| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
pko pko pko
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK PKOTFI > PPK – wypłata transferowa

PPK – wypłata transferowa

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych przewiduje kilka rodzajów wypłat środków zgromadzonych przez uczestnika na swoim koncie. Jedna z możliwości to wypłata transferowa. Czym jest i jak jej dokonać?

Wypłata oszczędności z konta w PPK

Celem wprowadzenia PPK jest oszczędzanie środków pieniężnych na rachunku imiennym uczestnika programu. Planowana wypłata oszczędności powinna nastąpić po ukończeniu przez uprawnionego 60 roku życia. Przewidziano, że wcześniej można wypłacić pieniądze w celu pokrycia wkładu własnego w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego (tylko dla osób przed 45 rokiem życia) lub w razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka bądź dziecka. Kolejnym sposobem wypłaty zgromadzonych na koncie w PPK środków jest wypłata transferowa.

Wypłata transferowa

Wypłatą transferową jest przekazanie środków z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK (np. przypadek kilku miejsc zatrudnienia pracownika - kilka rachunków w PPK dla jednej osoby), IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK, IKE osoby uprawnionej, PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, PPE osoby uprawnionej, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK (po osiągnięciu przez niego 60 roku życia), rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (po osiągnięciu przez niego 60 roku życia), rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, a także do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie (możliwość wykupienia z oferty ubezpieczeniowej świadczenia dożywotniego lub okresowego).

Wypłata transferowa - dyspozycja

Osoba, która chce dokonać wypłaty transferowej swoich środków, musi złożyć w tym celu dyspozycję (polecenie wykonania wypłaty złożone instytucji finansowej) oraz przedstawić odpowiednio dowód potwierdzający uczestnictwo w innym PPK, IKE lub PPE, zawarcie umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60 roku życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK (po osiągnięciu przez niego 60. roku życia) i na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w SKOK (po osiągnięciu przez niego 60. roku życia) można dokonać tylko wówczas, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w następujący sposób: jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków i ratalna wypłata pozostałych 75%.

Dyspozycję wypłaty transferowej należy przedłożyć bezpośrednio instytucji finansowej. Wydaje się, że można to uczynić także za pośrednictwem pracodawcy. Jednak taka możliwość powinna zostać uregulowana w umowie o zarządzanie PPK i umowie o prowadzenie PPK. Warto zaznaczyć, że wyłączenie dopuszczalności złożenia wniosku bezpośrednio do instytucji finansowej w postanowieniach umów o zarządzanie i prowadzenie PPK jest niedozwolone.

Informacja o uczestniku PPK

Przed dokonaniem wypłaty instytucja finansowa sporządza w formie elektronicznej informację o danym uczestniku PPK. Dokument zawiera takie dane jak indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK, dane identyfikujące uczestnika PPK czy wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do którego dokonywana jest wypłata transferowa. Informacje te instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz której wypłaca się środki, a także podmiotowi, do którego wpłata jest dokonywana.

Wypłatę przeprowadza się w terminie maksymalnym 14 dni od dnia złożenia dyspozycji.

Wypłata transferowa a dalsze oszczędzanie w programie

Wypłata transferowa nie zamyka drogi do dalszego oszczędzania w ramach programu. Należy pamiętać, iż rachunek w PPK jest imienny, przypisany konkretnej osobie. Nie zostaje zlikwidowany. Oszczędzanie w ramach tego rachunku jest kontynuowane. W przypadku złożenia rezygnacji z uczestnictwa w PPK, co 4 lata wpłaty na to konto będą wznawiane.

Wypłata transferowa a dopłata roczna

Dokonanie wypłaty transferowej po spełnieniu warunków do uzyskania dopłaty rocznej nie odbiera prawa do jej otrzymania, nawet jeśli miałaby trafić na rachunek uczestnika PPK już po dokonaniu transferu.

Wypłata transferowa w przypadku śmierci uczestnika PPK

Jeśli osoba, która zmarła, pozostawała w związku małżeńskim, po jej śmierci dochodzi do wypłaty transferowej połowy zgromadzonych na rachunku zmarłego środków. Trafiają one na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W tym celu na małżonku zmarłego ciąży obowiązek przedstawienia instytucji finansowej prowadzącej PPK:

- odpisu aktu zgonu,

- odpisu aktu małżeństwa oraz

- pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a zmarłym oraz

- dokumentów potwierdzających sposób uregulowania tych stosunków (przypadek braku wspólności ustawowej między małżonkami).

Do wypłaty transferowej dochodzi w terminie do 3 miesięcy od przedstawienia instytucji finansowej powyższych dokumentów.

Jeśli małżonek zmarłego uczestnika PPK wyrazi taką wolę, oszczędności, które mu przysługują mogą zostać wypłacone w formie pieniężnej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wniosku o wypłatę transferową, a także wniosku o zwrot zgromadzonych środków w formie pieniężnej instytucja finansowa nie ponosi odpowiedzialności. Niedopełnieniem obowiązku będzie przekroczenie terminu 3 miesięcy, przedstawienie nieprawidłowych lub niekompletnych dokumentów.

Śmierć uczestnika PPK powoduje przejście połowy oszczędności z jego konta PPK w formie wypłaty transferowej na rachunek pozostającego przy życiu małżonka. A co z resztą środków? Trafiają w ręce osoby uprawnionej bądź osób uprawnionych, które uczestnik PPK wskazuje instytucji finansowej. W zależności od osób uprawnionych wypłata środków może nastąpić w formie transferu do PPK, IKE lub PPE tych osób lub zwracane są w formie pieniężnej.

Co ciekawe, uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną także małżonka. Po jego śmierci całość oszczędności z konta PPK należeć się będzie małżonkowi (połowa z wypłaty transferowej i połowa jako należność osoby uprawnionej).

W sytuacji braku wskazania osób uprawnionych przez uczestnika PPK za jego życia całość zgromadzonych środków podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

PPK – wypłata transferowa/fot. Shutterstock
PPK – wypłata transferowa/fot. Shutterstock

NAJNOWSZE PORADY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA