REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.102490

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.106782

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.103724

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.102006

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.105803

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.102761

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2022–2023Posiedzenia od 9 do 10 listopada 2022 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie e-sportów i gier wideo (2022/2027(INI))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie sprawiedliwości rasowej, niedyskryminacji i przeciwdziałania rasizmowi w UE (2022/2005(INI))

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów (11050/2022 – C9-0299/2022 – 2022/0200(NLE))

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów (11052/2022 – C9-0304/2022 – 2022/0201(NLE))

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia w sprawie zmiany list szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami w celu uwzględnienia załącznika 1 do deklaracji dotyczącej zakończenia negocjacji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących usług z dnia 2 grudnia 2021 r. (09982/2022 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0379Subsydia zagraniczne zakłócające rynek wewnętrznyRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))P9_TC1-COD(2021)0114Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0380Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwojuRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))P9_TC1-COD(2021)0104Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0381Finanse cyfrowe: akt o operacyjnej odporności cyfrowej (DORA)Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014 (COM(2020)0595 – C9-0304/2020 – 2020/0266(COD))P9_TC1-COD(2020)0266Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0382Finanse cyfrowe: zmiana dyrektywy o wymogach dotyczących operacyjnej odporności cyfrowejRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/43/WE, 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))P9_TC1-COD(2020)0268Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 oraz (UE) 2016/2341 w odniesieniu do operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0383Wspólny wysoki poziom cyberbezpieczeństwa na terytorium UniiRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))P9_TC1-COD(2020)0359Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 listopada 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))[Poprawka 1, chyba że wskazano inaczej]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Chorwacji (10624/2022 – C9-0222/2022 – 2022/0806(NLE))

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie propozycji mianowania przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0068/2022 – C9-0352/2022 – 2022/0905(NLE))

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0067/2022 – C9-0351/2022 – 2022/0904(NLE))

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Komunikat na podstawie art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 3, art. 20 i art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/914 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 4 maja 2023 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA