Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście umowy o zarządzanie PPK

Janusz Ryfka
Menadżer ds. PPK w PFR TFI
Szacowanie wartości zamówienia w kontekście umowy o zarządzanie PPK/Fot. Shutterstock
Szacowanie wartości zamówienia w kontekście umowy o zarządzanie PPK/Fot. Shutterstock
shutterstock
Jak oszacować wartość zamówienia w kontekście zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Jaka będzie szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas oznaczony, a jaka dla umów zawieranych na czas nieoznaczony? Niewątpliwie kluczowa jest tu interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych uściślająca sposób szacowania wartości zamówienia w związku zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Ustawa o PPK objęła miedzy innymi podmioty sektora finansów publicznych. W przypadku tych podmiotów istotne jest, w jaki sposób należy podejść do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Zgodnie nowelizacją Ustawy o PPK, od 1 stycznia 2021 roku, do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się nowego prawa zamówień publicznych pod warunkiem, że wartość zamówienia w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK będzie mniejsza niż progi określone zgodnie z nową ustawą prawo zamówień publicznych (p.z.p) obowiązującej również od 1 stycznia 2021 roku.

Niewątpliwie kluczowa jest tu interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych uściślająca sposób szacowania wartości zamówienia w związku zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Generalnie koncepcja szacowania wartości zamówienia zakłada, że wartością zamówienia jest wynagrodzenie instytucji finansowej za zarządzanie środkami pochodzącymi z wpłat do PPK ulokowanych w funduszu zdefiniowanej daty przez określony czas. Powyższe podejście wynika z interpretacji art. 35 ust. 4 pkt 1 nowego p.z.p., tzn. jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p. podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość tych zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze. W przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na okres dłuższy niż 12 miesięcy szacunkową wartość zamówienia będzie stanowić wartość wynagrodzenia instytucji finansowej obliczona jako iloczyn tak ustalonej podstawy oszacowania oraz czasu realizacji usługi.

Instytucja finansowa pobiera wynagrodzenie od aktywów funduszu zdefiniowanej daty, na które to aktywa składają się wszystkie rodzaje wpłat do PPK (wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy, wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa). Podstawą ustalenia wartości zamówienia będzie wynagrodzenie instytucji finansowej za pierwsze 12 miesięcy od zawarcia umów o prowadzenie PPK, przy czym wynagrodzenie to należy obliczyć od aktywów, na które składają się prognozowane wpłaty do PPK podmiotu zatrudniającego, uczestników PPK zgłoszonych przez ten podmiot zatrudniający oraz wpłat powitalnych oraz dopłat rocznych dla uczestników z tego podmiotu zatrudniającego.

W przypadku szacowania wartości zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy, obejmujących swym zakresem usługi, których łączna cena nie może być określona, zastosowanie znajdą regulacje wskazane w treści art. 35 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy p. z. p. Zgodnie z tym przepisem podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48. W taki właśnie sposób należy szacować wartość zamówienia dla umów o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony. Jednakże w sytuacji zawierania umowy o zarządzanie na czas oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy cena może być określona w związku z powyższym - w takim przypadku znajduje zastosowanie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p.

Ustawa o PPK wskazuje, że wynagrodzenie stałe instytucji finansowej może wynieść maksymalnie 0,5 proc. rocznie od wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty. Dodatkowo instytucja finansowa może pobrać 0,1 proc. rocznie od wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty jako wynagrodzenie za wypracowany wynik finansowy (wynagrodzenie zmienne). Jednak może być ono naliczone i pobrane wyłącznie, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: osiągnięta przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz za dany rok stopa zwrotu będzie dodatnia i wyższa od stopy referencyjnej, a stopa zwrotu na ostatni dzień wyceny w danym roku będzie nie mniejsza niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. Biorąc pod uwagę powyższe warunki, maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie środkami uczestników PPK może wynieść 0,6% wartości aktywów netto rocznie. W praktyce jednak będzie to mniej, gdyż prawie wszystkie instytucje finansowe pobierają wynagrodzenie stałe niższe niż 0,5% rocznie.

