REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019-2020) uzupełniającego »Horyzont 2020« - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” [COM(2017) 698 final - 2017/312 (NLE)]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT »W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT - czas na decyzje«”[COM(2017) 566 final],„Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do podatnika certyfikowanego”[COM(2017) 567 final - 2017/0248 (CNS)],„Wniosek dotyczący rozporządzenia wykonawczego Rady zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi”[COM(2017) 568 final - 2017/0249 (NLE)] oraz „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi”[COM(2017) 569 final - 2017/0251 (CNS)]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Dokończenie budowy unii bankowej«”[COM(2017) 592 final]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego”[COM(2017) 825 final - 2017/0334 (COD)],„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich”[COM(2017) 826 final - 2017/0336 (COD)]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich”[COM(2017) 677 final - 2017/0305 (NLE)]

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadania nowego impulsu partnerstwu Afryka-UE”[JOIN(2017) 17 final]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej”[COM(2017) 482 final - 2017/0220 (COD)]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Rumunia - Pomoc państwa SA.48394 (2018/C) (ex 2017/N) - Restrukturyzacja krajowej spółki uranu (Compania Nationala a Uraniului CNU) - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 4 lipca 2018 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu tymczasowego składowania wypalonego paliwa jądrowego w basenach zakładu THORP, znajdującego się w Sellafield w Zjednoczonym Królestwie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8882 - Kennedy Wilson/AXA/JV)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8923 - AMP Capital/Aena Internacional/Luton Airport)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8893 - Thyssen Alfa/Max Aicher Recycling/Noris Metallrecycling)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8943 - Intermediate Capital Group/Minimax Viking)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne Komisji na podstawie art. 49 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi - Informacja dotycząca daty rozpoczęcia stosowania art. 1-48 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8963 - Eurocar/Bonaldi)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.8674 - BASF/Solvay’s EP and P&I Business)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8946 - Lindsay Goldberg/Coveris Rigid) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA