINUM

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

209

DAUNORUBICINUM

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

210

DAUNORUBICINUM

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

211

DAUNORUBICINUM

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

212

DAUNORUBICINUM

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

213

DAUNORUBICINUM

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

214

DAUNORUBICINUM

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

215

DAUNORUBICINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

216

DAUNORUBICINUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

217

DAUNORUBICINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

218

DAUNORUBICINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

219

DAUNORUBICINUM

E85.3

wtórne arnyloidozy narządowe

220

DAUNORUBICINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

221

DAUNORUBICINUM

E85.8

inne amyloidozy

222

DAUNORUBICINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

223

LOMUSTINUM

C43

czerniak złośliwy skóry

224

LOMUSTINUM

C43.0

czerniak złośliwy wargi

225

LOMUSTINUM

C43.1

czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

226

LOMUSTINUM

C43.2

czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

227

LOMUSTINUM

C43.3

czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

228

LOMUSTINUM

C43.4

czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi

229

LOMUSTINUM

C43.5

czerniak złośliwy tułowia

230

LOMUSTINUM

C43.6

czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem

231

LOMUSTINUM

C43.7

czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

232

LOMUSTINUM

C43.8

czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice

233

LOMUSTINUM

C43.9

czerniak złośliwy skóry, nieokreślony

234

LOMUSTINUM

C70

nowotwór złośliwy opon

235

LOMUSTINUM

C70.0

opony mózgowe

236

LOMUSTINUM

C70.1

opony rdzeniowe

237

LOMUSTINUM

C70.9

opony, nieokreślone

238

LOMUSTINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

239

LOMUSTINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

240

LOMUSTINUM

C71.1

płat czołowy

241

LOMUSTINUM

C71.2

płat skroniowy

242

LOMUSTINUM

C71.3

płat ciemieniowy

243

LOMUSTINUM

C71.4

płat potyliczny

244

LOMUSTINUM

C71.5

komory mózgowe

245

LOMUSTINUM

C71.6

móżdżek

246

LOMUSTINUM

C71.7

pień mózgu

247

LOMUSTINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

248

LOMUSTINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

249

LOMUSTINUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

250

LOMUSTINUM

C72.0

rdzeń kręgowy

251

LOMUSTINUM

C72.1

ogon koński

252

LOMUSTINUM

C72.2

nerw węchowy

253

LOMUSTINUM

C72.3

nerw wzrokowy

254

LOMUSTINUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

255

LOMUSTINUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

256

LOMUSTINUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

257

LOMUSTINUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

258

LOMUSTINUM

C81

choroba Hodgkina

259

LOMUSTINUM

C81.0

przewaga limfocytów

260

LOMUSTINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

261

LOMUSTINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

262

LOMUSTINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

263

LOMUSTINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

264

LOMUSTINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

265

LOMUSTINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

266

LOMUSTINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

267

LOMUSTINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

268

LOMUSTINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

269

LOMUSTINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

270

LOMUSTINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

271

LOMUSTINUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

272

LOMUSTINUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

273

LOMUSTINUM

C90.0

szpiczak mnogi

274

LOMUSTINUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

275

LOMUSTINUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

276

LOMUSTINUM

C92

białaczka szpikowa

277

LOMUSTINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

278

LOMUSTINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

279

LOMUSTINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

280

LOMUSTINUM

C92.3

mięsak szpikowy

281

LOMUSTINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

282

LOMUSTINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

283

LOMUSTINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

284

LOMUSTINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

285

LOMUSTINUM

C97

nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

286

LOMUSTINUM

D03

czerniak in situ

287

LOMUSTINUM

D03.0

czerniak in situ wargi

288

LOMUSTINUM

D03.1

czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka

289

LOMUSTINUM

D03.2

czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

290

LOMUSTINUM

D03.3

czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy

291

LOMUSTINUM

D03.4

czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi

292

LOMUSTINUM

D03.5

czerniak in situ tułowia

293

LOMUSTINUM

D03.6

czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem

294

LOMUSTINUM

D03.7

czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem

295

LOMUSTINUM

D03.8

czerniak in situ innych umiejscowień

296

LOMUSTINUM

D03.9

czerniak in situ, nieokreślony

297

LOMUSTINUM

D33

niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

298

LOMUSTINUM

D33.0

mózg, nadnamiotowe

299

LOMUSTINUM

D33.1

mózg, podnamiotowe

300

LOMUSTINUM

D33.2

mózg, nieokreślony

301

LOMUSTINUM

D33.3

nerwy czaszkowe

302

LOMUSTINUM

D33.4

rdzeń kręgowy

303

LOMUSTINUM

D33.7

inne określone części centralnego systemu nerwowego

304

LOMUSTINUM

D33.9

centralny system nerwowy, nieokreślony

305

LOMUSTINUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

306

LOMUSTINUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

307

LOMUSTINUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

308

LOMUSTINUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

309

LOMUSTINUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

310

LOMUSTINUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

311

LOMUSTINUM

E85.8

inne amyloidozy

312

LOMUSTINUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

313

MELPHALANUM inj

C43

czerniak złośliwy skóry

314

MELPHALANUM inj

C43.0

czerniak złośliwy wargi

315

MELPHALANUM inj

C43.1

czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

316

MELPHALANUM inj

C43.2

czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

317

MELPHALANUM inj

C43.3

czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

318

MELPHALANUM inj

C43.4

czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi

319

MELPHALANUM inj

C43.5

czerniak złośliwy tułowia

320

MELPHALANUM inj

C43.6

czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem

321

MELPHALANUM inj

C43.7

czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

322

MELPHALANUM inj

C43.8

czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice

323

MELPHALANUM inj

C43.9

czerniak złośliwy skóry, nieokreślony

324

MELPHALANUM inj

C56

nowotwór złośliwy jajnika

325

MELPHALANUM inj

C81

choroba Hodgkina

326

MELPHALANUM inj

C81.0

przewaga limfocytów

327

MELPHALANUM inj

C81.1

stwardnienie guzkowe

328

MELPHALANUM inj

C81.2

mieszanokomórkowa

329

MELPHALANUM inj

C81.3

zmniejszenie limfocytów

330

MELPHALANUM inj

C81.7

inna choroba Hodgkina

331

MELPHALANUM inj

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

332

MELPHALANUM inj

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

333

MELPHALANUM inj

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

334

MELPHALANUM inj

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = deaved) i wielkich komórek, guzkowy

335

MELPHALANUM inj

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

336

MELPHALANUM inj

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

337

MELPHALANUM inj

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

338

MELPHALANUM inj

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

339

MELPHALANUM inj

C83.0

z małych komórek (rozlany)

340

MELPHALANUM inj

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

341

MELPHALANUM inj

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

342

MELPHALANUM inj

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

343

MELPHALANUM inj

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

344

MELPHALANUM inj

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

345

MELPHALANUM inj

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

346

MELPHALANUM inj

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

347

MELPHALANUM inj

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

348

MELPHALANUM inj

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

349

MELPHALANUM inj

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

350

MELPHALANUM inj

C84.0

ziarniniak grzybiasty

351

MELPHALANUM inj

C84.1

choroba Sezary'ego

352

MELPHALANUM inj

C84.2

chłoniak strefy T

353

MELPHALANUM inj

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

354

MELPHALANUM inj

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

355

MELPHALANUM inj

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

356

MELPHALANUM inj

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

357

MELPHALANUM inj

C85.0

mięsak limfatyczny

358

MELPHALANUM inj

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

359

MELPHALANUM inj

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

360

MELPHALANUM inj

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

361

MELPHALANUM inj

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

362

MELPHALANUM inj

C90.0

szpiczak mnogi

363

MELPHALANUM inj

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

364

MELPHALANUM inj

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

365

MELPHALANUM inj

C92.0

ostra białaczka szpikowa

366

MELPHALANUM inj

D45

czerwienica prawdziwa

367

MELPHALANUM inj

E85

amyloidoza [skrobiawica]

368

MELPHALANUM inj

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

369

MELPHALANUM inj

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

370

MELPHALANUM inj

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

371

MELPHALANUM inj

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

372

MELPHALANUM inj

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

373

MELPHALANUM inj

E85.8

inne amyloidozy

374

MELPHALANUM inj

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

375

MITOXANTRONUM

C50

nowotwór złośliwy sutka

376

MITOXANTRONUM

C50.0

brodawka i otoczka brodawki sutkowej

377

MITOXANTRONUM

C50.1

centralna część sutka

378

MITOXANTRONUM

C50.2

ćwiartka górna wewnętrzna sutka

379

MITOXANTRONUM

C50.3

ćwiartka dolna wewnętrzna sutka

380

MITOXANTRONUM

C50.4

ćwiartka górna zewnętrzna sutka

381

MITOXANTRONUM

C50.5

ćwiartka dolna zewnętrzna sutka

382

MITOXANTRONUM

C50.6

część pachowa sutka

383

MITOXANTRONUM

C50.8

zmiana przekraczająca granice sutka

384

MITOXANTRONUM

C50.9

sutek, nieokreślony

385

MITOXANTRONUM

C61

nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

386

MITOXANTRONUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

387

MITOXANTRONUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

388

MITOXANTRONUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

389

MITOXANTRONUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

390

MITOXANTRONUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

391

MITOXANTRONUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

392

MITOXANTRONUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

393

MITOXANTRONUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

394

MITOXANTRONUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

395

MITOXANTRONUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

396

MITOXANTRONUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

397

MITOXANTRONUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

398

MITOXANTRONUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

399

MITOXANTRONUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

400

MITOXANTRONUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

401

MITOXANTRONUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

402

MITOXANTRONUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

403

MITOXANTRONUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

404

MITOXANTRONUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

405

MITOXANTRONUM

C84.1

choroba Sezary'ego

406

MITOXANTRONUM

C84.2

chłoniak strefy T

407

MITOXANTRONUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

408

MITOXANTRONUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

409

MITOXANTRONUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

410

MITOXANTRONUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

411

MITOXANTRONUM

C85.0

mięsak limfatyczny

412

MITOXANTRONUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

413

MITOXANTRONUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

414

MITOXANTRONUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

415

MITOXANTRONUM

C91

białaczka limfatyczna

416

MITOXANTRONUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

417

MITOXANTRONUM

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

418

MITOXANTRONUM

C91.2

podostra białaczka limfocytowa

419

MITOXANTRONUM

C91.3

białaczka prolimfocytarna

420

MITOXANTRONUM

C91.4

białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)

421

MITOXANTRONUM

C91.5

białaczka dorosłych z komórek T

422

MITOXANTRONUM

C91.7

inna białaczka limfatyczna

423

MITOXANTRONUM

C91.9

białaczka limfatyczna, nieokreślona

424

MITOXANTRONUM

C92

białaczka szpikowa

425

MITOXANTRONUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

426

MITOXANTRONUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

427

MITOXANTRONUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

428

MITOXANTRONUM

C92.3

mięsak szpikowy

429

MITOXANTRONUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

430

MITOXANTRONUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

431

MITOXANTRONUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

432

MITOXANTRONUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

433

MITOXANTRONUM

C93

białaczka monocytowa

434

MITOXANTRONUM

C93.0

ostra białaczka monocytowa

435

MITOXANTRONUM

C93.1

przewlekła białaczka monocytowa

436

MITOXANTRONUM

C93.2

podostra białaczka monocytowa

437

MITOXANTRONUM

C93.7

inna białaczka monocytowa

438

MITOXANTRONUM

C93.9

białaczka monocytowa, nieokreślona

439

MITOXANTRONUM

C94

inne białaczki określonego rodzaju

440

MITOXANTRONUM

C94.0

ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)

441

MITOXANTRONUM

C94.1

przewlekła czerwienica

442

MITOXANTRONUM

C94.2

ostra białaczka megakarioblastyczna

443

MITOXANTRONUM

C94.3

białaczka z komórek tucznych

444

MITOXANTRONUM

C94.4

ostra szpikowica uogólniona

445

MITOXANTRONUM

C94.5

ostre zwłóknienie szpiku

446

MITOXANTRONUM

C94.7

inna określona białaczka

447

MITOXANTRONUM

C95

białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

448

MITOXANTRONUM

C95.0

ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

449

MITOXANTRONUM

C95.1

przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

450

MITOXANTRONUM

C95.2

podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

451

MITOXANTRONUM

C95.7

inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

452

MITOXANTRONUM

C95.9

białaczka, nieokreślona

453

MITOXANTRONUM

C96

inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

454

MITOXANTRONUM

C96.0

choroba Letterera-Siwego

455

MITOXANTRONUM

C96.1

histiocytoza złośliwa

456

MITOXANTRONUM

C96.2

guzy złośliwe z komórek tucznych

457

MITOXANTRONUM

C96.3

prawdziwy chłoniak histiocytarny

458

MITOXANTRONUM

C96.7

inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

459

MITOXANTRONUM

C96.9

nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone

460

MITOXANTRONUM

D46

zespoły mielodysplastyczne

461

MITOXANTRONUM

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

462

MITOXANTRONUM

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

463

MITOXANTRONUM

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

464

MITOXANTRONUM

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

465

MITOXANTRONUM

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

466

MITOXANTRONUM

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

467

MITOXANTRONUM

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

468

PROCARBAZINUM

C70

nowotwór złośliwy opon

469

PROCARBAZINUM

C70.0

opony mózgowe

470

PROCARBAZINUM

C70.1

opony rdzeniowe

471

PROCARBAZINUM

C70.9

opony, nieokreślone

472

PROCARBAZINUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

473

PROCARBAZINUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

474

PROCARBAZINUM

C71.1

płat czołowy

475

PROCARBAZINUM

C71.2

płat skroniowy

476

PROCARBAZINUM

C71.3

płat ciemieniowy

477

PROCARBAZINUM

C71.4

płat potyliczny

478

PROCARBAZINUM

C71.5

komory mózgowe

479

PROCARBAZINUM

C71.6

móżdżek

480

PROCARBAZINUM

C71.7

pień mózgu

481

PROCARBAZINUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

482

PROCARBAZINUM

C71.9

mózg, nieokreślony

483

PROCARBAZINUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

484

PROCARBAZINUM

C72.0

rdzeń kręgowy

485

PROCARBAZINUM

C72.1

ogon koński

486

PROCARBAZINUM

C72.2

nerw węchowy

487

PROCARBAZINUM

C72.3

nerw wzrokowy

488

PROCARBAZINUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

489

PROCARBAZINUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

490

PROCARBAZINUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

491

PROCARBAZINUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

492

PROCARBAZINUM

C81

choroba Hodgkina

493

PROCARBAZINUM

C81.0

przewaga limfocytów

494

PROCARBAZINUM

C81.1

stwardnienie guzkowe

495

PROCARBAZINUM

C81.2

mieszanokomórkowa

496

PROCARBAZINUM

C81.3

zmniejszenie limfocytów

497

PROCARBAZINUM

C81.7

inna choroba Hodgkina

498

PROCARBAZINUM

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

499

PROCARBAZINUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

500

PROCARBAZINUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

501

PROCARBAZINUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

502

PROCARBAZINUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

503

PROCARBAZINUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

504

PROCARBAZINUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

505

PROCARBAZINUM

C92

białaczka szpikowa

506

PROCARBAZINUM

C92.0

ostra białaczka szpikowa

507

PROCARBAZINUM

C92.1

przewlekła białaczka szpikowa

508

PROCARBAZINUM

C92.2

podostra białaczka szpikowa

509

PROCARBAZINUM

C92.3

mięsak szpikowy

510

PROCARBAZINUM

C92.4

ostra białaczka promielocytowa

511

PROCARBAZINUM

C92.5

ostra białaczka szpikowo-monocytowa

512

PROCARBAZINUM

C92.7

inna białaczka szpikowa

513

PROCARBAZINUM

C92.9

białaczka szpikowa, nieokreślona

514

TENIPOSIDUM

C38

nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

515

TENIPOSIDUM

C38.0

serce

516

TENIPOSIDUM

C38.1

śródpiersie przednie

517

TENIPOSIDUM

C38.2

śródpiersie tylne

518

TENIPOSIDUM

C38.3

śródpiersie, część nieokreślona

519

TENIPOSIDUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

520

TENIPOSIDUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

521

TENIPOSIDUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

522

TENIPOSIDUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

523

TENIPOSIDUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

524

TENIPOSIDUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

525

TENIPOSIDUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

526

TENIPOSIDUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

527

TENIPOSIDUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

528

TENIPOSIDUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

529

TENIPOSIDUM

C69

nowotwór złośliwy oka

530

TENIPOSIDUM

C69.0

spojówka

531

TENIPOSIDUM

C69.1

rogówka

532

TENIPOSIDUM

C69.2

siatkówka

533

TENIPOSIDUM

C69.3

naczyniówka

534

TENIPOSIDUM

C69.4

ciało rzęskowe

535

TENIPOSIDUM

C69.5

gruczoł i drogi łzowe

536

TENIPOSIDUM

C69.6

oczodół

537

TENIPOSIDUM

C69.8

zmiana przekraczająca granice oka

538

TENIPOSIDUM

C69.9

oko, nieokreślone

539

TENIPOSIDUM

C71

nowotwór złośliwy mózgu

540

TENIPOSIDUM

C71.0

mózg z wyjątkiem płatów i komór

541

TENIPOSIDUM

C71.1

płat czołowy

542

TENIPOSIDUM

C71.2

płat skroniowy

543

TENIPOSIDUM

C71.3

płat ciemieniowy

544

TENIPOSIDUM

C71.4

płat potyliczny

545

TENIPOSIDUM

C71.5

komory mózgowe

546

TENIPOSIDUM

C71.6

móżdżek

547

TENIPOSIDUM

C71.7

pień mózgu

548

TENIPOSIDUM

C71.8

zmiana przekraczająca granice mózgu

549

TENIPOSIDUM

C71.9

mózg, nieokreślony

550

TENIPOSIDUM

C72

nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

551

TENIPOSIDUM

C72.0

rdzeń kręgowy

552

TENIPOSIDUM

C72.1

ogon koński

553

TENIPOSIDUM

C72.2

nerw węchowy

554

TENIPOSIDUM

C72.3

nerw wzrokowy

555

TENIPOSIDUM

C72.4

nerw przedsionkowo-ślimakowy

556

TENIPOSIDUM

C72.5

inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

557

TENIPOSIDUM

C72.8

zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

558

TENIPOSIDUM

C72.9

centralny system nerwowy, nieokreślone

559

TENIPOSIDUM

C74.1

rdzeń nadnerczy

560

TENIPOSIDUM

C74.9

nadnercze, nieokreślone

561

TENIPOSIDUM

C76

nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych

562

TENIPOSIDUM

C76.0

głowa, twarz i szyja

563

TENIPOSIDUM

C76.1

klatka piersiowa

564

TENIPOSIDUM

C76.2

brzuch

565

TENIPOSIDUM

C76.3

miednica

566

TENIPOSIDUM

C76.4

kończyna górna

567

TENIPOSIDUM

C76.5

kończyna dolna

568

TENIPOSIDUM

C76.7

inne niedokładnie określone umiejscowienie

569

TENIPOSIDUM

C76.8

zmiana przekraczająca granice innych

i niedokładnie określonych umiejscowień

570

TENIPOSIDUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

571

TENIPOSIDUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

572

TENIPOSIDUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

573

TENIPOSIDUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

574

TENIPOSIDUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

575

TENIPOSIDUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

576

TENIPOSIDUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

577

TENIPOSIDUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

578

TENIPOSIDUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

579

TENIPOSIDUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

580

TENIPOSIDUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

581

TENIPOSIDUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

582

TENIPOSIDUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

583

TENIPOSIDUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

584

TENIPOSIDUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

585

TENIPOSIDUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

586

TENIPOSIDUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

587

TENIPOSIDUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

588

TENIPOSIDUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

589

TENIPOSIDUM

C84.1

choroba Sezary'ego

590

TENIPOSIDUM

C84.2

chłoniak strefy T

591

TENIPOSIDUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

592

TENIPOSIDUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

593

TENIPOSIDUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

594

TENIPOSIDUM

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

595

TENIPOSIDUM

C90.0

szpiczak mnogi

596

TENIPOSIDUM

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

597

TENIPOSIDUM

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

598

TENIPOSIDUM

C91.0

ostra białaczka limfoblastyczna

599

TENIPOSIDUM

E85

amyloidoza [skrobiawica]

600

TENIPOSIDUM

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

601

TENIPOSIDUM

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

602

TENIPOSIDUM

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

603

TENIPOSIDUM

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

604

TENIPOSIDUM

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

605

TENIPOSIDUM

E85.8

inne amyloidozy

606

TENIPOSIDUM

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

607

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81

choroba Hodgkina

608

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.0

przewaga limfocytów

609

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.1

stwardnienie guzkowe

610

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.2

mieszanokomórkowa

611

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.3

zmniejszenie limfocytów

612

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.7

inna choroba Hodgkina

613

THALIDOMIDUM á 100 mg

C81.9

choroba Hodgkina, nieokreślona

614

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90

szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

615

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.0

szpiczak mnogi

616

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.1

białaczka plazmatycznokomórkowa

617

THALIDOMIDUM á 100 mg

C90.2

pozaszpikowa postać szpiczaka

618

THALIDOMIDUM á 100 mg

C91.1

przewlekła białaczka limfocytowa

619

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46

zespoły mielodysplastyczne

620

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.0

oporna niedokrwistość bez syderoblastów

621

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.1

oporna niedokrwistość z syderoblastami

622

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.2

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów

623

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.3

oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją

624

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.4

oporna niedokrwistość, nieokreślona

625

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.7

inne zespoły mielodysplastyczne

626

THALIDOMIDUM á 100 mg

D46.9

zespół mielodysplastyczny, nieokreślony

627

THALIDOMIDUM á 100 mg

D47.1

mielofibroza

628

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85

amyloidoza [skrobiawica]

629

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.0

skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

630

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.1

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna

631

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.2

skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

632

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.3

wtórne amyloidozy narządowe

633

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.4

zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych

634

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.8

inne amyloidozy

635

THALIDOMIDUM á 100 mg

E85.9

amyloidoza, nieokreślona

636

TROFOSFAMIDUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

637

TROFOSFAMIDUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

638

TROFOSFAMIDUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

639

TROFOSFAMIDUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

640

TROFOSFAMIDUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

641

TROFOSFAMIDUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

642

TROFOSFAMIDUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

643

TROFOSFAMIDUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

644

TROFOSFAMIDUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

645

TROFOSFAMIDUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

646

TROFOSFAMIDUM

C48

nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

647

TROFOSFAMIDUM

C48.0

przestrzeń zaotrzewnowa

648

TROFOSFAMIDUM

C48.1

określona część otrzewnej

649

TROFOSFAMIDUM

C48.2

otrzewna, nieokreślona

650

TROFOSFAMIDUM

C48.8

zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

651

TROFOSFAMIDUM

C49

nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

652

TROFOSFAMIDUM

C49.0

tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

653

TROFOSFAMIDUM

C49.1

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem

654

TROFOSFAMIDUM

C49.2

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem

655

TROFOSFAMIDUM

C49.3

tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej

656

TROFOSFAMIDUM

C49.4

tkanka łączna i tkanka miękka brzucha

657

TROFOSFAMIDUM

C49.5

tkanka łączna i tkanka miękka miednicy

658

TROFOSFAMIDUM

C49.6

tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona

659

TROFOSFAMIDUM

C49.8

zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej

660

TROFOSFAMIDUM

C49.9

tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone

661

TROFOSFAMIDUM

C56

nowotwór złośliwy jajnika

662

TROFOSFAMIDUM

C64

nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej

663

TROFOSFAMIDUM

C74.1

rdzeń nadnerczy

664

TROFOSFAMIDUM

C82

chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

665

TROFOSFAMIDUM

C82.0

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy

666

TROFOSFAMIDUM

C82.1

mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy

667

TROFOSFAMIDUM

C82.3

wielkokomórkowy, guzkowy

668

TROFOSFAMIDUM

C82.7

inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego

669

TROFOSFAMIDUM

C82.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

670

TROFOSFAMIDUM

C83

chłoniaki nieziarnicze rozlane

671

TROFOSFAMIDUM

C83.0

z małych komórek (rozlany)

672

TROFOSFAMIDUM

C83.1

z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)

673

TROFOSFAMIDUM

C83.2

mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)

674

TROFOSFAMIDUM

C83.3

wielkokomórkowy (rozlany)

675

TROFOSFAMIDUM

C83.4

immunoblastyczny (rozlany)

676

TROFOSFAMIDUM

C83.5

limfoblastyczny (rozlany)

677

TROFOSFAMIDUM

C83.6

niezróżnicowany (rozlany)

678

TROFOSFAMIDUM

C83.7

guz (chłoniak) Burkitta

679

TROFOSFAMIDUM

C83.8

inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych

680

TROFOSFAMIDUM

C83.9

rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

681

TROFOSFAMIDUM

C84

obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

682

TROFOSFAMIDUM

C84.0

ziarniniak grzybiasty

683

TROFOSFAMIDUM

C84.1

choroba Sezary'ego

684

TROFOSFAMIDUM

C84.2

chłoniak strefy T

685

TROFOSFAMIDUM

C84.3

chłoniak limfoepitelioidalny

686

TROFOSFAMIDUM

C84.4

obwodowy chłoniak z komórek T

687

TROFOSFAMIDUM

C84.5

inne i nieokreślone chłoniaki T

688

TROFOSFAMIDUM

C85

inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

689

TROFOSFAMIDUM

C85.0

mięsak limfatyczny

690

TROFOSFAMIDUM

C85.1

chłoniak z komórek B, nieokreślony

691

TROFOSFAMIDUM

C85.7

inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

692

TROFOSFAMIDUM

C85.9

chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

693

VINDESINUM

C00

nowotwory złośliwe wargi

694

VINDESINUM

C00.0

powierzchnia zewnętrzna wargi górnej

695

VINDESINUM

C00.1

powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej

696

VINDESINUM

C00.2

powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona

697

VINDESINUM

C00.3

powierzchnia wewnętrzna wargi górnej

698

VINDESINUM

C00.4

powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej

699

VINDESINUM

C00.5

powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna)

700

VINDESINUM

C00.6

spoidło wargi

701

VINDESINUM

C00.8

zmiana przekraczająca granice wargi

702

VINDESINUM

C00.9

warga, nieokreślona

703

VINDESINUM

C01

nowotwór złośliwy nasady języka

704

VINDESINUM

C02

nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

705

VINDESINUM

C02.0

powierzchnia grzbietowa języka

706

VINDESINUM

C02.1

brzeg języka

707

VINDESINUM

C02.2

dolna powierzchnia języka

708

VINDESINUM

C02.3

przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona

709

VINDESINUM

C02.4

migdałek językowy

710

VINDESINUM

C02.8

zmiana przekraczająca granice języka

711

VINDESINUM

C02.9

język, nieokreślony

712

VINDESINUM

C03

nowotwór złośliwy dziąsła

713

VINDESINUM

C03.0

dziąsło górne

714

VINDESINUM

C03.1

dziąsło dolne

715

VINDESINUM

C03.9

dziąsło, nieokreślone

716

VINDESINUM

C04

nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

717

VINDESINUM

C04.0

przednia część dna jamy ustnej

718

VINDESINUM

C04.1

boczna część dna jamy ustnej

719

VINDESINUM

C04.8

zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej

720

VINDESINUM

C04.9

dno jamy ustnej, nieokreślone

721

VINDESINUM

C05

nowotwór złośliwy podniebienia

722

VINDESINUM

C05.0

podniebienie twarde

723

VINDESINUM

C05.1

podniebienie miękkie

724

VINDESINUM

C05.2

języczek

725

VINDESINUM

C05.8

zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego

726

VINDESINUM

C05.9

podniebienie, nieokreślone

727

VINDESINUM

C06

nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej

728

VINDESINUM

C06.0

śluzówka policzka

729

VINDESINUM

C06.1

przedsionek jamy ustnej

730

VINDESINUM

C06.2

przestrzeń zatrzonowa

731

VINDESINUM

C06.8

zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej

732

VINDESINUM

C06.9

jama ustna, nieokreślona

733

VINDESINUM

C07

nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej

734

VINDESINUM

C08

nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych

735

VINDESINUM

C08.0

ślinianka podżuchwowa

736

VINDESINUM

C08.1

ślinianka podjęzykowa

737

VINDESINUM

C08.8

zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych

738

VINDESINUM

C08.9

duże gruczoły ślinowe, nieokreślone

739

VINDESINUM

C09

nowotwory złośliwe migdałka

740

VINDESINUM

C09.0

dół migdałkowy

741

VINDESINUM

C09.1

łuki podniebienne (podniebienno-językowy), (podniebienno-gardłowy)

742

VINDESINUM

C09.8

zmiana przekraczająca granice migdałka

743

VINDESINUM

C09.9

migdałek, nieokreślony

744

VINDESINUM

C10

nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)

745

VINDESINUM

C10.0

dolinka nagłośniowa

746

VINDESINUM

C10.1

przednia powierzchnia nagłośni

747

VINDESINUM

C10.2

ściana boczna części ustnej gardła

748

VINDESINUM

C10.3

ściana tylna części ustnej gardła

749

VINDESINUM

C10.4

szczelina skrzelowa

750

VINDESINUM

C10.8

zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła

751

VINDESINUM

C10.9

część ustna gardła, nieokreślona

752

VINDESINUM

C11

nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)

753

VINDESINUM

C11.0

ściana górna części nosowej gardła

754

VINDESINUM

C11.1

ściana tylna części nosowej gardła

755

VINDESINUM

C11.2

ściana boczna części nosowej gardła

756

VINDESINUM

C11.3

ściana przednia części nosowej gardła

757

VINDESINUM

C11.8

zmiany przekraczające granice części nosowej gardła

758

VINDESINUM

C11.9

część nosowa gardła, nieokreślona

759

VINDESINUM

C12

nowotwór złośliwy zachyłku gruszkowatego

760

VINDESINUM

C13

nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)

761

VINDESINUM

C13.0

okolica płytki chrząstki pierścieniowatej

762

VINDESINUM

C13.1

fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego

763

VINDESINUM

C13.2

tylna ściana części krtaniowej gardła

764

VINDESINUM

C13.8

zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła

765

VINDESINUM

C13.9

część krtaniowa gardła, nieokreślona

766

VINDESINUM

C14

nowotwór złośliwy o innym i o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła

767

VINDESINUM

C14.0

gardło o umiejscowieniu nieokreślonym

768

VINDESINUM

C14.2

pierścień chłonny gardłowy Waldeyera

769

VINDESINUM

C14.8

zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła

770

VINDESINUM

C16

nowotwór złośliwy żołądka

771

VINDESINUM

C16.0

wpust

772

VINDESINUM

C16.1

dno żołądka

773

VINDESINUM

C16.2

trzon żołądka

774

VINDESINUM

C16.3

ujście odźwiernika

775

VINDESINUM

C16.4

odźwiernik

776

VINDESINUM

C16.5

krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona

777

VINDESINUM

C16.6

krzywizna większa żołądka, nieokreślona

778

VINDESINUM

C16.8

zmiana przekraczająca granice żołądka

779

VINDESINUM

C16.9

żołądek, nieokreślony

780

VINDESINUM

C17

nowotwór złośliwy jelita cienkiego

781

VINDESINUM

C17.0

dwunastnica

782

VINDESINUM

C17.1

jelito czcze

783

VINDESINUM

C17.2

jelito kręte

784

VINDESINUM

C17.3

uchyłek Meckela

785

VINDESINUM

C17.8

zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego

786

VINDESINUM

C17.9

jelito cienkie, nieokreślone

787

VINDESINUM

C18

nowotwór złośliwy jelita grubego

788

VINDESINUM

C18.0

jelito ślepe

789

VINDESINUM

C18.1

wyrostek robaczkowy

790

VINDESINUM

C18.2

okrężnica wstępująca

791

VINDESINUM

C18.3

zgięcie wątrobowe

792

VINDESINUM

C18.4

okrężnica poprzeczna

793

VINDESINUM

C18.5

zgięcie śledzionowe

794

VINDESINUM

C18.6

okrężnica zstępująca

795

VINDESINUM

C18.7

esica

796

VINDESINUM

C18.8

zmiana przekraczająca granice okrężnicy

797

VINDESINUM

C18.9

okrężnica, nieokreślona

798

VINDESINUM

C19

nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

799

VINDESINUM

C20

nowotwór złośliwy odbytnicy

800

VINDESINUM

C21

nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

801

VINDESINUM

C21.0

odbyt, nieokreślony

802

VINDESINUM

C21.1

kanał odbytu

803

VINDESINUM

C21.2

strefa kloakogenna

804

VINDESINUM

C21.8

zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu

805

VINDESINUM

C22

nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

806

VINDESINUM

C22.0

rak komórek wątroby

807

VINDESINUM

C22.1

rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

808

VINDESINUM

C22.2

wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)

809

VINDESINUM

C22.3

mięsak naczyniowy wątroby

810

VINDESINUM

C22.4

inne mięsaki wątroby

811

VINDESINUM

C22.7

inne nieokreślone raki wątroby

812

VINDESINUM

C22.9

wątroba, nieokreślona

813

VINDESINUM

C23

nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego

814

VINDESINUM

C24

nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych

815

VINDESINUM

C24.0

zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe

816

VINDESINUM

C24.1

brodawka większa dwunastnicy Vatera

817

VINDESINUM

C24.8

zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych

818

VINDESINUM

C24.9

drogi żółciowe, nieokreślone

819

VINDESINUM

C25

nowotwór złośliwy trzustki

820

VINDESINUM

C25.0

głowa trzustki

821

VINDESINUM

C25.1

trzon trzustki

822

VINDESINUM

C25.2

ogon trzustki

823

VINDESINUM

C25.3

przewód trzustkowy

824

VINDESINUM

C25.4

część wewnątrzwydzielnicza trzustki

825

VINDESINUM

C25.7

inna część trzustki

826

VINDESINUM

C25.8

zmiana przekraczająca granice trzustki

827

VINDESINUM

C25.9

trzustka, nieokreślona

828

VINDESINUM

C26

nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych

829

VINDESINUM

C26.0

przewód pokarmowy, część nieokreślona

830

VINDESINUM

C26.1

śledziona

831

VINDESINUM

C26.8

zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych

832

VINDESINUM

C26.9

część układu trawiennego niedokładnie określona

833

VINDESINUM

C30

nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego

834

VINDESINUM

C30.0

jama nosowa

835

VINDESINUM

C30.1

ucho środkowe

836

VINDESINUM

C31

nowotwór złośliwy zatok przynosowych

837

VINDESINUM

C31.0

zatoka szczękowa

838

VINDESINUM

C31.1

komórki sitowe

839

VINDESINUM

C31.2

zatoka czołowa

840

VINDESINUM

C31.3

zatoka klinowa

841

VINDESINUM

C31.8

zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych

842

VINDESINUM

C31.9

zatoka przynosowa, nieokreślona

843

VINDESINUM

C37

nowotwór złośliwy grasicy

844

VINDESINUM

C38

nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

845

VINDESINUM

C38.0

serce

846

VINDESINUM

C38.1

śródpiersie przednie

847

VINDESINUM

C38.2

śródpiersie tylne

848

VINDESINUM

C38.3

śródpiersie, część nieokreślona

849

VINDESINUM

C38.4

opłucna

850

VINDESINUM

C38.8

zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej

851

VINDESINUM

C39

nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

852

VINDESINUM

C39.0

górna część dróg oddechowych, część nieokreślona

853

VINDESINUM

C39.8

zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów wnętrza klatki piersiowej

854

VINDESINUM

C39.9

niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego

855

VINDESINUM

C40

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

856

VINDESINUM

C40.0

łopatka i kości długie kończyny górnej

857

VINDESINUM

C40.1

kości krótkie kończyny górnej

858

VINDESINUM

C40.2

kości długie kończyny dolnej

859

VINDESINUM

C40.3

kości krótkie kończyny dolnej

860

VINDESINUM

C40.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn

861

VINDESINUM

C40.9

kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone

862

VINDESINUM

C41

nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

863

VINDESINUM

C41.0

kości czaszki i twarzy

864

VINDESINUM

C41.1

żuchwa

865

VINDESINUM

C41.2

kości kręgosłupa

866

VINDESINUM

C41.3

kości żebra, mostka i obojczyka

867

VINDESINUM

C41.4

kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna

868

VINDESINUM

C41.8

zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej

869

VINDESINUM

C41.9

kości i chrząstki stawowe, nieokreślone

870

VINDESINUM

C43

czerniak złośliwy skóry

871

VINDESINUM

C43.0

czerniak złośliwy wargi

872

VINDESINUM

C43.1

czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka

873

VINDESINUM

C43.2

czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

874

VINDESINUM

C43.3

czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy

875

VINDESINUM

C43.4

czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi

876

VINDESINUM

C43.5

czerniak złośliwy tułowia

877

VINDESINUM

C43.6

czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem

878

VINDESINUM

C43.7

czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

879

VINDESINUM

C43.8

czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice

880

VINDESINUM

C43.9

czerniak złośliwy skóry, nieokreślony

881

VINDESINUM

C47

nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

882

VINDESINUM

C47.0

nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi

883

VINDESINUM

C47.1

nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

884

VINDESINUM

C47.2

nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem

885

VINDESINUM

C47.3

nerwy obwodowe klatki piersiowej

886

VINDESINUM

C47.4

nerwy obwodowe brzucha

887

VINDESINUM

C47.5

nerwy obwodowe miednicy

888

VINDESINUM

C47.6

nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone

889

VINDESINUM

C47.8

zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

890

VINDESINUM

C47.9

nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone

891

VINDESINUM

C48

nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

892

VINDESINUM

C48.0

przestrzeń zaotrzewnowa

893

VINDESINUM

C48.1

określona część otrzewnej

894

VINDESINUM

C48.2

otrzewna, nieokreślona

895

VINDESINUM

C48.8

zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

896

VINDESINUM

C49

nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

897

VINDESINUM

C49.0

tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi

898

VINDESINUM

C49.1

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem

899

VINDESINUM

C49.2

tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem

900

VINDESINUM

C49.3

tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej

901

VINDESINUM

C49.4

tkanka łączna i tkanka miękka brzucha

902

VINDESINUM

C49.5

tkanka łączna i tkanka miękka miednicy

903

VINDESINUM

C49.6

tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona

904

VINDESINUM

C49.8

zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej

905

VINDESINUM

C49.9

tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone

906

VINDESINUM

C51

nowotwór złośliwy sromu

907

VINDESINUM

C51.0

wargi sromowe większe

908

VINDESINUM

C51.1

wargi sromowe mniejsze

909

VINDESINUM

C51.2

łechtaczka

910

VINDESINUM

C51.8

zmiana przekraczająca granice sromu

911

VINDESINUM

C51.9

srom, nieokreślone

912

VINDESINUM

C52

nowotwór złośliwy pochwy

913

VINDESINUM

C53

nowotwór złośliwy szyjki macicy

914

VINDESINUM

C53.0

błona śluzowa szyjki macicy

915

VINDESINUM

C53.1

błona zewnętrzna szyjki macicy

916

VINDESINUM

C53.8

zmiana przekraczająca granice szyjki macicy

917

VINDESINUM

C53.9

szyjka macicy, nieokreślona

918

VINDESINUM

C54

nowotwór złośliwy trzonu macicy

919

VINDESINUM

C54.0

cieśń macicy

920

VINDESINUM

C54.1

błona śluzowa macicy

921

VINDESINUM

C54.2

mięśniówka macicy

922

VINDESINUM

C54.3

dno macicy

923

VINDESINUM

C54.8

zmiana przekraczająca granice trzonu macicy

924

VINDESINUM

C54.9

trzon macicy, nieokreślone

925

VINDESINUM

C55

nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

926

VINDESINUM

C56

nowotwór złośliwy jajnika

927

VINDESINUM

C57

nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

928

VINDESINUM

C57.0

trąbka Fallopia

929

VINDESINUM

C57.1

więzadło szerokie macicy

930

VINDESINUM

C57.2

więzadło obłe macicy

931

VINDESINUM

C57.3

przymacicza

932

VINDESINUM

C57.4

przydatki macicy, nieokreślone

933

VINDESINUM

C57.7

inne określone żeńskie narządy płciowe

934

VINDESINUM

C57.8

zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych

935

VINDESINUM

C57.9

żeńskie narządy płciowe, nieokreślone

936

VINDESINUM

C61

nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

937

VINDESINUM

C62

nowotwór złośliwy jądra

938