Posiadając informacje o zakładanej liczbie pracowników zgłaszanych do PPK oraz o prognozowanych wpłatach do PPK w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od zawarcia umów o prowadzenie PPK, można skalkulować podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Reasumując, w poszczególnych przypadkach wartość zamówienia w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, może zostać oszacowana w następujący sposób:

 1. jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony, w tym również dłuższy niż 48 miesięcy, to wówczas wartość zamówienia szacowana jest jako wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres dotyczący 12 miesięcy pomnożona przez okres (liczbę lat), na który miałby zostać zawarta umowa,
 2. jeżeli umowa ma być zawarta na czas nieoznaczony, to wówczas wartość zamówienia szacowana jest jako średniomiesięczna wartość wynagrodzenia instytucji w okresie dotyczącym pierwszych 12 miesięcy, pomnożona przez 48, przy czym średniomiesięczna wartość zamówienia to jest wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres dotyczący pierwszego roku podzielona przez 12 (czyli liczbę miesięcy w roku).

Obliczenia krok po kroku

 • Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas oznaczony

Oszacujmy, jaka będzie wartość zamówienia w sytuacji, gdy podmiot z administracji samorządowej (instytucja zamawiająca poniżej szczebla centralnego) zatrudniający 2400 osób będzie chciał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na okres 3 lat.

Załóżmy, że średnie miesięczne wynagrodzenie (w rozumieniu ustawy o PPK) pracownika w tym podmiocie wynosi 3500 zł. Pamiętając o tym, że miesięczna wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, a wpłata pracodawcy 1,5% wynagrodzenia, obliczymy, że wartość wpłaty na rachunek PPK jednego pracownika wyniesie 122,5 zł (3500 zł x (2% + 1,5%)). Zatem suma miesięcznych wpłat na rachunki wszystkich zatrudnionych przez tego pracodawcę wyniesie 294 000 zł (122,5 zł x 2400). Łączna roczna wartość wpłat do PPK dokonywanych przez pracownika oraz pracodawcę wyniesie 3 528 000 zł (294 000 zł x 12).

Oprócz wpłat pracownika i pracodawcy musimy uwzględnić również dopłaty od państwa. Całkowita wartość wpłat powitalnych dla wszystkich uczestników PPK wyniesie 250 zł x 2400 = 600 000 zł. Jeżeli chodzi o dopłaty roczne, to w obliczeniach uwzględniamy dopłatę roczną za pierwszy rok uczestnictwa w PPK. Zatem całkowita wartość dopłat rocznych na rachunki PPK po 1 roku wyniesie 240 zł x 2400 = 576 000 zł.

Jeśli zsumujemy wpłaty od pracownika, pracodawcy i państwa dotyczące pierwszego roku, otrzymamy łącznie 4 704 000 zł (3 528 000 zł + 600 000 zł + 576 000 zł). Aby obliczyć wartość wynagrodzenia dla instytucji finansowej, należy uwzględnić, że wartość zgromadzonych środków zmienia się w czasie i systematycznie rośnie poprzez dokonywanie wpłat. Dlatego wynagrodzenie instytucji finansowej należy naliczyć od średniej wartości środków w czasie tych pierwszych 12 miesięcy, którą można wyznaczyć jako średnią arytmetyczną sumy wszystkich wpłat dokonywanych na rachunki PPK. W tym przypadku wyniesie ona 4 704 000 zł / 2 = 2 352 000 zł i od takiej kwoty należy obliczyć wartość wynagrodzenia, które zostanie pobrane przez instytucję finansową. Jak wspomniałem wcześniej, roczna stawka wynagrodzenia dla instytucji zarządzającej PPK nie może przekroczyć 0,6% rocznie od wartości aktywów netto. Wynagrodzenie instytucji finansowej od środków wpłaconych do PPK za okres pierwszych 12 miesięcy wyniesie zatem maksymalnie 14 112 zł (0,6% x 2 352 000zł). Tak obliczona kwota, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p. jest podstawą ustalenia wartości zamówień na czas zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Ponieważ umowa będzie zawarta na czas określony wynoszący 3 lata, kwotę będącą podstawą ustalenia wartości wynagrodzenia mnożymy przez czas, na jaki będzie zawarta umowa o zarządzanie PPK i otrzymujemy kwotę 42 336 zł (14 112 zł x 3).

Przy aktualnie obowiązującym kursie euro dla zamówień publicznych na poziomie 4,2693 otrzymamy kwotę 9 916,38 euro, czyli mniej niż wartość progu unijnego, która w tym przypadku wynosi 214 000 euro.

 • Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony

Dla porównania przyjrzyjmy się jeszcze innemu przykładowi, a mianowicie instytucji administracji centralnej, w której średnie wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 5250 zł, a zatrudnienie wynosi 650 osób. Postępując analogicznie jak w pierwszym przykładzie, obliczymy, że wartość wszystkich wpłat do PPK dotyczących pierwszych 12 miesięcy wyniesie 1 751 750 zł. Średnia wartość środków w tym okresie wyniesie 875 875,00 zł. Wynagrodzenie instytucji finansowej w tym okresie będzie wynosiło 5 255,25 zł. Ponieważ w tym przypadku umowa będzie zawierana na czas nieoznaczony, to kwotę będącą podstawą do oszacowania wartości zmówienia należy obliczyć jako średniomiesięczną wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres pierwszych 12 miesięcy i wyniesie ona 437,94 zł (5 255,25 zł / 12). Ostatecznie w celu oszacowania wartości zamówienia należy pomnożyć kwotę będącą podstawą oszacowania zamówienia przez 48. Zatem szacowana wartość zamówienia dla umowy zawieranej na czas nieokreślony w powyższym przypadku wyniesie 21 021,00 zł. Uwzględniając aktualnie obowiązujący kurs euro dla zamówień publicznych na poziomie 4,2693 otrzymamy kwotę 4 923,76 euro, czyli mniej niż wartość progu unijnego, wynoszącej 139 000 euro.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady zawierają szereg założeń i uproszczeń, w szczególności liczby pracowników zgłaszanych do PPK (w obliczeniach uwzględniono wszystkich pracowników). Dodatkowo w obliczeniach nie uwzględniona została zakładana stopa zwrotu ze środków wpłacanych do PPK (przyjęto 0%), jak również wpłaty dodatkowe. Tym niemniej w celu zobrazowania sposobu szacowania wartości zamówienia powyższe przykłady mogą być pomocne do przeprowadzenia własnych wyliczeń.

Na podstawie powyższych przykładów i przy przyjęciu opisanego sposobu rozumienia szacunkowej wartości zamówienia wydaje się, że większość pracodawców sektora finansów publicznych nie będzie musiała wdrażać PPK w trybie przetargowym. Niemniej warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia jak najwcześniej. To pozwoli pracodawcom zapoznać się z mechanizmem szacowania wartości zamówienia oraz dobrze przygotować się do całego procesu uruchomienia PPK. W PFR TFI organizujemy webinary, podczas których wyjaśniamy szczegółowo cały proces wdrożenia PPK w jednostkach publicznych.

Polecamy serwis: PPK

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółdzielnia mieszkaniowa
  Spółdzielnia mieszkaniowa to organizacja posiadająca osobowość prawną. Jej celem jest prowadzenie działalności polegającej na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na rzecz zrzeszonych mieszkańców. Może posiadać nieograniczoną liczbę członków.
  Biedronka otwarta w niedzielę? Zapowiedź wzmożonych kontroli
  O przeprowadzenie przez Państwową Inspekcję Pracy wzmożonych kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i w święta zwróciła się do głównej inspektor pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To już kolejne pismo MRiPS w tej sprawie.
  Sejm: Głosowanie nad wetem Senatu do Kodeksu karnego przełożone
  Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w piątek podczas głosowań w Sejmie, że podjęła decyzję o zdjęciu z porządku obrad rozpatrzenia weta Senatu do nowelizacji Kodeksu karnego.
  Koniec z opłatą za czas oczekiwania na wpis hipoteki do KW
  Sejm uchwalił ustawę, przyjmując część poprawek Senatu, mocą której banki będą zobowiązane do zwrotu opłat naliczanych w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny.
  Nowelizacja o bezpieczeństwie gazowym uchwalona przez Sejm
  Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie gazowym m.in przedłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.
  Dodatek do ogrzewania drewnem, olejem opałowym, LPG nie został uwzględniony w ustawie o dodatku węglowym. Ale będą inne dopłaty na nie
  Sejm zdecydował, że 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Dla domostw z innymi źródłami ciepła zostaną przygotowane odrębne świadczenia pieniężne.
  Czy banki utrudniają skorzystanie z wakacji kredytowych?
  W wyniku działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele banków zmieniło niekorzystne dla konsumentów praktyki, np. umożliwia złożenie wniosków o zawieszenie rat na dowolny, ustawowy okres.
  Jakie zmiany w karcie wędkarskiej?
  Karta wędkarska ma ulec likwidacji – to jedna ze zmian nad, którymi pracuje Departament Rybactwa Wód Polskich i Ministerstwo Infrastruktury.
  Rzeczkowska: skorzystanie z wakacji kredytowych nie wpłynie na zdolność kredytową
  - Bardzo nas cieszy, że kolejne banki oraz BIK potwierdzają, że skorzystanie z wakacji kredytowych nie wiąże się z automatycznymi kłopotami z uzyskaniem innego kredytu – powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Trwają prace nad ustawą o działalności lombardów
  Celem prac nad ustawą tzw. lombardową jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów oraz zwiększenie ochrony dla klientów.
  To nie koniec koronawirusa w Polsce - kolejna fala na przłomie listopada i grudnia
  Kolejna fala koronawirusa grozi Polsce na przełomie listopada i grudnia - ocenił podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia.
  Ochrona sygnalistów - przepisy karne
  Celem wymuszenia prawidłowego stosowania tzw. ustawy o sygnalistach twórca projektu zdecydował się na wprowadzenie przepisów karnych. Jakich?
  Whistleblowing w Polsce. Kiedy ustawa o sygnalistach?
  Komisja Europejska wzywa Polskę do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wyjaśnienia braku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Czy spowoduje to znaczne przyspieszenie prac nad ustawą? Co to oznacza dla przedsiębiorców?
  Wakacje kredytowe – czy frankowicze mają szansę na wsparcie?
  Kto i na jakich zasadach może skorzystać z pomocy kredytowej? Jakie możliwości obecnie mają frankowicze?
  Przestępczość środowiskowa - nowe przepisy
  Zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku jest celem ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej. Nowa ustawa trafi do podpisu prezydenta.
  14. emerytura na stałe?
  Czy 14.emerytura zostanie wprowadzona na stałe? O pracach nad nową ustawą poinformowała minister Marlena Maląg.
  Senat zaproponował poprawki do ustawy o dodatku węglowym
  Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy o dodatku węglowym, rozszerzając zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł. Senat zaproponował też wykreślenie wszystkich przepisów dotyczących banków i Prawa bankowego.
  W tym roku na urlop wyjedzie 59% Polaków [BADANIE]
  W tym roku na wakacje pojechało lub pojedzie około 59% Polaków — to mniej niż przed wybuchem pandemii. Około 63% osób, które zadeklarowały wyjazd na urlop, spędzi go w Polsce, prawie 23% — w innym kraju Europy, a ponad 8% — zarówno w Polsce, jak i innym państwie europejskim. Szczyt sezonu przypadnie na sierpień — podróż w tym okresie zadeklarowało prawie 48% wczasowiczów.
  Upadłość pracodawcy - jak nie stracić wynagrodzenia?
  Co się dzieje z pracownikiem po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę? Prawnicy to wyjaśniają krok po kroku.
  ePUAP
  ePUAP to rządowa platforma internetowa do kontaktu z urzędami. Umożliwia dokonanie wielu czynności bez konieczności osobistej obecności.
  Pułapki Portalu Rejestrów Sądowych
  Podsumowując rok funkcjonowania obowiązku składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, możemy śmiało potwierdzić, że postępowanie rejestrowe stało się prostsze i bardziej intuicyjne, jednak jak pokazuje praktyka – nie jest rozwiązaniem idealnym.
  Każda kradzież benzyny jako kradzież zuchwała
  Przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe nie muszą się obawiać planowanego wzrostu progu kradzieży, bo zabór paliwa ma być – wedle wczorajszych deklaracji przedstawicieli prokuratury – kwalifikowany przez śledczych jako kradzież szczególnie zuchwała. A ta zawsze jest przestępstwem.
  Oświadczenie majątkowe a ochrona danych osobowych bliskich - wyrok TSUE
  Publikowanie w internecie oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, które obejmują dane osób im bliskich, zbytnio ingeruje w prywatność – uznał TSUE.
  Profil zaufany
  Profil zaufany jest środkiem elektronicznej identyfikacji. Umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest tożsamy z podpisem elektronicznym.
  Rejestr nie tylko ciąż
  Przebieg ciąży, przyjęte szczepienia, alergie, wyniki badań laboratoryjnych, a także wypisane i zrealizowane recepty – to tylko niektóre z danych medycznych, które będą dostępne dla lekarzy w całej Unii. A leczenie wykonane za granicą będzie widoczne dla polskich medyków – za zgodą pacjenta albo w sytuacji ratowania życia