REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8925 - RWA/ZG/HGD JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Dostosowanie zgodnie ze stopą inflacji minimalnych kwot określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8416 - The Priceline Group/Momondo Group Holdings)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wycofanie wniosków Komisji

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie opinii EIOD w sprawie manipulacji online i danych osobowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosków dotyczących dwóch rozporządzeń ustanawiających ramy interoperacyjności między wielkoskalowymi systemami informacyjnymi UE

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8891 - PUIG/BSH/Noustique) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8939 - Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Koniec zawieszenia biegu terminu przyjęcia aktów wykonawczych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Konkluzje Rady - Zdrowie żywienie dzieci: zdrowa przyszłość Europy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 lipca 2018 r. - Kursy walutowe euro

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia unijnej platformy bezpieczeństwa pasażerów w ruchu kolejowym

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8832 - Knauf/Armstrong)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8980 - Partners Group/Techem) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-574/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Varese - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Maurowi Scialdonemu [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Ochrona interesów finansowych Unii - Artykuł 4 ust. 3 TUE - Artykuł 325 ust. 1 TFUE - Dyrektywa 2006/112/WE - Konwencja PIF - Sankcje - Zasady równoważności i skuteczności - Niedokonanie w ustawowo wyznaczonych terminach zapłaty VAT wynikającego z rocznej deklaracji - Przepisy krajowe przewidujące karę pozbawienia wolności wyłącznie wtedy, gdy kwota niezapłaconego VAT przekracza określony próg penalizacji - Przepisy krajowe przewidujące niższy próg penalizacji za niedokonanie zapłaty podatku dochodowego pobieranego u źródła]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-82/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgia) - K.A. i in. / Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne - Kontrole graniczne, azyl i imigracja - Artykuł 20 TFUE - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 7 i 24 - Dyrektywa 2008/115/WE - Artykuły 5 i 11 - Obywatel państwa trzeciego podlegający zakazowi wjazdu - Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt do celów łączenia rodzin z obywatelem Unii Europejskiej, który nigdy nie skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się - Odrzucenie wniosku)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-331/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Niderlandy, Belgia) - K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) [Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Dyrektywa 2004/38/WE - Artykuł 27 ust. 2 akapit drugi - Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego - Wydalenie z terytorium państwa członkowskiego ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego - Zachowanie stanowiące rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla jednego z podstawowych interesów społecznych - Osoba, której wniosek o udzielenie azylu został oddalony ze względów, o których mowa w art. 1 sekcja F konwencji genewskiej lub w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2011/95/UE - Artykuł 28 ust. 1 - Artykuł 28 ust. 3 lit. a) - Ochrona przed wydaleniem - Zamieszkiwanie w przyjmującym państwie członkowskim przez poprzednie dziesięć lat - Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego - Pojęcie]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-376/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 maja 2018 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, EvropaĂŻki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE [Odwołanie - Zamówienia publiczne na usługi - Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych - Procedura kaskadowa - Artykuł 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Artykuł 76 i art. 84 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem - Zakaz orzekania ultra petita - Ważenie podkryteriów w ramach kryteriów udzielenia zamówienia - Oczywiste błędy w ocenie - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 - Artykuł 100 ust. 2 - Decyzja o odrzuceniu oferty - Brak uzasadnienia - Utrata szansy - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Żądanie odszkodowania]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-684/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2017 r. w sprawie T-83/16 Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba SpA / EUIPO, wniesione w dniu 6 grudnia 2017 r. przez Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-685/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2017 r. w sprawie T-84/16 Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba SpA / EUIPO, wniesione w dniu 6 grudnia 2017 r. przez Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA