REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie Komisji – Synergie między programem „Horyzont Europa a programami EFRR

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: — 2,00 % na dzień 1 listopada 2022 r. — Kursy walutowe euro

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 31 października 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 2 listopada 2022 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie poz1 wrzesien 2022woleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 wrzesien 2022 do 30 wrzesien 2022 (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-420/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko HN [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 47 i 48 – Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Artykuł 6 – Dyrektywa (UE) 2016/343 – Wzmocnienie niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym – Artykuł 8 – Prawo do obecności na rozprawie – Decyzja nakazująca powrót opatrzona zakazem wjazdu przez okres pięciu lat – Przesłanki przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność osoby zainteresowanej – Obowiązek obecności na rozprawie przewidziany w prawie krajowym]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-669/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Veridos GmbH/Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2009/81/WE – Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Artykuły 38 i 49 – Obowiązek zbadania, czy oferta nie jest rażąco niska – Przewidziane w ustawodawstwie krajowym kryterium oceny rażąco niskiej oferty – Brak możliwości zastosowania – Wymóg przedstawienia co najmniej trzech ofert – Kryterium oparte na wymogu, by oferta była o ponad 20 % korzystniejsza od średniej wartości ofert złożonych przez innych oferentów – Kontrola sądowa]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-675/20 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r. – Colin Brown/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Służba publiczna – Załącznik VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) i b) – Urzędnik Unii będący obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa miejsca zatrudnienia w okresie dziesięciu lat przed wstąpieniem do służby – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Uzyskanie przez tego urzędnika Unii obywatelstwa państwa miejsca zatrudnienia – Odebranie prawa do wypłaty dodatku zagranicznego – Skarga o stwierdzenie nieważności]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-705/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Income Tax Tribunal of Gibraltar (Zjednoczone Królestwo) – Fossil (Gibraltar) Limited/Commissioner of Income Tax [Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – System pomocy państwa wdrożony przez rząd Gibraltaru w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych – Decyzja (UE) 2019/700 – Nieopodatkowywanie dochodów z tytułu odsetek biernych i z opłat licencyjnych – Decyzja Komisji Europejskiej uznająca system pomocy za wprowadzony bezprawnie i niezgodny z rynkiem wewnętrznym – Obowiązek odzyskania – Zakres – Przepis krajowy, który nie był przedmiotem prowadzonego przez Komisję dochodzenia dotyczącego spornej pomocy państwa – Zaliczenie podatku uiszczonego za granicą w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-4/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Fédération des entreprises de la beauté/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Produkty kosmetyczne – Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 – Artykuł 27 – Klauzula ochronna – Artykuł 27 ust. 1 – Zakres stosowania – Tymczasowe krajowe środki ochronne – Środek o charakterze ogólnym – Zastosowanie do kategorii produktów kosmetycznych zawierających tę samą substancję – Środek o charakterze indywidualnym – Zastosowanie do zidentyfikowanego produktu kosmetycznego – Krajowy środek tymczasowy zobowiązujący do umieszczenia pewnych informacji na etykietach kategorii produktów niespłukiwanych zawierających fenoksyetanol]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-18/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Uniqa Versicherungen AG/VU [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty – Rozporządzenie nr 1896/2006 – Artykuł 16 ust. 2 – Trzydziestodniowy termin na wniesienie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty – Artykuł 20 – Ponowne badanie – Artykuł 26 – Stosowanie prawa krajowego w odniesieniu do zagadnień proceduralnych, które nie są wyraźnie uregulowane w rzeczonym rozporządzeniu – Pandemia COVID-19 – Przepisy krajowe przewidujące przerwanie na kilka tygodni biegu terminów proceduralnych w sprawach cywilnych]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-22/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – SRS, AA/Minister for Justice and Equality [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Artykuł 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) – Pojęcie „innego członka rodziny będącego członkiem gospodarstwa domowego obywatela Unii posiadającego pierwotne prawo pobytu” – Kryteria oceny]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-45/21: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ustavno sodišče Republike Slovenije – Słowenia) – Banka Slovenije [Odesłanie prejudycjalne – Europejski System Banków Centralnych – Krajowy bank centralny – Dyrektywa 2001/24/WE – Reorganizacja i likwidacja instytucji kredytowych – Odszkodowanie za szkody wynikające z przyjęcia środków reorganizacyjnych – Artykuł 123 TFUE oraz art. 21.1 Protokołu nr 4 sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego – Zakaz monetyzacji długu państw członkowskich strefy euro – Artykuł 130 TFUE oraz art. 7 owego protokołu – Niezależność – Ujawnienie informacji poufnych]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-58/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien – Austria) – FK [Odesłanie prejudycjalne – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 13 – Ustalenie ustawodawstwa mającego zastosowanie – Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony – Załącznik II – Artykuł 1 ust. 2 – Osoba wykonująca zawód adwokata, której centrum interesów osobistych i gospodarczych mieści się w Szwajcarii i która wykonuje ten zawód również w dwóch innych państwach członkowskich – Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury – Uregulowanie krajowe nakładające na zainteresowanego obowiązek zrzeczenia się prawa do wykonywania tego zawodu na terytorium danego państwa członkowskiego i za granicą]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-227/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – UAB „HA.EN.”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Prawo do odliczenia naliczonego VAT – Sprzedaż nieruchomości między podatnikami – Sprzedający objęty postępowaniem upadłościowym – Praktyka krajowa polegająca na odmówieniu nabywcy prawa do odliczenia ze względu na to, że wiedział on lub powinien był wiedzieć o trudnościach sprzedającego w zapłaceniu należnego VAT – Oszustwo i nadużycie prawa – Przesłanki]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-326/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 15 września 2022 r. – PNB Banka AS/Europejski Bank Centralny [Odwołanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Postępowanie upadłościowe – Odmowa uwzględnienia przez Europejski Bank Centralny (EBC) wniosku zarządu instytucji kredytowej o wydanie zarządcy sądowemu tej instytucji polecenia udzielenia umocowanemu przez ten zarząd adwokatowi dostępu do pomieszczeń, informacji, personelu oraz zasobów owej instytucji – Właściwość organu wydającego akt – Artykuł 263 TFUE – Akt mogący być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności – Niedopuszczalność]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA