REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EOG–EFTA na podstawie art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) w drugiej połowie 2020 r. 2021/C 324/09 Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów Do wiadomości Wspólnego Komitetu EOG

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EOG–EFTA w drugim półroczu 2020 r. 2021/C 324/10 Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów Do wiadomości Wspólnego Komitetu EOG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Wyrok Trybunału z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie E-2/20 Rząd Norwegii, reprezentowany przez organ odwoławczy ds. imigracyjnych (Utlendingsnemnda – UNE) przeciwko L (Dyrektywa 2004/38/WE – Swoboda przemieszczania się i pobytu – Wydalenie – Ochrona przed wydaleniem – Rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie – Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego – Nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania – Wnioski o uchylenie decyzji o nakazie opuszczenia miejsca zamieszkania –Istotna zmiana – Zasada konieczności – Zasada proporcjonalności – Prawa podstawowe – Prawo do życia rodzinnego) 2021/C 324/11

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie E-8/20 Postępowanie karne przeciwko N (Swobodne korzystanie z usług– Swoboda przepływu pracowników – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Wypłata świadczeń socjalnych w innym państwie EFTA – Świadczenie z tytułu choroby – Pobyt – Ograniczenie podstawowej swobody – Uzasadnienie) 2021/C 324/12

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzeniazmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorzewinorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 324/13

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 11 sierpnia 2021 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2020–2021Posiedzenia od 13 do 16 maja 2020 r. Teksty przyjęte w dniu 14 maja 2020 r. dotyczące absolutoriów z wykonania budżetu za rok 2018 zostały opublikowane w Dz.U. L 417 z 11.12.2020 .Posiedzenie w dniu 27 maja 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF (2020/2051(INL))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D065067/03 – 2020/2535(RSP))

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej (2020/2631(RSP))

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (15301/2/2019 – C9-0107/2020 – 2018/0169(COD))

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry (06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. (12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0066Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))P9_TC1-COD(2019)0107Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 maja 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… upoważniającej Niemcy do zmiany porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0067Międzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))P9_TC1-COD(2019)0108Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 maja 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie tymczasowych środków dotyczących walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE) (07648/2020 – C9-0133/2020 – 2020/0073(APP))

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2021 (2019/2214(BUD))

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA