REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2022/C 286/11

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji nazwy produktu sektora winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2022/C 286/12

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 286/14

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 286/13

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 26 lipca 2022 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10742 – HARTREE / CATL / CFC / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia 02/2022 (przedstawiona na mocy art. 322 ust. 1 TFUE) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (2022/0125(COD)) 2022/C 285/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10835 – ALLIANZ / DALMORE / AMBER / TIDEWAY) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10795 – TA ASSOCIATES / VISTA / iCIMS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10823 – CLEARLAKE / TA ASSOCIATES / EPHESOFT) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 285/08

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 lipca 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-353/20: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi – Belgia) – Skeyes/Ryanair DAC [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 – Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 – Instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego – Decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej – Wykonywanie prerogatyw władzy publicznej – Użytkownik przestrzeni powietrznej – Przewoźnicy lotniczy – Prawo do wniesienia skargi na decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej – Artykuł 58 TFUE – Swoboda przepływu usług w dziedzinie transportu – Artykuły 16 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Wolność prowadzenia działalności gospodarczej – Prawo do skutecznego środka prawnego]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-587/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Ligebehandlingsnævnet, działająca na rzecz A/HK/Danmark, HK/Privat [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) i d) – Zakres stosowania – Stanowisko przewodniczącego organizacji pracowników – Statut tej organizacji przewidujący w przypadku stanowiska przewodniczącego bierne prawo wyborcze jedynie dla tych członków, którzy w dniu wyborów nie ukończyli 60. roku życia lub 61. roku życia]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-589/20: Wyrok Trybunału (trzecie izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg – Austria) – JR/Austrian Airlines AG [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Konwencja montrealska – Artykuł 17 ust. 1 – Odpowiedzialność przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera – Pojęcie „wypadku”, który spowodował śmierć lub uszkodzenia ciała – Uszkodzenie ciała doznane w trakcie wysiadania – Artykuł 20 – Zwolnienie przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności – Pojęcie „niedbalstwa lub innego bezprawnego działania lub zaniechania powodującego poniesioną przez poszkodowanego pasażera szkodę lub przyczyniające się do jej powstania” – Upadek pasażera, który nie skorzystał z poręczy mobilnych schodów pasażerskich]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-617/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Niemcy) – postępowanie wszczęte przez T.N., N.N. [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Przepisy dotyczące prawa spadkowego – Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 – Artykuły 13 i 28 – Ważność oświadczenia o odrzuceniu spadku – Spadkobierca mający miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu mającego jurysdykcję do orzekania w danej sprawie spadkowej – Oświadczenie złożone przed sądem państwa członkowskiego miejsca zwykłego pobytu tego spadkobiercy]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-43/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – FCC Česká republika, s.r.o./Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Artykuł 3 ust. 9 – Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich zmniejszanie – Procedura zmiany pozwolenia – Udział zainteresowanej społeczności – Pojęcie „istotnej zmiany” instalacji – Wydłużenie okresu eksploatacji składowiska]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-112/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden -Niderlandy) – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Artykuł 6 ust. 2 – Ograniczenie skutków znaku towarowego – Brak możliwości zakazania przez właściciela znaku towarowego osobie trzeciej używania w obrocie handlowym wcześniejszego prawa o zasięgu lokalnym – Warunki – Pojęcie „wcześniejszego prawa” – Nazwa handlowa – Właściciel późniejszego znaku towarowego, któremu przysługuje jeszcze starsze prawo – Znaczenie]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-122/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 87/357/EWG – Artykuł 1 ust. 2 – Zakres stosowania – Produkty nieżywnościowe, które mogą zostać pomylone ze środkami spożywczymi – Pojęcie – Ryzyko uduszenia, zatrucia, przebicia lub niedrożności przewodu pokarmowego – Domniemanie niebezpiecznego charakteru – Brak – Dowód]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-196/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Ilfov – Rumunia) – SR/EW [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych – Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 – Artykuł 5 – Tłumaczenie dokumentu – Pokrycie przez wnioskodawcę kosztów tłumaczenia – Pojęcie „wnioskodawcy” – Doręczenie, z inicjatywy sądu rozpoznającego sprawę, dokumentów sądowych interwenientom w postępowaniu]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-299/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. – EM/Parlament Europejski [Odwołanie – Służba publiczna – Parlament Europejski – Członek personelu tymczasowego pracujący dla grupy politycznej – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 7 – Przeniesienie – Artykuł 12 i art. 12 a ust. 3 – Pojęcie „mobbingu” – Nieprzydzielenie zadań – Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – Wniosek o udzielenie wsparcia – Szkoda – Zadośćuczynienie]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-28/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 12 stycznia 2022 r. – TL, WE przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA