REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

P9_TA(2020)0125Pomoc makrofinansowa na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19(COM(2020)0163 – C9-0119/2020 – 2020/0065(COD))P9_TC1-COD(2020)0065Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w kontekście pandemii COVID-19

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0126Tymczasowe środki dotyczące wykonywania przewozów lotniczych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w związku z pandemią COVID-19(COM(2020)0178 – C9-0124/2020 – 2020/0069(COD))P9_TC1-COD(2020)0069Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w związku z pandemią COVID-19

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

P9_TA(2020)0127Tymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu(COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))P9_TC1-COD(2020)0068Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0128Opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))P9_TC1-COD(2020)0067Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie(UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

P9_TA(2020)0129Czwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/797 i dyrektywę (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (COM(2020)0179 – C9-0125/2020 – 2020/0071(COD))P9_TC1-COD(2020)0071Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającej dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10388 — Gamut/BCI/PS Parent) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 322/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10425 — BCP Dornoch Parent/DexKo) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 322/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzeniazmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorzewinorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 322/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 sierpnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10295 — Orange Polska/APG/FiberCo JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 321/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10311 — Enel X/VWFL/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 321/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10216 — DFDS/HSF Logistics Group) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 321/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 321/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 9 sierpnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-682/18 i C-683/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2021 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) i Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18) [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Oferowanie platformy do udostępniania filmów lub platformy do przechowywania i udostępniania plików oraz zarządzanie tymi platformami – Odpowiedzialność operatora za naruszenia praw własności intelektualnej dokonywane przez użytkowników jego platformy – Dyrektywa 2001/29/WE – Artykuł 3 i art. 8 ust. 3 – Pojęcie „publicznego udostępniania” – Dyrektywa 2000/31/WE – Artykuły 14 i 15 – Przesłanki korzystania ze zwolnienia od odpowiedzialności – Brak wiadomości o konkretnych naruszeniach – Zawiadomienie o takich naruszeniach jako warunek uzyskania nakazu sądowego]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-439/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa – Łotwa) – Postępowanie wszczęte przez B [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuły 5, 6 i 10 – Ustawodawstwo krajowe przewidujące publiczny dostęp do danych osobowych dotyczących punktów karnych za wykroczenia drogowe – Legalność – Pojęcie „danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa” – Ujawnienie w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach – Prawo publicznego dostępu do dokumentów urzędowych – Wolność informacji – Pogodzenie z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych – Ponowne wykorzystywanie danych – Artykuł 267 TFUE – Skutki w czasie orzeczenia prejudycjalnego – Przysługująca sądowi konstytucyjnemu państwa członkowskiego możliwość utrzymania w mocy skutków prawnych ustawodawstwa krajowego niezgodnego z prawem Unii – Zasady pierwszeństwa prawa Unii i pewności prawa]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-550/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 14 de Madrid – Hiszpania) – EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z zawierania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony – Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze budowlanym zwane „fijos de obra” – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających odnowienie takich umów – Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcie przedsiębiorstwa – Artykuł 3 ust. 1 – Ochrona praw pracowniczych – Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę mające zastosowanie na podstawie postanowień układu zbiorowego – Układ zbiorowy ograniczający prawa i obowiązki przejętych pracowników do praw i obowiązków wynikających z ostatniej umowy zawartej z przedsiębiorstwem występującym z zamówienia publicznego]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-559/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 czerwca 2021 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 258 TFUE – Chroniony obszar przyrodniczy Doñana (Hiszpania) – Dyrektywa 2000/60/WE – Ramy polityki wodnej Unii Europejskiej – Artykuł 4 ust. 1 lit. b) ppkt (i), art. 5, art. 11 ust. 1, art. 11 ust. 3 lit. a), c) i e) i art. 11 ust. 4 – Pogorszenie się stanu części wód podziemnych – Brak dalszej charakterystyki części wód podziemnych, które określono jako zagrożone pogorszeniem się stanu – Odpowiednie środki podstawowe i dodatkowe – Dyrektywa 92/43/EWG – Artykuł 6 ust. 2 – Pogorszenie się stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-719/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo obywateli Unii i członków ich rodziny do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Artykuł 15 – Zakończenie czasowego pobytu obywatela Unii na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – Decyzja o wydaleniu z terytorium – Fizyczny wyjazd tego obywatela Unii z tego terytorium – Skutki w czasie tej decyzji o wydaleniu – Artykuł 6 – Możliwość skorzystania przez wspomnianego obywatela Unii z nowego prawa pobytu po jego powrocie na to terytorium]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-872/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2021 r. – Boliwariańska Republika Wenezueli / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Wenezueli – Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez państwo trzecie – Dopuszczalność – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Przesłanka, zgodnie z którą środek będący przedmiotem skargi musi dotyczyć skarżącego bezpośrednio – Pojęcie „osoby prawnej” – Interes prawny – Akt o charakterze regulacyjnym niewymagający przyjęcia środków wykonawczych]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-12/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Niemcy) – DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Transport kolejowy – Międzynarodowe kolejowe korytarze towarowe – Rozporządzenie (UE) nr 913/2010 – Artykuł 13 ust. 1 – Utworzenie punktu kompleksowej obsługi dla każdego korytarza towarowego – Artykuł 14 – Charakter ogólnych ram przewidzianych do celów alokacji zdolności przepustowej infrastruktury w korytarzu towarowym ustanowionych przez radę wykonawczą – Artykuł 20 – Organy regulacyjne – Dyrektywa 2012/34/UE – Artykuł 27 – Procedura składania wniosków o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury – Rola zarządców infrastruktury – Artykuły 56 i 57 – Funkcje organu regulacyjnego i współpraca między organami regulacyjnymi]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-167/20 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 czerwca 2021 r. – WD / Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) [Odwołanie – Służba Publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Decyzja o braku zmiany zaszeregowania – Brak sprawozdań z oceny – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-920/19: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 18 maja 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Gry losowe – Dualny system organizacji rynku – Monopol w zakresie loterii i kasyn – Uprzednie zezwolenie na eksploatację automatów do gier losowych – Praktyki reklamowe posiadacza monopolisty – Kryteria oceny – Orzecznictwo konstytucyjne, w którym stwierdzono zgodność uregulowania krajowego z prawem Unii]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-88/20: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 20 maja 2021 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal correctionnel de Bordeaux – Francja) – postępowanie karne przeciwko ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawa podstawowe – Zasada ne bis in idem – Kumulacja sankcji administracyjnych i karnych w przypadku identycznych okoliczności faktycznych – Telemarketing – Wprowadzająca w błąd praktyka handlowa – Niewystarczające uzasadnienie odesłania prejudycjalnego – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA