REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9419 - PSP/Welltower/SRG/Senior Housing Property) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-24/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst/Republik Österreich (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek - Dyrektywa 2000/78/WE - Wyłączenie doświadczenia zawodowego zdobytego przed ukończeniem 18. roku życia - Nowy system wynagradzania i awansów - Utrzymanie odmiennego traktowania - Swobodny przepływ pracowników - Artykuł 45 TFUE - Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 - Artykuł 7 ust. 1 - Uregulowanie krajowe przewidujące częściowe uwzględnienie wcześniejszych okresów zatrudnienia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-396/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht - Austria) - Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek - Dyrektywa 2000/78/WE - Wyłączenie doświadczenia zawodowego zdobytego przed ukończeniem 18. roku życia - Nowy system wynagradzania i awansów - Utrzymanie odmiennego traktowania - Prawo do skutecznego środka prawnego - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Uzasadnienia)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-431/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias - Grecja) - Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil/Dikigorikos Syllogos Athinon (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 98/5/WE - Dostęp do zawodu prawnika - Mnich, który uzyskał kwalifikacje zawodowe prawnika w państwie członkowskim innym niż przyjmujące państwo członkowskie - Artykuł 3 ust. 2 - Warunek rejestracji we właściwych organach przyjmującego państwa członkowskiego - Zaświadczenie o rejestracji we właściwych organach państwa członkowskiego pochodzenia - Odmowa dokonania rejestracji - Przepisy dotyczące wykonywania zawodu i zasady deontologii - Niekompatybilność statusu mnicha z wykonywaniem zawodu prawnika)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-450/17 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. - Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska (Odwołanie - Polityka gospodarcza i pieniężna - Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 - Artykuł 6 ust. 4 - Rozporządzenie (UE) nr 468/2014 - Artykuł 70 ust. 1 - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Zadania powierzone Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) - Jednolity mechanizm nadzorczy - Wykonywanie tych zadań przez właściwe organy krajowe - „Mniej istotna” instytucja kredytowa - „Szczególne okoliczności” uzasadniające uznanie instytucji kredytowej za „mniej istotną”)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-494/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Appello di Trento - Włochy) - Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ  e della Ricerca - MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Umowy zawierane z pracodawcą z sektora publicznego - Sankcje za nadużywanie umów o pracę na czas określony - Przekształcenie stosunku pracy w stosunek pracy na czas nieokreślony - Ograniczenie mocy wstecznej przekształcenia - Brak rekompensaty finansowej)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-566/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - Polska) - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 168 lit. a) - Odliczenie podatku naliczonego - Zasada neutralności VAT - Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego - Towary i usługi nabyte w celu realizacji transakcji podlegających opodatkowaniu VAT i transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT - Brak kryteriów podziału w przepisach krajowych - Zasada legalizmu podatkowego)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-567/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Staatssecretaris van Financiën/L.W. Geelen (Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 9 ust. 2 lit. c) i e) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 52 lit. a) - Artykuł 56 ust. 1 lit. k) - Świadczenie usług - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu - Miejsce opodatkowania - Interaktywne sesje o charakterze erotycznym z transmisją na żywo przez Internet - Działalność rozrywkowa - Pojęcie - Miejsce, w którym usługa jest faktycznie świadczona)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-580/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus - Estonia) - Mittetulundusühing Järvelaev/PĂľllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 - Stosowanie ratione temporis - Artykuł 72 - Czas trwania operacji związanych z inwestycjami - Istotna modyfikacja współfinansowanej operacji inwestycyjnej - Obiekt zakupiony przy pomocy operacji inwestycyjnej współfinansowanej przez EFRROW i wynajęty przez beneficjenta wsparcia osobie trzeciej - Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej - Rozporządzenie (WE) nr 1306/2013 - Artykuły 54 i 56 - Obowiązek państw członkowskich przeprowadzania procedury odzyskiwania nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań - Pojęcie „nieprawidłowości” - Wszczęcie procedury odzyskiwania należności)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-631/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - SF/Inspecteur van de Belastingdienst (Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 11 ust. 3 lit. e) - Obywatel państwa członkowskiego pracujący na pokładzie statku pod banderą państwa trzeciego - Pracodawca mający siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania pracownika - Ustalenie ustawodawstwa mającego zastosowanie)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-712/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale di Lombardia - Włochy) - EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Transakcje fikcyjne - Brak możliwości odliczenia podatku - Obowiązek wystawcy faktury zapłaty wyszczególnionego na fakturze VAT - Grzywna w wysokości równej nienależnie odliczonej kwocie VAT - Zgodność z zasadami neutralności VAT i proporcjonalności)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-25/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okrazhen sad - Blagoevgrad - Bułgaria) - Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 7 pkt 1 lit. a) - Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy - Pojęcie „spraw dotyczących umowy” - Uchwała zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli nieruchomości - Ciążące na współwłaścicielach zobowiązanie do wnoszenia określonych w rzeczonej uchwale corocznych składek na poczet budżetu wspólnoty mieszkaniowej - Powództwo zmierzające do wyegzekwowania tego zobowiązania - Prawo właściwe dla zobowiązań umownych - Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 - Artykuł 4 ust. 1 lit. b) i c) - Pojęcia „umowy o świadczenie usług” i „umowy, której przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości” - Uchwała zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli nieruchomości dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-53/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob) (Odesłanie prejudycjalne - Rynki instrumentów finansowych - Dyrektywa 2004/39/WE - Artykuły 8, 23, 50 i 51 - Zakres stosowania - Doradca finansowy uprawniony do oferowania usług poza lokalami przedsiębiorstwa - Pracownik występujący jako oskarżony w postępowaniu karnym - Ustawodawstwo krajowe przewidujące możliwość czasowego zakazania prowadzenia działalności - Swobody podstawowe - Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym - Brak możliwości zastosowania)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-127/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud - Czechy) - A-PACK CZ s.r.o./Odvolací finanční ředitelství (Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 90 i 273 - Całkowite lub częściowe niewywiązanie się z płatności przez dłużnika kwoty należnej podatnikowi z tytułu transakcji podlegającej VAT - Podstawa opodatkowania - Obniżenie - Zasada neutralności podatkowej i zasada proporcjonalności)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-161/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Hiszpania) - Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Odesłanie prejudycjalne - Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego - Dyrektywa 79/7/EWG - Artykuł 4 - Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć - Dyskryminacja pośrednia - Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - Obliczanie wysokości emerytury)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-194/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Słowenia) - Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Przejęcie przedsiębiorstw - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuł 1 ust. 1 - Zakres stosowania - Kryteria oceny przejęcia - Przejęcie klientów - Przeniesienie wszystkich usług finansowych banku, z wyłączeniem personelu, do spółki pośrednictwa giełdowego)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-230/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalny złożony przez Landesverwaltungsgericht Tirol - Austria) - PI/Landespolizeidirektion Tirol (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 49 TFUE - Artykuł 15 ust. 2 i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług - Ograniczenie - Decyzja o niezwłocznym zamknięciu zakładu handlowego - Brak uzasadnienia - Nadrzędne względy interesu ogólnego - Zapobieganie popełnianiu przestępstw względem osób uprawiających prostytucję - Ochrona zdrowia publicznego - Proporcjonalny charakter ograniczenia swobody przedsiębiorczości - Artykuły 47 i 48 karty praw podstawowych - Skuteczność kontroli sądowej - Prawo do obrony - Ogólna zasada prawa do dobrej administracji)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-243/18 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. - Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej/Yosu Galocha (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Konkurs - Wyrok stwierdzający nieważność - Zakres stwierdzenia nieważności - Wyważenie wchodzących w grę interesów - Stwierdzenie nieważności list rezerwy kadrowej - Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatrudnienia laureatów znajdujących się na tych listach)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-253/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego i tramwajowego transportu pasażerskiego - Warunki - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 12 - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 28)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-305/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - Verdi Ambiente e SocietĂ  (VAS) - Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri i in. (Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2008/98/WE - Odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów - Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami zapewniającego samowystarczalność krajową - Tworzenie spalarni lub zwiększanie wydajności istniejących instalacji - Kwalifikacja spalarni jako „strategicznych obiektów infrastruktury i instalacji o istotnym znaczeniu krajowym” - Poszanowanie zasady „hierarchii postępowania z odpadami” - Dyrektywa 2001/42/WE - Konieczność przeprowadzenia „oceny wpływu na środowisko”)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-486/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - RE/Praxair MRC SAS (Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 96/34/WE - Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego - Klauzula 2 pkt 6 - Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przebywający na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze - Zwolnienie - Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłek wypłacany w związku z urlopem na przekwalifikowanie - Zasady obliczania - Artykuł 157 TFUE - Równe wynagradzanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej - Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze, z którego korzystają głównie pracownicy płci żeńskiej - Dyskryminacja pośrednia - Obiektywne przyczyny niezwiązane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć - Brak)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-780/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 października 2018 r. w sprawie T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO - A. Salgado Nespereira, wniesione w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Cuervo y Sobrinos 1882, S.L.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA