REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Zjednoczonego Królestwa na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo programu konwergencji na 2018 r.

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-356/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 lipca 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuły 11 i 12 oraz art. 76 ust. 6 - Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 - Artykuł 5 - Delegowanie pracownika - Objęcie systemem zabezpieczenia społecznego - Zwalczanie oszustw - Zaświadczenie A1 - Odmowa uznania przez państwo członkowskie wykonywania działalności zawodowej w przypadku oszustwa lub nadużycia]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-540/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) - „Spika” UAB, „Senoji Baltija” AB, „Stekutis” UAB, „Prekybos namai Aistra” UAB / Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ĹŤkio ministerijos [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rybołówstwa - Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 - Artykuł 16 ust. 6 oraz art. 17 - Przydział uprawnień do połowów - Ustawodawstwo krajowe przewidujące metodę opartą na obiektywnych i przejrzystych kryteriach - Nierówne warunki konkurencji między podmiotami danego sektora - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 16 i 20 - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Równość traktowania - Proporcjonalność]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-629/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Verwaltungsgerichtshof - Austria) - w postępowaniu wszczętym przez CX (Odesłanie prejudycjalne - Międzynarodowy przewóz drogowy - Układ ustanawiający stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją - Artykuł 9 - Protokół dodatkowy - Artykuły 41 i 42 - Swoboda świadczenia usług - Klauzula „standstill” - Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE - Turcja - Artykuły 5 i 7 - Swoboda przepływu towarów - Przepisy krajowe ograniczające prawo trudniących się przewozem towarów przedsiębiorców z siedzibą w Turcji do swobodnego przemieszczania się ich pojazdów na terytorium danego państwa członkowskiego - Obowiązek uzyskania zezwolenia w granicach kontyngentu ustalonego na podstawie umowy dwustronnej zawartej między państwem członkowskim a Turcją albo zezwolenia wydanego na konkretny przewóz wiążący się z nadrzędnym interesem publicznym)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-14/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - VAR, Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) / Iveco Orecchia SpA (Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Artykuł 34 - Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów - Specyfikacje techniczne - Produkty równoważne - Możliwość przedstawienia dowodu równoważności po udzieleniu zamówienia)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-15/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus - Finlandia) - Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. / Rajavartiolaitos (Odesłanie prejudycjalne - Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay - Artykuł 220 ust. 6 - Uprawnienie państwa nadbrzeżnego do zapewnienia wykonania przepisów - Właściwość Trybunału do dokonywania wykładni przepisów prawa międzynarodowego - Dyrektywa 2005/35/WE - Zanieczyszczenie pochodzące ze statków - Artykuł 7 ust. 2 - Konwencja Marpol 73/78 - Zrzut oleju z obcego statku przepływającego przez wyłączną strefę ekonomiczną - Okoliczności, w których państwo nadbrzeżne może wszcząć postępowanie przeciwko obcemu statkowi - Wolność żeglugi - Ochrona środowiska morskiego - Poważne szkody lub zagrożenie poważnymi szkodami dla wybrzeża, związanych z nim interesów lub jakichkolwiek zasobów morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej - Niepodważalne dowody)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-25/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) - postępowanie wszczęte przez Tietosuojavaltuutettu (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych - Dyrektywa 95/46/WE - Zakres stosowania wspomnianej dyrektywy - Artykuł 3 - Gromadzenie danych osobowych przez członków wspólnoty religijnej w ramach ich działalności kaznodziejskiej realizowanej poprzez odwiedzanie kolejnych gospodarstw domowych - Artykuł 2 lit. c) - Pojęcie „zbioru danych” - Artykuł 2 lit. d) - Pojęcie „administratora danych” - Artykuł 10 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-60/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) - Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA / Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuł 1 ust. 1 - Przejęcie przedsiębiorstwa - Artykuł 3 ust. 1 - Ochrona praw pracowniczych - Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę następujące na podstawie postanowień układu zbiorowego - Układ zbiorowy wykluczający obowiązek odpowiedzialności solidarnej zbywającego i przejmującego przedsiębiorstwo za zobowiązania, również te związane z wynagrodzeniem, wynikające z umów o pracę zawartych przed przejęciem tego przedsiębiorstwa)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-88/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus - Finlandia) - Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal Load Services (International) Limited (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Jurysdykcja - Artykuł 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie - Właściwość sądu miejsca wykonania zobowiązania - Miejsce świadczenia usług - Umowa przewozu towarów pomiędzy dwoma państwami członkowskimi - Trasa złożona z kilku etapów i przebyta różnymi środkami transportu)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-89/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London - Zjednoczone Królestwo) - Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Artykuł 21 TFUE - Prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii - Dyrektywa 2004/38 WE - Artykuł 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) - Partner, z którym obywatel Unii pozostaje w stałym, należycie poświadczonym związku - Powrót do państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii - Wniosek o zezwolenie na pobyt - Szczegółowa analiza osobistej sytuacji wnioskodawcy - Artykuły 15 i 31 - Skuteczna ochrona sądowa - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 47)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-154/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - SIA „E LATS” / Valsts ieņēmumu dienests (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 311 ust. 1 pkt 1 - Szczególne przepisy dotyczące towarów używanych - Pojęcie „towarów używanych” - Towary zawierające metale szlachetne lub kamienie szlachetne odsprzedawane przez kupca - Przetwarzanie tych towarów po sprzedaży - Pozyskiwanie metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych - Pojęcie „metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych”)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-192/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - COBRA SpA / Ministero dello Sviluppo Economico (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 1999/5/WE - Wzajemne uznawanie zgodności urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych - Istnienie zharmonizowanych norm - Konieczność zwrócenia się przez producenta do jednostki notyfikowanej - Oznakowanie numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-397/17 i C-398/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgia) - Profit Europe NV / Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Podpozycje 7307 11 10, 7307 19 10 i 7307 19 90 - Łączniki rur i przewodów rurowych odlewane z żeliwa sferoidalnego]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-726/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 23 października 2017 r. w sprawie T-441/16, Tetra Pharm (1997) / EUIPO, wniesione w dniu 22 grudnia 2017 r. przez Tetra Pharm (1997) Ltd

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-320/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 14 marca 2018 r. w sprawie T-651/16, Crocs / EUIPO, wniesione w dniu 14 maja 2018 r. przez Crocs, Inc.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-420/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof s Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 26 czerwca 2018 r. - IO / Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-438/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 4 lipca 2018 r. - Galeria Parque Nascente-ExploraçĂŁo de Espaços Comerciais SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-451/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Győri Ítélőtábla (Węgry) w dniu 10 lipca 2018 r. - Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS N.V.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-372/18: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2018 r. - Colombani / ESDZ

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-376/18: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2018 r. - Front Polisario / Rada

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-407/18: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. - WP / EUIPO

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-408/18: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2018 r. - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-419/18: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2018 r. - Crédit agricole i Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Komisja

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-428/18: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2018 r. - McDreams Hotel / EUIPO - McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA