REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie dla Salima Mustafy Muhammada Al-Mansura, Umara Mahmuda Irhayyima Al-Kubaysiego i Al-Kawthar Money Exchange, których nazwiska i nazwy zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/349

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 6 marca 2018 r. dotyczące planu wdrażania PESCO

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienie w sprawie publikacji wielkości produkcji mleka surowego, o której mowa w art. 149 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie rejestracji Fundacji na rzecz Europy Narodów i Wolności - Fondation pour une Europe des nations et des libertés

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8825 - Platinum Equity Group/Wyndham Vacation Rentals Europe) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8742 - IBM/Maersk/GTD JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8843 - Macquarie Group/TDC) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8710 - JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8802 - KKR/Unilever Baking Cooking and Spreads Business) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8763 - KKR/Tekfor) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - drugi suplement do 36. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-249/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret - Dania) - Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Pojazd samochodowy oddany w leasing podmiotowi mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie członkowskim przez spółkę leasingową z siedzibą w innym państwie członkowskim - Podatek od rejestracji obliczony proporcjonalnie do okresu używania pojazdu - Koniczność uzyskania zgody krajowych organów podatkowych przed dopuszczeniem do ruchu - Uzasadnienie - Zapobieganie obchodzeniu przepisów podatkowych oraz ich stosowaniu w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie - Ochrona kompetencji podatkowej państwa - Proporcjonalność)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-270/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca - Hiszpania) - Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal [Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2000/78/WE - Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy - Artykuł 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) - Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność - Przepisy krajowe zezwalające pod pewnymi warunkami na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem ze względu na powtarzające się, chociażby usprawiedliwione, nieobecności w pracy - Nieobecności pracownika wynikające z chorób związanych z jego niepełnosprawnością - Odmienne traktowanie ze względu na niepełnosprawność - Dyskryminacja pośrednia - Względy uzasadniające - Walka z absencją w pracy - Stosowność - Proporcjonalność]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-363/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 stycznia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Grecka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Pomoc państwa - Pomoc uznana za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Obowiązek odzyskania - Artykuł 108 ust. 2 akapit drugi TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Artykuł 14 ust. 3 - Ogłoszenie upadłości spółki będącej beneficjentem - Postępowanie upadłościowe - Wpisanie wierzytelności na listę wierzytelności - Zakończenie działalności - Zawieszenie postępowania upadłościowego w celu zbadania możliwości wznowienia działalności - Obowiązek informowania - Niewykonanie]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-463/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Stadion Amsterdam CV / Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 12 ust. 3 lit. a) akapit trzeci - Obniżona stawka VAT - Załącznik H, kategoria 7 - Jedno świadczenie złożone z dwóch odrębnych elementów - Selektywne stosowanie obniżonej stawki VAT do jednego z tych elementów - Wycieczka o nazwie „World of Ajax” - Zwiedzanie muzeum AFC Ajax]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-676/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud - Republika Czeska) - CORPORATE COMPANIES s.r.o.. / Ministerstvo financí ČR (Odesłanie prejudycjalne - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - Dyrektywa 2005/60/WE - Zakres stosowania - Artykuł 2 ust. 1 pkt 3 lit. c) i art. 3 pkt 7 lit. a) - Przedmiot działalności spółki polegający na sprzedaży spółek handlowych wpisanych do rejestru handlowego i utworzonych wyłącznie w celu sprzedaży - Sprzedaż przez zbycie udziału w uprzednio utworzonej spółce)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-45/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d‘État - Francja) - Frédéric Jahin / Ministre de lÉconomie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé [Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ kapitału - Artykuły 63 i 65 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 11 - Daniny publiczne uiszczane od dochodów z kapitału uczestniczące w finansowaniu zabezpieczenia społecznego w państwie członkowskim - Zwolnienie dla obywateli Unii Europejskiej ubezpieczonych w systemie zabezpieczenia społecznego innego państwa członkowskiego - Osoby fizyczne ubezpieczone w systemie zabezpieczenia społecznego państwa trzeciego - Odmienne traktowanie - Ograniczenie - Względy uzasadniające]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA