REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-351/21, Beobank: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du canton de Forest – Belgia) – ZG/Beobank SA [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego – Dyrektywa 2007/64/WE – Artykuł 47 ust. 1 lit. a) – Informacje dla płatnika po otrzymaniu zlecenia płatniczego – Artykuły 58, 60 i 61 – Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje – Ciążący na tym dostawcy obowiązek dokonania zwrotu na rzecz płatnika w przypadku nieautoryzowanych transakcji – Umowy ramowe – Ciążący na tym dostawcy obowiązek dostarczenia płatnikowi informacji dotyczących danego odbiorcy]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone od C-438/21 P do C-440/21 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 marca 2023 r. – Komisja Europejska/ Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Europejska Agencja Leków, Biogen Netherlands BV (C-438/21 P), Biogen Netherlands BV/Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Europejska Agencja Leków, Komisja Europejska (C-439/21 P), Europejska Agencja Leków/Pharmaceutical Works Polpharma S.A, Komisja Europejska, Biogen Netherlands BV (C-440/21 P) [Odwołanie – Zdrowie publiczne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 – Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wersji generycznej produktu leczniczego Tecfidera – Decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA) odmawiająca zatwierdzenia wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – Wcześniejsza decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że Tecfidera nie jest objęta tym samym ogólnym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu co Fumaderm – Uprzednio dopuszczone połączenie substancji leczniczych – Późniejsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu składnika połączenia substancji leczniczych – Ocena istnienia ogólnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-449/21, Towercast: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Paris – Francja) – Towercast/Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’économie [Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja – Kontrola koncentracji przedsiębiorstw – Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 – Artykuł 21 ust. 1 – Wyłączne zastosowanie tego rozporządzenia do transakcji wchodzących w zakres pojęcia „koncentracji” – Zakres – Koncentracja pozbawiona wymiaru wspólnotowego, której wielkość nie przekracza przewidzianych w prawie państwa członkowskiego progów, powyżej których przeprowadzenie kontroli ex ante jest obowiązkowe, i w przedmiocie której nie skierowano odesłania do Komisji Europejskiej – Kontrola takiej transakcji dokonywana przez organy ochrony konkurencji tego państwa członkowskiego w świetle art. 102 TFUE – Dopuszczalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-511/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Ana Calhau Correia de Paiva [Odwołanie – System językowy – Konkurs otwarty EPSO/AD/293/14 – Ogłoszenie o konkursie – Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursu do języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Zarzut niezgodności z prawem ogłoszenia o konkursie – Dopuszczalność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-522/21, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian): Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken – Niemcy) – MS / Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Ochrona odmian roślin – Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 – Odstępstwo przewidziane w art. 14 ust. 3 – Artykuł 94 ust. 2 – Naruszenie – Prawo do odszkodowania – Rozporządzenie (WE) nr 1768/95 – Artykuł 18 ust. 2 – Naprawienie szkody – Minimalna kwota ryczałtowa obliczona na podstawie czterokrotności opłaty licencyjnej – Kompetencja Komisji Europejskiej – Nieważność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-565/21, Caixabank (Prowizja za udzielenie kredytu): Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Caixabank SA/X [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuły 3, 4 i 5 – Umowy zawierane z konsumentami – Kredyty hipoteczne – Nieuczciwe warunki umowne – Warunek dotyczący prowizji za udzielenie kredytu – Żądanie stwierdzenia nieważności tego warunku i zwrotu kwoty zapłaconej z tego tytułu – Prosty i zrozumiały język, w jakim zostały wyrażone warunki – Istnienie szczególnego ustawodawstwa krajowego]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-696/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 marca 2023 r. – GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG/Komisja Europejska [Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Szósty i siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 – 2006 i 2007 – 2013) – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014 – 2020) – Koszty kwalifikowalne – Potrącenie wierzytelności – Żądanie zwrotu – Dopuszczalność skargi – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem Unii Europejskiej – Wymóg dotyczący jasności i precyzyjności]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-725/21, SOMEO: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Słowenia) – SOMEO S.A., dawniej PEARL STREAM S.A./Republika Slovenija [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Podpozycja 9401 90 80 – Części siedzeń samochodowych – Siatka do produkcji kieszeni w tylnej części siedzeń – Osłona wnętrza siedzeń]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-752/21, Otdel „Mitnichesko razsledvane i razuznavane”: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Haskovo – Bułgaria) – JP EOOD/Otdel „Mitnichesko razsledvane i razuznavane”/MRR/v TD „Mitnitsa Burgas” [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Unijny kodeks celny – Środki odwoławcze – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Decyzja ramowa 2005/212/WSiSW – Przemyt celny – Mienie należące do osoby trzeciej zajęte w ramach postępowania karnoadministracyjnego – Ustawodawstwo krajowe wykluczające tę osobę trzecią z kategorii osób uprawnionych do złożenia skargi na decyzję o nałożeniu kary administracyjnej nakazującej zajęcie]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-6/22, M.B. i in. (Skutki nieważności umowy): Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – Polska) – M.B., U.B., M.B./X S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Artykuły 6 i 7 – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umownego – Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej – Dalsze obowiązywanie umowy z pominięciem nieuczciwych warunków – Wola konsumenta, aby umowa została unieważniona – Stosowanie dyrektywy po unieważnieniu umowy – Uprawnienia i obowiązki sądu krajowego]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-9/22, An Bord Pleanála i in. (Obszar St Teresa’s Gardens): Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia) – NJ, OZ/An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2001/42/WE – Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne – Artykuł 2 lit. a) – Pojęcie „planów i programów” – Artykuł 3 ust. 2 lit. a) – Ocena oddziaływania na środowisko – Nieustawowy akt porządzony przez radę gminy i dewelopera – Dyrektywa 2011/92/WE – Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne – Artykuł 3 ust. 1 – Obowiązek właściwego określenia, opisania i oceny, dla każdego indywidualnego przypadku, bezpośrednich i pośrednich skutków, jakie wywiera dane przedsięwzięcie – Wiążące wytyczne ministerialne dotyczące wysokości budynków]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-42/22, Generali Seguros: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Generali Seguros SA, dawniej Global, Companhia de Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Zwolnienie z VAT – Artykuł 135 ust. 1 lit. a) – Zwolnienie transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – Artykuł 136 lit. a) – Zwolnienie dostaw towarów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności zwolnionej – Pojęcie „transakcji ubezpieczeniowych” – Odsprzedaż nabytych od osób ubezpieczonych wraków pojazdów samochodowych uszkodzonych w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi – Zasada neutralności podatkowej]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-50/22, Sogefinancement: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Paris – Francja) – Sogefinancement/RW, UV [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2008/48/WE – Umowy o kredyt konsumencki – Zakres stosowania – Prawo odstąpienia od umowy – Artykuł 14 ust. 7 – Przepisy krajowe ustanawiające okres, w którym wykonanie umowy nie może się rozpocząć – Krajowe przepisy proceduralne regulujące uwzględnienie z urzędu i karanie przez sąd krajowy naruszenia takich przepisów – Artykuł 23 – Skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-177/22, Wurth Automotive: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg – Austria) – JA/Wurth Automotive GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja w sprawach umów zawieranych przez konsumentów – Pojęcie „konsumenta” – Zachowanie osoby powołującej się na status konsumenta mogące wywołać u drugiej strony umowy wrażenie, że działa ona w celach zawodowych lub gospodarczych]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-239/22, État belge i Promo 54: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Belgia) – État belge, Promo 54/Promo 54, État belge [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 12 ust. 1 i 2 – Dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu przed pierwszym zasiedleniem – Brak przepisów prawa krajowego przewidujących szczegółowe zasady stosowania kryterium związanego z pierwszym zasiedleniem – Artykuł 135 ust. 1 lit. j) – Zwolnienia – Dostawa, po przebudowie, budynku, który był przedmiotem pierwszego zasiedlenia przed przebudową – Krajowa doktryna administracyjna zrównująca budynki, które zostały w znacznym stopniu przebudowane, z nowymi budynkami]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-358/22, Bolloré logistics: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Bolloré logistics SA/Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 – Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 195 – Artykuł 217 ust. 1 – Artykuł 221 ust. 1 – Wspólna taryfa celna – Obowiązki gwaranta dłużnika długu celnego – Zasady powiadamiania o długu celnym – Odpowiadające temu długowi należności celne, które nie zostały prawidłowo podane do wiadomości dłużnika – Wymagalność długu celnego od gwaranta solidarnego]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawy połączone od C-491/20 do C-496/20, C-506/20, C-509/20 i C-511/20, Sąd Najwyższy i in.: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sad Najwyższy – Polska) – W.Ż./A.S., Sąd Najwyższy (C-491/20), W.Ż./K.Z. (C-492/20), P.J./A.T., R.W., Sąd Najwyższy (C-493/20), K.M./T.P., Skarb Państwa – Sąd Najwyższy (C-494/20), T.M./T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z., A.S., Skarb Państwa – Sąd Najwyższy (C-495/20), M.F./T.P. (C-496/20), T.B./T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z., A.S., Skarb Państwa – Sąd Najwyższy (C-506/20), M.F./J.M. (C-509/20), B.S./T D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., Skarb Państwa – Sąd Najwyższy (C-511/20) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 267 TFUE – Niezbędność dokonania wykładni prawa Unii dla wydania wyroku przez sąd odsyłający – Brak – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-574/20, Finanzamt Österreich: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 13 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – XO / Finanzamt Österreich, poprzednio Finanzamt Waldviertel (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zabezpieczenie społeczne – Świadczenia rodzinne – Indeksacja powiązana z cenami – Odpowiedź na pytanie prejudycjalne, którą można jasno wyinterpretować z orzecznictwa – Brak związku między pytaniem prejudycjalnym a sporem w postępowaniu głównym – Pytanie oczywiście niedopuszczalne)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-379/21, TBI Bank: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – Postępowanie wszczęte przez TBI Bank [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Kredyt konsumencki – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 6 ust. 1 – Nieuczciwe warunki umowne – Odmowa wydania nakazu natychmiastowej zapłaty w wypadku roszczenia opartego na nieuczciwym warunku umownym – Skutki związane z nieuczciwym charakterem warunku umownego – Wskazówki sądu wyższej instancji nieuwzględniające wspomnianych skutków]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-729/21, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – W. Sp. z o. o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2006/112/WE – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Artykuł 19 – Pojęcie „przekazania całości lub części majątku” – Umowa sprzedaży dotycząca centrum handlowego – Przeniesienie przedsiębiorstwa – Częściowe przeniesienie składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-198/22 i C-199/22: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona – Hiszpania) – QJ i IP/Deutsche Bank AG [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 101 TFUE – Dyrektywa 2014/104/UE – Artykuł 10 – Zakres stosowania ratione temporis – Powództwa o odszkodowanie za naruszenia przepisów prawa konkurencji Unii Europejskiej – Termin przedawnienia – Naruszenie popełnione przed wejściem w życie dyrektywy – Ochrona konsumentów]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-289/22, A.T.S. 2003: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 9 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., w likwidacji/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 167, 168 i 178 – Prawo do odliczenia naliczonego VAT – Oszustwo – Dowód – Obowiązek staranności podatnika – Uwzględnienie naruszenia przepisów krajowych regulujących świadczenie rozpatrywanych usług]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-350/22, Eurobank Bulgaria: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 23 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelativen sad – Sofia – Bułgaria) – HO / „EUROBANK BULGARIA” AD [Wykreślenie sprawy]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C 493/22, ARMAPROCURE: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti – Rumunia) – Armaprocure SRL/Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace TECHNOLOGY SRL [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2009/81/WE – Artykuł 55 ust. 4 – Artykuł 57 ust. 2 – Interes prawny – Dostęp do procedur odwoławczych – Oferent wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia ostateczną decyzją instytucji zamawiającej – Przepisy krajowe pozbawiające takiego oferenta dostępu do środka odwoławczego – Brak interesu prawnego]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-530/22 , Dunaj-Finanse: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – Polska) – Dunaj-Finanse sp. z o.o./KG [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport kolejowy – Prawa i obowiązki pasażerów – Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 – Artykuł 3 pkt 8 – Umowa przewozu – Pojęcie – Pasażer bez biletu w momencie wsiadania do pociągu – Ochrona konsumentów]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA