REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z 18 października 2022 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Strony 174 - 174 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10733 – CMA CGM / GEFCO)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 10 maja 2023 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie o anulowaniu konkursu otwartego EPSO/AST/154/22 – Asystenci (AST 3) w dziedzinach: 1. Zarządzanie finansami, 2. Rachunkowość i zasoby finansowe, 3. Zamówienia publiczne, 4. Projektowanie graficzne i tworzenie treści wizualnych, 5. Media społecznościowe i cyfrowe, 6. Webmaster

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Zawiadomienie Komisji na temat zaleceń w odniesieniu do zaktualizowanych sprawozdań za 2020 r. dotyczących art. 11 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11075 – EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 8 maja 2023 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 9 maja 2023 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Komunikat w sprawie dostępności obszarów będących przedmiotem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zawiadomienie o dostępności obszarów w Austrii do celów poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do zgłoszenia zamiaru koncentracji (Sprawa M.11055 – EQUITIX / CUBE / RIVER RIDGE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( Dz.U. C 133 z 17.4.2023 )

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-439/20 P i C-441/20 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Rada Unii Europejskiej (C-439/20 P), i Rada Unii Europejskiej/Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Komisja Europejska (C-441/20 P) [Odwołanie – Dumping – Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2146 w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE – Dopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Kryterium bezpośredniego oddziaływania – Artykuł 277 TFUE – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność – Interes prawny w zaskarżeniu aktów będących podstawą prawną zaskarżonego aktu – Rozporządzenie (UE) 2016/1036 – Artykuł 8 ust. 9 – Rozporządzenie (UE) 2016/1037 – Artykuł 13 ust. 9 – Skutki wycofania przez Komisję Europejską przyjęcia zobowiązania – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1238/2013 – Artykuł 3 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1239/2013 – Artykuł 2 – Utrata korzyści ze zwolnienia z ceł – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2146 – Artykuł 2 – Unieważnienie faktur w ramach zobowiązania – Wymagalność ceł z tytułu wszystkich odnośnych transakcji – Brak mocy wstecznej]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-517/20, OL (Przedłużenie włoskich koncesji): Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Ascoli Piceno – Włochy) – postępowanie karne przeciwko OL [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Gry losowe – Koncesje na działalność w zakresie przyjmowania zakładów – Przedłużenie już udzielonych koncesji – Uregulowanie statusu centrów transmisji danych prowadzących tę działalność bez koncesji i zezwoleń policji – Przedłużenie praw wynikających z tego uregulowania – Ograniczony okres]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-100/21, Mercedes Benz Group (Odpowiedzialność producentów pojazdów wyposażonych w urządzenia ograniczające skuteczność działania): Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg – Niemcy) – QB/Mercedes-Benz Group AG, dawniej Daimler AG [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Homologacja pojazdów silnikowych – Dyrektywa 2007/46/WE – Artykuł 18 ust. 1 – Artykuł 26 ust. 1 – Artykuł 46 – Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 – Artykuł 5 ust. 2 – Pojazdy silnikowe – Silnik wysokoprężny – Emisje zanieczyszczeń – Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR) – Redukcja emisji tlenków azotu (NOx) ograniczana przez „okno termiczne” – Urządzenie ograniczające skuteczność działania – Ochrona interesów indywidualnego nabywcy pojazdu wyposażonego w niezgodne z prawem urządzenie ograniczające skuteczność działania – Prawo do odszkodowania z tytułu odpowiedzialności deliktowej producenta tego pojazdu – Sposób obliczania odszkodowania – Zasada skuteczności – Artykuł 267 TFUE – Dopuszczalność – Wystąpienie do Trybunału przez sąd w składzie jednoosobowym]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-127/21 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 marca 2023 r. – American Airlines, Inc./Komisja Europejska, Delta Air Lines, Inc. [Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 – Koncentracje przedsiębiorstw – Rynek transportu lotniczego – Operacja uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem – Zobowiązania podjęte przez strony uczestniczące w koncentracji – Decyzja przyznająca prawa nabyte – Pojęcie „właściwego wykorzystania”]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-174/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Obowiązek podjęcia środków zapewniających wykonanie takiego wyroku – Zarzucane przez Komisję Europejską uchybienie temu obowiązkowi – Brak jasności wezwania do usunięcia uchybienia co do kwestii, czy w dniu odniesienia wyrok należało jeszcze wykonać – Zasada pewności prawa – Niedopuszczalność]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-339/21, Colt Technology Services i in.: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Colt Technology Services Sp i in./Ministero della Giustizia i in. [Odesłanie prejudycjalne – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Dyrektywa (UE) 2018/1972 – Artykuł 13 – Warunki, którymi może zostać obwarowane ogólne zezwolenie – Punkt 4 części A załącznika I – Umożliwienie prowadzenia legalnego przejęcia przez właściwe organy krajowe – Artykuł 3 – Cele ogólne – Uregulowanie krajowe w dziedzinie zwrotu kosztów związanych z czynnościami przejęcia zleconymi operatorom telekomunikacyjnym przez organy sądowe – Brak mechanizmu pełnego zwrotu – Zasady niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA