Kategorie

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście umowy o zarządzanie PPK

Janusz Ryfka
Menadżer ds. PPK w PFR TFI
Szacowanie wartości zamówienia w kontekście umowy o zarządzanie PPK/Fot. Shutterstock
shutterstock
Jak oszacować wartość zamówienia w kontekście zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Jaka będzie szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas oznaczony, a jaka dla umów zawieranych na czas nieoznaczony? Niewątpliwie kluczowa jest tu interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych uściślająca sposób szacowania wartości zamówienia w związku zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Szacowanie wartości zamówienia w kontekście zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Ustawa o PPK objęła miedzy innymi podmioty sektora finansów publicznych. W przypadku tych podmiotów istotne jest, w jaki sposób należy podejść do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Zgodnie nowelizacją Ustawy o PPK, od 1 stycznia 2021 roku, do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się nowego prawa zamówień publicznych pod warunkiem, że wartość zamówienia w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK będzie mniejsza niż progi określone zgodnie z nową ustawą prawo zamówień publicznych (p.z.p) obowiązującej również od 1 stycznia 2021 roku.

Niewątpliwie kluczowa jest tu interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych uściślająca sposób szacowania wartości zamówienia w związku zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Reklama

Generalnie koncepcja szacowania wartości zamówienia zakłada, że wartością zamówienia jest wynagrodzenie instytucji finansowej za zarządzanie środkami pochodzącymi z wpłat do PPK ulokowanych w funduszu zdefiniowanej daty przez określony czas. Powyższe podejście wynika z interpretacji art. 35 ust. 4 pkt 1 nowego p.z.p., tzn. jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p. podstawą ustalenia wartości zamówień na usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość tych zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze. W przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na okres dłuższy niż 12 miesięcy szacunkową wartość zamówienia będzie stanowić wartość wynagrodzenia instytucji finansowej obliczona jako iloczyn tak ustalonej podstawy oszacowania oraz czasu realizacji usługi.

Reklama

Instytucja finansowa pobiera wynagrodzenie od aktywów funduszu zdefiniowanej daty, na które to aktywa składają się wszystkie rodzaje wpłat do PPK (wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy, wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa). Podstawą ustalenia wartości zamówienia będzie wynagrodzenie instytucji finansowej za pierwsze 12 miesięcy od zawarcia umów o prowadzenie PPK, przy czym wynagrodzenie to należy obliczyć od aktywów, na które składają się prognozowane wpłaty do PPK podmiotu zatrudniającego, uczestników PPK zgłoszonych przez ten podmiot zatrudniający oraz wpłat powitalnych oraz dopłat rocznych dla uczestników z tego podmiotu zatrudniającego.

W przypadku szacowania wartości zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy, obejmujących swym zakresem usługi, których łączna cena nie może być określona, zastosowanie znajdą regulacje wskazane w treści art. 35 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy p. z. p. Zgodnie z tym przepisem podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48. W taki właśnie sposób należy szacować wartość zamówienia dla umów o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony. Jednakże w sytuacji zawierania umowy o zarządzanie na czas oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy cena może być określona w związku z powyższym - w takim przypadku znajduje zastosowanie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p.

Ustawa o PPK wskazuje, że wynagrodzenie stałe instytucji finansowej może wynieść maksymalnie 0,5 proc. rocznie od wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty. Dodatkowo instytucja finansowa może pobrać 0,1 proc. rocznie od wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty jako wynagrodzenie za wypracowany wynik finansowy (wynagrodzenie zmienne). Jednak może być ono naliczone i pobrane wyłącznie, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: osiągnięta przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz za dany rok stopa zwrotu będzie dodatnia i wyższa od stopy referencyjnej, a stopa zwrotu na ostatni dzień wyceny w danym roku będzie nie mniejsza niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. Biorąc pod uwagę powyższe warunki, maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie środkami uczestników PPK może wynieść 0,6% wartości aktywów netto rocznie. W praktyce jednak będzie to mniej, gdyż prawie wszystkie instytucje finansowe pobierają wynagrodzenie stałe niższe niż 0,5% rocznie.

Posiadając informacje o zakładanej liczbie pracowników zgłaszanych do PPK oraz o prognozowanych wpłatach do PPK w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od zawarcia umów o prowadzenie PPK, można skalkulować podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Reasumując, w poszczególnych przypadkach wartość zamówienia w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK, może zostać oszacowana w następujący sposób:

 1. jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony, w tym również dłuższy niż 48 miesięcy, to wówczas wartość zamówienia szacowana jest jako wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres dotyczący 12 miesięcy pomnożona przez okres (liczbę lat), na który miałby zostać zawarta umowa,
 2. jeżeli umowa ma być zawarta na czas nieoznaczony, to wówczas wartość zamówienia szacowana jest jako średniomiesięczna wartość wynagrodzenia instytucji w okresie dotyczącym pierwszych 12 miesięcy, pomnożona przez 48, przy czym średniomiesięczna wartość zamówienia to jest wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres dotyczący pierwszego roku podzielona przez 12 (czyli liczbę miesięcy w roku).

Obliczenia krok po kroku

 • Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas oznaczony

Oszacujmy, jaka będzie wartość zamówienia w sytuacji, gdy podmiot z administracji samorządowej (instytucja zamawiająca poniżej szczebla centralnego) zatrudniający 2400 osób będzie chciał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na okres 3 lat.

Załóżmy, że średnie miesięczne wynagrodzenie (w rozumieniu ustawy o PPK) pracownika w tym podmiocie wynosi 3500 zł. Pamiętając o tym, że miesięczna wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, a wpłata pracodawcy 1,5% wynagrodzenia, obliczymy, że wartość wpłaty na rachunek PPK jednego pracownika wyniesie 122,5 zł (3500 zł x (2% + 1,5%)). Zatem suma miesięcznych wpłat na rachunki wszystkich zatrudnionych przez tego pracodawcę wyniesie 294 000 zł (122,5 zł x 2400). Łączna roczna wartość wpłat do PPK dokonywanych przez pracownika oraz pracodawcę wyniesie 3 528 000 zł (294 000 zł x 12).

Oprócz wpłat pracownika i pracodawcy musimy uwzględnić również dopłaty od państwa. Całkowita wartość wpłat powitalnych dla wszystkich uczestników PPK wyniesie 250 zł x 2400 = 600 000 zł. Jeżeli chodzi o dopłaty roczne, to w obliczeniach uwzględniamy dopłatę roczną za pierwszy rok uczestnictwa w PPK. Zatem całkowita wartość dopłat rocznych na rachunki PPK po 1 roku wyniesie 240 zł x 2400 = 576 000 zł.

Jeśli zsumujemy wpłaty od pracownika, pracodawcy i państwa dotyczące pierwszego roku, otrzymamy łącznie 4 704 000 zł (3 528 000 zł + 600 000 zł + 576 000 zł). Aby obliczyć wartość wynagrodzenia dla instytucji finansowej, należy uwzględnić, że wartość zgromadzonych środków zmienia się w czasie i systematycznie rośnie poprzez dokonywanie wpłat. Dlatego wynagrodzenie instytucji finansowej należy naliczyć od średniej wartości środków w czasie tych pierwszych 12 miesięcy, którą można wyznaczyć jako średnią arytmetyczną sumy wszystkich wpłat dokonywanych na rachunki PPK. W tym przypadku wyniesie ona 4 704 000 zł / 2 = 2 352 000 zł i od takiej kwoty należy obliczyć wartość wynagrodzenia, które zostanie pobrane przez instytucję finansową. Jak wspomniałem wcześniej, roczna stawka wynagrodzenia dla instytucji zarządzającej PPK nie może przekroczyć 0,6% rocznie od wartości aktywów netto. Wynagrodzenie instytucji finansowej od środków wpłaconych do PPK za okres pierwszych 12 miesięcy wyniesie zatem maksymalnie 14 112 zł (0,6% x 2 352 000zł). Tak obliczona kwota, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 nowego p.z.p. jest podstawą ustalenia wartości zamówień na czas zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Ponieważ umowa będzie zawarta na czas określony wynoszący 3 lata, kwotę będącą podstawą ustalenia wartości wynagrodzenia mnożymy przez czas, na jaki będzie zawarta umowa o zarządzanie PPK i otrzymujemy kwotę 42 336 zł (14 112 zł x 3).

Przy aktualnie obowiązującym kursie euro dla zamówień publicznych na poziomie 4,2693 otrzymamy kwotę 9 916,38 euro, czyli mniej niż wartość progu unijnego, która w tym przypadku wynosi 214 000 euro.

 • Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony

Dla porównania przyjrzyjmy się jeszcze innemu przykładowi, a mianowicie instytucji administracji centralnej, w której średnie wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 5250 zł, a zatrudnienie wynosi 650 osób. Postępując analogicznie jak w pierwszym przykładzie, obliczymy, że wartość wszystkich wpłat do PPK dotyczących pierwszych 12 miesięcy wyniesie 1 751 750 zł. Średnia wartość środków w tym okresie wyniesie 875 875,00 zł. Wynagrodzenie instytucji finansowej w tym okresie będzie wynosiło 5 255,25 zł. Ponieważ w tym przypadku umowa będzie zawierana na czas nieoznaczony, to kwotę będącą podstawą do oszacowania wartości zmówienia należy obliczyć jako średniomiesięczną wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za okres pierwszych 12 miesięcy i wyniesie ona 437,94 zł (5 255,25 zł / 12). Ostatecznie w celu oszacowania wartości zamówienia należy pomnożyć kwotę będącą podstawą oszacowania zamówienia przez 48. Zatem szacowana wartość zamówienia dla umowy zawieranej na czas nieokreślony w powyższym przypadku wyniesie 21 021,00 zł. Uwzględniając aktualnie obowiązujący kurs euro dla zamówień publicznych na poziomie 4,2693 otrzymamy kwotę 4 923,76 euro, czyli mniej niż wartość progu unijnego, wynoszącej 139 000 euro.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady zawierają szereg założeń i uproszczeń, w szczególności liczby pracowników zgłaszanych do PPK (w obliczeniach uwzględniono wszystkich pracowników). Dodatkowo w obliczeniach nie uwzględniona została zakładana stopa zwrotu ze środków wpłacanych do PPK (przyjęto 0%), jak również wpłaty dodatkowe. Tym niemniej w celu zobrazowania sposobu szacowania wartości zamówienia powyższe przykłady mogą być pomocne do przeprowadzenia własnych wyliczeń.

Na podstawie powyższych przykładów i przy przyjęciu opisanego sposobu rozumienia szacunkowej wartości zamówienia wydaje się, że większość pracodawców sektora finansów publicznych nie będzie musiała wdrażać PPK w trybie przetargowym. Niemniej warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia jak najwcześniej. To pozwoli pracodawcom zapoznać się z mechanizmem szacowania wartości zamówienia oraz dobrze przygotować się do całego procesu uruchomienia PPK. W PFR TFI organizujemy webinary, podczas których wyjaśniamy szczegółowo cały proces wdrożenia PPK w jednostkach publicznych.

Polecamy serwis: PPK

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  12 maja 2021
  Zakres dat:

  Bezpłatne leki dla kobiet w połogu?

  Bezpłatne leki mają przysługiwać również kobietom w połogu. Obecnie z takiego uprawnienia mogą korzystać kobiety w ciąży.

  Alimenty natychmiastowe. Ministerstwo Sprawiedliwości o reformie

  Alimenty natychmiastowe zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości mają poprawić sytuację dzieci. Ile będą wynosiły takie alimenty?

  Od kiedy bez maseczek na powietrzu?

  Od kiedy bez maseczek na powietrzu? To pytanie pojawia się często w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego obostrzeń.

  Jak radzić sobie z komornikiem?

  Jak radzić sobie z komornikiem? Co w chwili, kiedy dłużnik stał się kompletnie niewypłacalny?

  Bon turystyczny - czy termin ważności zostanie wydłużony?

  Bon turystyczny z dłuższym terminem ważności? Analizy dotyczące wprowadzenia takiego rozwiązania prowadzi resort rozwoju.

  Fundusz kompensacyjny - co z projektem ustawy?

  Co z ustawą, która wprowadza fundusz kompensacyjny? Kiedy projekt trafi do Sejmu? Kto będzie mógł uzyskać rekompensatę?

  Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 r.?

  Ile może zająć komornik z emerytury w 2021 r.? Jakie są aktualne kwoty świadczeń wolnych od egzekucji i potrąceń?

  Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym

  Dzieciobójstwo w praktyce stanowi uprzywilejowany typ zabójstwa. Kto może być sprawcą dzieciobójstwa i co za nie grozi?

  Świadek koronny, czyli jaki?

  „Świadek koronny” jest pojęciem dość znanym. Zazwyczaj ludziom kojarzy się, że przysługują mu „jakieś korzyści”.

  Kiedy Boże Ciało w 2021 r.?

  Kiedy wypada Boże Ciało w 2021 r.? Czy jest to dzień wolny od pracy? Co z długim weekendem i zakupami?

  W pandemii konsumenci częściej zgłaszają problemy

  W pandemii konsumenci częściej zgłaszają się o pomoc w rozwiązywaniu transgranicznych problemów. Czego dotychczas dotyczyły skargi?

  ETPCz o wyborze polskiego TK

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) uznał, iż wybór polskiego Trybunału Konstytucyjnego był nieprawidłowy, co spowodowało niezgodność z prawem składu orzekającego.

  Bon turystyczny. Czym jest Certyfikat Dobrych Praktyk?

  Podmiot realizujący bon turystyczny może otrzymać Certyfikat Dobrych Praktyk. Co to oznacza dla turysty?

  Maseczki na świeżym powietrzu? Zmiany od 15 maja 2021 r.

  Maseczki na świeżym powietrzu nie będą obowiązkowe od 15 maja 2021 r. pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu.

  Emerytury stażowe. Prezydent powołał Radę ds. Społecznych

  Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej ma być jednym z zadań Rady ds. Społecznych, którą powołał prezydent.

  Czy biuro podróży może wymagać od turysty szczepienia?

  Szczepień przeciw COVID-19 może wymagać organizujące wyjazd biuro podróży, przyjmujący turystę hotel czy przewoźnik. Czy jest to zgodne z prawem?

  Internet popularny w komunikacji z administracją publiczną

  Internet na Mazowszu ma coraz większe znaczenie jako kanał komunikacji z administracją publiczną. Jakie są statystyki?

  Rzecznik TSUE o polskim systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

  Według opinii rzecznika generalnego TSUE trybunał powinien orzec, iż polskie prawo w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym.

  Bezpieczne hasło - czyli jakie?

  Bezpieczne hasło jest pierwszą linią obrony przed cyberprzestępcami. Jak skutecznie tworzyć hasło i nie dać się hakerom?

  Szczepienia w zakładach karnych - projekt

  Szczepienia w zakładach karnych zakłada projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. To nie jedyne miejsce, o które zostanie rozszerzony katalog miejsc, w których będą wykonywane szczepienia.

  SMS-y z pytaniem o alimenty nękaniem? SN uchylił wyrok

  SMS-y z pytaniem o alimenty zostały przez męża uznane za nękanie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można bez wątpliwości uznać, iż doszło do popełnienia występku.

  Zadłużeni emeryci. Co mogą zrobić w ciężkiej sytuacji finansowej?

  Emeryci znajdują się w coraz gorszych sytuacjach finansowych. Według danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużonych w tej grupie przybywa.

  Po roku większa liczba bezrobotnych – porównanie [TABELA]

  Liczba bezrobotnych w Polsce w 2021 r. wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Jak wygląda porównanie w poszczególnych województwach?

  Z jakich wydatków zrezygnują konsumenci w II kwartale 2021 r.?

  Wydatki zakupowe planuje ograniczyć 40% Polaków. Z deklaracji konsumentów wynika, że głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny.

  Rejestracja na szczepienie COVID - 4 sposoby

  Rejestracja na szczepienie COVID może odbyć się na 4 sposoby - infolinia, online, SMS i kontakt z konkretnym punktem szczepień. Jak zapisać się na szczepienie?